550/1997

Given i Helsingfors den 13 juni 1997

Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) 8 § 1 mom. och 11 § 3 mom. samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

8 §
Försummad tilläggsavgift

Om den avgiftsskyldige inte på eget initiativ har betalt tilläggsavgift för överskridning av referenskvantiteterna för mjölk eller om han har betalt för litet i avgift, påförs ett avgiftstillägg på grund av underlåtelse att betala avgiften eller dröjsmål med betaatingen. Avgiftstillägget motsvarar den av Finlands Bank årligen fastställda, förhöjd med nio procentenheter. Tillägget är refatensräntan för dröjsmålsränta dock minst 20 mark. Avgiftstillägget beräknas på avgiften i hela mark så att den del som överstiger hela mark inte beaktas.


8 a §
Nationell reserv

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får användas till förmedling av referenskvantiteter för mjölk från den nationella reserven till mjölkproducenter så att förskottsbetalning uppbärs hos köparna vid försäljning av reterenskvantiteter och de förskottsbetalningar som redovisats som inkomst till fonden aetänds för köp av referenskvantiteter av moetvarande storlek till reserven.

Även i andra fall än de som avses i 1 mom. kan referenskvantiteter för mjölk köpas till den nationella reserven med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel. Referensbvantiteter som köpts till reserven kan häsbid överlåtas vidare till producenterna så som vederbörande ministerium bestämmer närmare.

11 §
Ändringssökande

Ändring i besvärsnämndens samt vederbörande ministeriums beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Tillstånd kan beviljas endast om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för att rättspraxis skall vara enhetlig är viktigt att föra ärendet till högsta förvaltningsdomstolen för avgörande eller om det finns någon annan vägande orsak att bevilja tillstånd. Besvärsnämndens beslut skall följas även om det har överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 30 juni 1997.

RP 29/1997
JsUB 2/1997
RSv 50/1997

Helsingfors den 13 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.