565/1997

Given i Helsingfors den 13 juni 1997

Lag om ändring av tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 5 a kap. 3 § 2 mom. och 6 § 2 mom., sådana de lyder i lag 402/1995 samt

fogas till 6 kap. nya 5 och 6 §§ som följer:

5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation

3 §
Förutsättningar för teleövervakning

Förundersökningsmyndigheten kan med målsägandens samtycke beviljas tillstånd att utföra teleövervakning av en teleanslutning som målsäganden innehar eller som han annars använder, till den del som detta behövs för utredning av ett brott som avses i 1 mom. Om förundersökningen gäller ett brott som har medfört någons död, kräver tillståndet inte samtycke av den dödades rättsinnehavare.

6 §
Handläggning av tillståndsärenden i domstol

Ett yrkande som har framställts av en anhållningsberättigad tjänsteman skall utan dröjsmål tas upp till behandling i domstol i närvaro av den tjänsteman som har framställt yrkandet eller en av honom förordnad tjänsteman. Ärendet avgörs utan att den misstänkte eller innehavaren av teleanslutningen hörs. När ett ärende som avses i 3 § 2 mom. behandlas, skall dock innehavaren av teleanslutningen ges tillfälle att bli hörd, om inte skäl som har samband med utredningen talar emot det.


6 kap.

Andra tvångsmedel

5 §
Bestämning och registrering av DNA-profiler

För utredning av brott får DNA-profiler bestämmas ur prov som har tagits vid kroppsbesiktning av den som misstänks för brott. För utförande av uppgifter som föreskrivs i 1 § 1 mom. polislagen (493/1995) får DNA-profiler som har bestämts ur prov som tagits på detta sätt registreras i polisens personregister, om det strängaste straffet för brottet är minst ett år fängelse.

Har en person genom lagakraftvunnen dom konstaterats ha begått

1) våldtäkt, frihetskränkande otukt, otukt med barn, grov otukt med barn eller förledande av barn till otukt,

2) dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter, grov misshandel,

3) grovt rån eller grov utpressning,

4) brott som avses i 34 kap. strafflagen,

5) grovt ocker,

6) grovt narkotikabrott, eller

7) straffbart försök, straffbar medhjälp eller straffbar anstiftan till dessa brott,

får på honom företas kroppsbesiktning för bestämning av DNA-profil och registrering av denna i polisens personregister, utom när DNA-profilen redan har bestämts i samband med förundersökningen eller bestämning av en sådan annars är obehövlig.

Beslutet att förrätta kroppsbesiktning fattas av en anhållningsberättigad tjänsteman. Angående förrättande av kroppsbesiktning gäller 5 kap.

I polisens personregister får inte registreras DNA-profiler som innehåller uppgifter om den registrerades personliga egenskaper.

6 §
Utplåning av DNA-profiler ur polisens personregister

DNA-profiler som registrerats i polisens personregister med stöd av 5 § 1 mom. i detta kapitel skall utplånas ur registret då ett år förflutit från det den registeransvarige har fått kännedom om ett beslut av åklagaren om att det i saken inte varit fråga om ett brott eller det inte funnits bevis för brott eller om att åtalet mot den registrerade genom en lagakraftvunnen dom har förkastats eller straffet undanröjts. DNA-profiler enligt 2 mom. i nämnda paragraf skall utplånas ur registret då ett år har förflutit från det den registeransvarige har fått kännedom om att straffet undanröjts. Om en profil inte har utplånats tidigare skall den utplånas senast då ett år har förflutit från den registrerades död. De förvarade proven skall förstöras samtidigt som motsvarande DNA-profiler utplånas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Har en person innan lagen träder i kraft genom lagakraftvunnen dom konstaterats ha begått ett brott som nämns i 6 kap. 5 § 2 mom., får kroppsbesiktning som avses i momentet dock företas på honom endast om han avtjänar straff för brottet i en straffanstalt eller vårdas på sinnessjukhus.

RP 20/1997
LaUB 5/1997
RSv 54/1997

Helsingfors den 13 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.