579/1997

Given i Helsingfors den 13 juni 1997

Lag om ändring av affärsbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i affärsbankslagen av den 28 december 1990 (1269/1990) 26 § samt

ändras 8 §, 16 § 2 mom., 17 §, rubriken för 5 kap. och 25 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lag 573/1996 och 25 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1609/1993, som följer:

8 §

Det tillstånd som avses i 6 kap. 4 § 3 mom. och 5 § samt 12 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten och 3 a § 2 mom. lagen om aktiebolag beviljas av finansministeriet. På ansökan om tillstånd tillämpas i övrigt vad som bestäms i 6 kap. 5 § 1 och 2 mom. lagen om aktiebolag. Tillståndet förfaller om nedsättning av aktiekapitalet inte anmäls för registrering inom en månad efter att tillståndet har beviljats. Till anmälan skall fogas en kopia av tillståndet. Aktiekapitalet har nedsatts när anmälan har registrerats. På affärsbanker tillämpas inte 6 kap. 5 § 3 och 4 mom. eller 6 och 7 § lagen om aktiebolag.

16 §

Beslut som avses i 3 a kap. 14 § 1 mom., 4 kap. 2 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 12 § 2 mom. samt 9 kap. 14 § 1 mom. lagen om aktiebolag är giltigt endast om det biträtts av de aktieägare som har den majoritet av de avgivna och enligt 1 mom. beräknade rösterna, som enligt lagen om aktiebolag krävs för beslutet.


17 §

I en affärsbank kan genom bolagsstämmans beslut ett i 4 kap. 2 a § lagen om aktiebolag nämnt bemyndigande att besluta om nyemission, emission av optionsrätter eller upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev ges förvaltningsrådet eller, om så bestäms i bolagsordningen, direktionen.

5 kap.

Fusion och delning

25 §

Ett i 14 kap. 13 § och 14 a kap. 4 § lagen om aktiebolag nämnt tillstånd till fusion och delning av affärsbanker beviljas av finansministeriet. Om tillståndet gäller fusion av affärsbanker på det sätt som avses i 14 kap. 1 § 2 mom. 2 punkten lagen om aktiebolag, motsvarar tillståndet koncession enligt 10 § kreditinstitutslagen. I fråga om förutsättningarna för beviljande av tillstånd tillämpas inte 6 kap. 5 § 3 mom. lagen om aktiebolag. Till den anmälan som nämns i 14 kap. 16 § och 14 a kap. 4 § 1 mom. lagen om aktiebolag skall fogas en kopia av tillståndet från finansministeriet.


I fråga om fusion eller delning av affärsbanker tillämpas inte 14 kap. 5 §, 10 § 3 mom. eller 14 och 15 § lagen om aktiebolag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 41/1997
EkUB 8/1997
RSv 58/1997

Helsingfors den 13 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.