511/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 32 e, 36 a, 36 b, 36 d, 42 och 44 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 32 e § i lag av den 16 april 1987 (418/87), 36 a § ändrad genom sistnämnda lag samt lagar av den 3 augusti 1992 och den 24 mars 1995 (708/92 och 428/95), 36 b, 42 och 44 §§ i nämnda lag av den 3 augusti 1992 samt 36 d § ändrad genom nämnda lagar av den 16 april 1987 och den 3 augusti 1992 och lag av den 25 januari 1991 (172/91), samt

ändras 27 § 3 mom.samt 28 a och 53 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 27 § 3 mom. och 28 a § i nämnda lag av den 25 januari 1991 samt 53 § ändrad genom nämnda lagar av den 3 augusti 1992 och den 24 mars 1995, som följer:

27 §

I ett gymnasium kan finnas timlärare i tjänsteförhållande.

28 a §

I fråga om tjänsterna vid ett gymnasium samt tjänsteinnehavarna och timlärarna vid det gäller vad som i kommunallagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet (484/96) stadgas samt med stöd av kommunallagen bestäms om kommunala tjänster och tjänsteinnehavare, om inte något annat stadgas i denna lag eller i den förordning som givits med stöd av den.

53 §

Angående rektors- och lärarbefattningar samt befattningshavare och timlärare vid ett privat gymnasium gäller i tillämpliga delar vad 29, 30, 30 a, 30 b, 32 a, 33, 36 g och 43 §§ stadgar om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid ett gymnasium. Om varning och avstängning från handhavandet av befattning gäller dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i fråga om statstjänstemän.

En befattningshavare kan med stöd av 30 § 1 mom. och 30 a § 1 mom. förflyttas till en tjänst vid ett gymnasium, dess vuxenlinje, ett vuxengymnasium, en grundskola eller en annan läroanstalt endast om det inte finns någon lämplig befattning, till vilken befattningshavaren kan förflyttas, vid ett privat gymnasium eller dess vuxenlinje, ett vuxengymnasium eller vid en skola som ersätter grundskolan, med samma huvudman som gymnasiet.


Denna lag träder i kraft den 10 juni 1997.

RP 128/1996
KuUB 6/1997
RSv 48/1997

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.