520/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Förordning om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen

På föredragning av undervisningsministern bestäms med stöd av 3 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 14 § lagen den 30 december 1992 om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992), av dessa lagrum 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 579/1994:

1 §
Ansökan om erkännande av examen

Till den ansökan som avses i 8 § lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992), nedan lagen om erkännande av examina, skall fogas ett intyg över sökandens utbildning och eventuella yrkespraktik. Dessutom skall sökanden vid behov förete annan utredning om sin utbildning, sin eventuella yrkespraktik och den behörighet dessa ger i landet i fråga samt om sin arbetserfarenhet.

Om ansökan gäller behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det krävs en viss namngiven examen eller vissa fastslagna studieprestationer, skall i ansökan ingå en begäran om sådan behörighet.

2 §
Behörighet för vissa tjänster och uppgifter

Behörigheten för tjänster och uppgifter inom räddningsförvaltningen i fråga om befäl, underbefäl och manskap som har tjänsten eller uppgiften som huvudsyssla samt behörighet att arbeta som förare av mobil- och tornkran avgörs enligt 3 § 2 mom. lagen om erkännande av examina.

3 §
Anpassningstid

Under den anpassningstid som avses i 6 § lagen om erkännande av examina skall sökanden vara utnämnd till tjänsteman för viss tid, sköta uppgiften eller utöva yrket under handledning och tillsyn. Anpassningstiden kan också innehålla kompletterande utbildning.

I det beslut som ges med anledning av ansökan bestäms anpassningstidens längd samt de tjänsteförhållanden och uppgifter i vilka anpassningstiden kan fullgöras eller den kompetens som krävs av den övervakande yrkesutövaren.

Den förmåga och kunnighet som krävs för utnämning till en tjänst, skötseln av en uppgift eller utövande av ett yrke skall visas med ett intyg över anpassningstiden som utfärdats av arbetsgivaren eller den övervakande yrkesutövaren.

4 §
Lämplighetsprov

Genom det lämplighetsprov som avses i 6 § lagen om erkännande av examina utreds om sökanden har de kunskaper som behövs för tjänsten, uppgiften eller yrket och på grundval av detta bedöms hans förmåga att sköta tjänsten eller uppgiften eller att utöva yrket. I det beslut som ges med anledning av ansökan bestäms det huvudsakliga innehållet i provet och vem som skall ordna det.

För fastställande av innehållet i provet skall en förteckning göras upp över de ämnen som ingår i den utbildning som krävs för tjänsten, uppgiften eller yrket i Finland, men som inte ingått i sökandens utbildning. Provet skall innehålla de ämnen som finns i förteckningen och som anses vara särskilt viktiga att känna till i skötseln av tjänsten eller uppgiften eller vid yrkesutövningen. Provet avläggs på finska eller svenska, om tjänsten eller uppgiften inte förutsätter att ett annat språk används.

5 §
Obligatoriskt lämplighetsprov

När ansökan gäller behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det krävs juris kandidatexamen, skall det obligatoriska lämplighetsprov som avses i 6 § 2 mom. lagen om erkännande av examina ordnas av Helsingfors universitet.

När ansökan gäller behörighet för uppgiften som en av en handelskammare godkänd revisor, ordnas det obligatoriska lämplighetsprovet av Centralhandelskammaren.

När ansökan gäller behörighet för uppgiften som en av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin godkänd revisor, ordnas det obligatoriska lämplighetsprovet av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin.

6 §
Publicering av beslut om arkitektexamina

Undervisningsministeriets beslut enligt 10 § lagen om erkännande av examina skall publiceras i författningssamlingen.

7 §
Delegationen för utlandsexamina

Till den delegation (delegationen för utlandsexamina) som avses i 13 § lagen om erkännande av examina kallar statsrådet högst tio medlemmar med personliga suppleanter samt förordnar en ordförande och en vice ordförande bland medlemmarna.

Medlemmarna av delegationen skall utses så att det i delegationen finns mångsidig förtrogenhet med de olika uppgifterna inom den offentliga förvaltningen, med behörighetsvillkoren för uppgifterna samt med den utbildning som utgör behörighetsvillkor.

Delegationens mandatperiod är tre år. Sekreterare i delegationen är tjänstemän som förordnas av utbildningsstyrelsen.

Delegationen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 28 juni 1994 om erkännande av utbildning och yrkespraktik som genomgåtts av medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (580/1994).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets direktiv 89/48/EEG; EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 16
Rådets direktiv 92/51/EEG; EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 25
Kommissionens direktiv94/38/EG; EGT nr L 217, 23.8.1994, s. 8
Kommissionens direktiv95/43/EG; EGT nr L 184, 3.8.1995, s. 21

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.