564/1997

Utfärdat i Helsingfors den 5 juni 1997

Handels- och industriministeriets beslut om hissars säkerhet

Handels- och industriministeriet har med stöd av elsäkerhetslagen av den 14 juni 1996 (410/1996) och 14 § elsäkerhetsförordningen av den 28 juni 1996 (498/1996) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på hissar som skall fast installeras i byggnader eller anläggningar samt på säkerhetskomponenter till sådana hissar enligt bilaga IV.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Detta beslut tillämpas inte på:

1) linbanor som är avsedda för transport av personer,

2) hissar som har konstruerats och installerats i objekt som med tanke på landets försvar skall hållas hemliga,

3) lyftanordningar som skall användas i gruvschakt,

4) scenhissar,

5) hissar som används i transportfordon,

6) hissar som hör till en maskin och enbart är avsedda för tillträde till arbetsplatsen,

7) kuggstångsdrivna tåg, och inte heller på

8) bygghissar som är avsedda för transport av personer eller personer och gods.

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) hissinstallatör en fysisk eller juridisk person som ansvarar för hissens konstruktion, tillverkning, installation och utsläppande på marknaden och som utför CE-märkning samt utfärdar EG-försäkran om överensstämmelse,

2) släppa ut en hiss på marknaden det att installatören första gången gör hissen tillgänglig för brukaren,

3) säkerhetskomponent de komponenter som nämns i bilaga IV,

4) tillverkare av säkerhetskomponenter en fysisk eller juridisk person som ansvarar för konstruktion och tillverkning av säkerhetskomponenter och som utför CE-märkning samt utfärdar EG-försäkran om överensstämmelse,

5) hissmodell en hiss vars tekniska handlingar visar hur de väsentliga säkerhetskraven uppfylls för hissar som överensstämmer med hissmodellen definierad med vissa parametrar och där samma säkerhetskomponenter används som i hissmodellen; tillåtna ändringar och variationsområden för variablerna i de hissar som konstrueras och tillverkas på grundval av hissmodellen skall klart anges i de tekniska handlingarna,

6) harmoniserad standard en sådan standard som täcker ett eller flera av de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I och i fråga om vilken en hänvisning har publicerats i Europeiska gemenskapens officiella tidning, samt med

7) anmält organ ett besiktningsorgan enligt 14 § och ett auktoriserat organ enligt 23 § elsäkerhetslagen (410/1996) som har konstaterats behörigt och utnämnts att utföra de uppgifter som enligt detta beslut ankommer på ett anmält organ.

2 kap.

Väsentliga krav

4 §
Allmänna krav

En hiss får tas i bruk endast när den, installerad och underhållen på riktigt sätt och använd för avsett ändamål, inte orsakar fara för liv, hälsa eller egendom.

En säkerhetskomponent till en hiss får inte orsaka fara för liv, hälsa eller egendom när den har installerats i hissen och underhållits på riktigt sätt och används för avsett ändamål.

Hissinstallatören och den person som ansvarar för arbetet på en byggnad eller anläggning skall sörja för det ömsesidiga informationsutbytet och för nödvändiga åtgärder genom vilka det säkerställs att hissen fungerar som den skall och att den är säker att använda.

I ett schakt som är avsett för en hiss får inte finnas andra rör, ledningar eller utrustningar än de som behövs för hissens drift och säkerhet.

5 §
Väsentliga hälso- och säkerhetskrav

En hiss skall uppfylla de väsentliga hälsooch säkerhetskraven enligt bilaga I.

En säkerhetskomponent skall uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskraven enligt bilaga I eller också skall den möjliggöra att den hiss i vilken den har installerats uppfyller dessa krav.

Genom beräkningar eller konstruktionsritningar kan det påvisas att en serie anordningar uppfyller de väsentliga säkerhetskraven.

Om en harmoniserad standard gäller ett eller flera väsentliga hälso- eller säkerhetskrav, anses en hiss som har byggts enligt denna standard stämma överens med dessa krav.

En säkerhetskomponent som har byggts enligt en harmoniserad standard anses, när den är sakenligt installerad, göra det möjligt att hissen fungerar på ett sådant sätt att kraven uppfylls.

6 §
Bedömning av säkerhetskomponentens överensstämmelse med kraven

Tillverkaren eller dennes representant inom Europeiska gemenskapen skall innan en säkerhetskomponent släpps ut på marknaden

1) lämna en modell av säkerhetskomponenten för EG-typkontroll i enlighet med bilaga V och binda sig vid produktionskontroller i enlighet med bilaga XI, vilka utförs av ett anmält organ,

2) lämna en modell av säkerhetskomponenten för EG-typkontroll i enlighet med bilaga V och använda ett kvalitetssäkringssystem för produktionskontroll i enlighet med bilaga VIII,

3) använda ett fullständigt kvalitetssäkringssystem i enlighet med bilaga IX.

7 §
Bedömning av hissens överensstämmelse med kraven

Innan en hiss släpps ut på marknaden skall dess överensstämmelse med kraven säkerställas och bedömas med något av förfarandena nedan:

1) om en hiss har konstruerats i överensstämmelse med en hiss som har genomgått EG-typkontroll i enlighet med bilaga V, skall den installeras och provas genom användning av en slutlig kontroll i enlighet med bilaga VI, ett kvalitetssäkringssystem i enlighet med bilaga XII eller ett kvalitetssäkringssystem i enlighet med bilaga XIV; bedömningsförfarandena under konstruerings-, installerings- och provningsskedena får utföras på samma hiss,

2) om en hiss har konstruerats i överensstämmelse med en hissmodell som har genomgått EG-typkontroll i enlighet med bilaga V, skall den installeras och provas genom användning av en slutlig kontroll i enlighet med bilaga VI, ett kvalitetssäkringssystem i enlighet med bilaga XII eller ett kvalitetssäkringssystem i enlighet med bilaga XIV,

3) om en hiss har konstruerats i överensstämmelse med harmoniserade standarder och ett fullständigt kvalitetssäkringssystem i enlighet med bilaga XIII har tillämpats vid konstrueringen av den, skall hissen installeras och provas genom att en slutlig kontroll i enlighet med bilaga VI, ett kvalitetssäkringssystem i enlighet med bilaga XII eller ett kvalitetssäkringssystem i enlighet med bilaga XIV dessutom används; om en hiss inte till alla delar har konstruerats i överensstämmelse med de harmoniserade standarderna, skall ovan nämnda kvalitetssäkringssystem för konstruering kompletteras med en konstruktionskontroll som utförs av ett anmält organ,

4) en hiss konstrueras, installeras och provas genom produktverifikation av en enstaka hiss i enlighet med bilaga X, vilken utförs av ett anmält organ,

5) en hiss konstrueras, installeras och provas genom ett fullständigt kvalitetssäkringssystem i enlighet med bilaga XIII och vid konstrueringen följs en harmoniserad standard; om en hiss inte till alla delar har konstruerats i överensstämmelse med den harmoniserade standarden, kompletteras kvalitetssäkringssystemet med en konstruktionskontroll som utförs av ett anmält organ.

I de fall som avses i 1 mom. 1-3 punkten skall den som är ansvarig för konstruktionen förse den som är ansvarig för tillverkning, installation och provning med alla de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för att denne på ett tillförlitligt sätt skall kunna bedöma säkerheten hos den hiss som skall installeras.

8 §
Utsläppande på marknaden

En hiss och en säkerhetskomponent får släppas ut på marknaden, om med dem följer en försäkran om EG-överensstämmelse enligt detta beslut och de har försetts med CE-märkning på det sätt som bestäms i 2 mom. Dessutom får på marknaden släppas ut andra komponenter som i enlighet med en försäkran som tillverkaren eller dennes representant inom Europeiska gemenskapen har gett skall fogas till en hiss som stämmer överens med detta beslut.

Tillverkaren eller dennes representant inom Europeiska gemenskapen skall, efter att en säkerhetskomponents överensstämmelse har bedömts i enlighet med 6 §, förse den med CE-märkning och upprätta en försäkran om överensstämmelse enligt bilaga II med beaktande av bestämmelserna i bilaga VIII, IX eller XI.

Hissinstallatören skall sedan hissens överensstämmelse har bedömts i enlighet med 7 § förse hissen med CE-märkning och upprätta en försäkran om överensstämmelse enligt bilaga II med beaktande av bestämmelserna i bilaga VI, X, XII, XIII eller XIV.

Tillverkaren eller dennes representant inom Europeiska gemenskapen skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse i tio år från säkerhetskomponentens sista tillverkningsdag. Hissinstallatören skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse i tio år från det datum då hissen första gången släpptes ut på marknaden.

Hissinstallatören skall på begäran till Europeiska gemenskapens kommission och medlemsstater samt de anmälda organen sända en kopia av försäkran om överensstämmelse och provningsrapporter från den slutliga kontrollen.

9 §
Ansvaret hos den som släpper ut en produkt på marknaden

Om tillverkaren av en säkerhetskomponent eller dennes representant inom Europeiska gemenskapen eller hissinstallatören inte uppfyller skyldigheterna enligt 6-8 §, svarar den person som släpper ut säkerhetskomponenten eller hissen på marknaden för att skyldigheterna uppfylls. Detta gäller också den som tillverkar en hiss eller säkerhetskomponent för eget bruk.

10 §
CE-märkning

CE-märkningen skall stämma överens med bilaga III. CE-märkningen skall anbringas på insidan av hisskorgen och på säkerhetskomponenten så att den är bestående och lätt att läsa. Om det inte är möjligt att anbringa CE-märkningen på säkerhetskomponenten, kan den anbringas på en särskild etikett som på ett tillförlitligt sätt är fästad vid säkerhetskomponenten.

Om en hiss eller säkerhetskomponent hör till tillämpningsområdet för en annan sådan bestämmelse som kräver CE-märkning, påvisar märkningen att hissen eller säkerhetskomponenten också stämmer överens med en sådan bestämmelse.

Om en bestämmelse som avses i 2 mom. tillåter att tillverkaren under en övergångsperiod väljer ett alternativt system, som inte kräver CE-märkning, anses CE-märkningen påvisa överensstämmelse endast med de bestämmelser enligt direktiven som tillämpats av hissinstallatören eller tillverkaren av säkerhetskomponenten. Härvid skall referensnumren för de direktiv som skall tillämpas anges i de handlingar, meddelanden eller instruktioner som enligt vad som krävs skall följa med hissen eller säkerhetskomponenten.

I en hiss eller på en säkerhetskomponent får inte fästas något annat sådant märke som kan sammanblandas med CE-märkningen eller som kan göra det svårt att få syn på och läsa CE-märkningen.

11 §
Felaktig användning av CE-märkning

Om en CE-märkning har anbringats utan grund, är hissinstallatören, tillverkaren av säkerhetskomponenten eller dennes representant inom Europeiska gemenskapen skyldig att korrigera produkten i fråga om CE-märkningen så att den stämmer överens med vad som krävs.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

12 §
Utställning

På mässor och utställningar och vid demonstrationer får hissar och säkerhetskomponenter som inte stämmer överens med detta beslut ställas ut. Härvid skall dock på ett synligt anslag klart meddelas att de inte uppfyller kraven och att de inte finns till salu innan tillverkaren av säkerhetskomponenten eller dennes representant som är etablerad inom Europeiska gemenskapen eller hissinstallatören har sett till att de uppfyller kraven. Dessutom skall tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda publiken.

13 §
Harmoniserad standard

Elsäkerhetsmyndigheten skall ombesörja att en förteckning över harmoniserade nationella standarder publiceras.

14 §
Anmälda organ

De anmälda organen skall uppfylla kraven i bilaga VII.

15 §
Övervakning

Om det vid övervakningen konstateras att en hiss eller säkerhetskomponent inte uppfyller kraven i detta beslut, kan elsäkerhetsmyndigheten vidta åtgärder enligt 29 § elsäkerhetslagen för att förbjuda att hissen används eller enligt 27 § elsäkerhetslagen för att begränsa eller förbjuda att en säkerhetskomponent släpps ut på marknaden eller för att dra bort den från marknaden.

16 §
Övervakningsanmälningar

Elsäkerhetsmyndigheten skall sörja för att information om en åtgärd enligt 15 § och grunderna för den omedelbart sänds till kommissionen och övriga medlemsstater.

4 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

17 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1997.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 22 april 1994 om säkerhetskraven för eldrivna hissar samt för vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar (300/1994) jämte ändringar.

18 §
Övergångsbestämmelser

Utan hinder av vad som bestäms i detta beslut får en hiss och en säkerhetskomponent som har tillverkats med iakttagande av det beslut som har upphävs genom 2 mom. släppas ut på marknaden och tas i bruk till och med den 30 juni 1999.

Förfarandet enligt 7 § detta beslut ersätter den ibruktagningsbesiktning av hissen som förutsätts enligt 3 § och den certifieringsbesiktning av hissen som förutsätts enligt 4 § handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av eldrivna hissar (663/1996).

19 §
Reparerings- och ändringsarbeten på hissar som är i bruk

Vid reparering av en hiss som har byggts enligt de bestämmelser som gällde innan detta beslut trädde i kraft får de krav som gällde under hissens byggnadstid iakttas, dock med beaktande av senare meddelade bestämmelser som gäller retroaktivt.

Vid ändringsarbeten på en hiss skall kraven i detta beslut iakttas när det är frågan om att förnya anordningshelheter.

Reparerings- och ändringsarbeten på en hiss får inte försvaga den säkerhet som krävs av hissen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG; EGOT Nr L 213, 7.9.1995, s. 1

Helsingfors den 5 juni 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Pertti Lindberg

Bilaga saknas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.