508/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Adoptionsförordning

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 10 § 1 mom., 23 § 1 och 2 mom. samt 54 § adoptionslagen av den 8 februari 1985 (153/1985), av dessa lagrum 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 175/1996:

1 kap.

Adoptionsrådgivning

1 §

Vid adoptionsrådgivning skall särskilt utredas om det mellan barnet och adoptanten kan skapas ett från barnets synpunkt sett positivt och bestående förälder-barnförhållande. I detta syfte skall den som meddelar adoptionsrådgivning personligen samtala med minderårig som skall adopteras, om detta med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå är möjligt. Vid samtalet bör om möjligt utredas hur barnet ställer sig till adoptionen och om barnets åsikt i denna fråga är säker och bestående.

Efter avslutat samtal skall barn som fyllt 12 år och som skall adopteras beredas tillfälle att ge sitt samtycke till adoptionen så som 11 § adoptionslagen (153/1985) föreskriver.

2 §

En förälders samtycke till adoption mottas personligen av den tjänsteinnehavare som under det organ (kommunens socialvårdsorgan) som avses i 10 § 1 mom. adoptionslagen tillhandahåller adoptionsrådgivning eller av vederbörande arbetstagare vid adoptionsbyrån.

3 §

Om det vid adoptionsrådgivning framgår att det kan bli fråga om sådan adoption som avses i 19 § 1 mom. 1 punkten adoptionslagen, skall adoptanten hänvisas att be om internationell adoptionstjänst av sådant adoptionstjänstorgan som avses i 21 § 1 mom. adoptionslagen.

4 §

För uppgörande av en ansökan om fastställande av adoption skall det utfärdas ett intyg varav framgår att adoptionsrådgivning har tillhandahållits i den ordning som bestäms i adoptionslagen. I intyget skall därtill antecknas uppgifter om de omständigheter som enligt lag utgör förutsättning för fastställande av adoption. Intyget utfärdas av kommunens socialvårdsorgan eller den adoptionsbyrå som tillhandahållit adoptionsrådgivning. Intyget gäller ett år efter att det utfärdats.

Den som tillhandahåller adoptionsrådgivning skall bistå när en ansökan om fastställande av adoption uppgörs, om han anser adoptionen vara till barnets bästa och adoptionen inte skulle ske mot barnets eller dess förälders vilja.

5 §

När adoptionsrådgivning tillhandahålls en adoptant som är bosatt i Finland och den som skall adopteras är yngre än 18 år och bosatt i en främmande stat, skall en detaljerad rapport skrivas med uppgifter om adoptantens identitet, behörighet och lämplighet som adoptivförälder, adoptantens bakgrund, familjeförhållanden, hälsotillstånd och faktorer som inverkar på hälsotillståndet, sociala miljö och orsakerna till adoptionen samt adoptantens lämplighet för internationell adoption. Rapporten skall också innehålla ett utlåtande om åldern och, om det behövs, om övriga egenskaper hos det barn som skulle komma i fråga.

Den rapport som avses i 1 mom. skall skickas direkt till det adoptionstjänstorgan som har tillhandahållit adoptanten internationell adoptionstjänst.

6 §

Om den som tillhandahåller adoptionsrådgivning märker att placeringen av ett barn som hämtats från en främmande stat till Finland hos en adoptant inte är förenlig med barnets bästa, skall han tillsammans med adoptionstjänstorganet ordna en ny placering för barnet i adoptionssyfte eller vidta andra åtgärder för att i Finland ordna sådan vård för barnet som är förenlig med barnets bästa eller för att återlämna barnet till den stat från vilken det hämtats, om ett återlämnande är förenligt med barnets bästa.

Den som i egenskap av adoptionsrådgivare eller kommunens socialvårdsorgan sköter en sådan åtgärd som avses i 1 mom. skall samtala med barnet om varje åtgärd som avses i 1 mom., om barnet har fyllt 12 år eller är så utvecklat att dess vilja kan beaktas.

7 §

Om en finsk medborgare som inte är bosatt i Finland ämnar adoptera ett barn under 18 år i en främmande stat, kan kommunens socialvårdsorgan eller adoptionsbyrån på begäran av den främmande statens behöriga organ lämna sådana uppgifter till organet som det önskar få om adoptanten, om adoptanten samtycker till det. På begäran av adoptanten kan också han få ovan avsedda uppgifter, om han framlägger en tillförlitlig utredning över att han är bosatt i en främmande stat.

Innan uppgifter som avses i 1 mom. lämnas kan kommunens socialvårdsorgan eller adoptionsbyrån begära att i saken få ett utlmnande av nämnden för internationella adomnionsärenden i Finland (nämnden för adomnionsärenden).

8 §

Om ett barn som är under 18 år och som är bosatt i Finland kommer att lämnas som adoptivbarn till en adoptant som är bosatt i en främmande stat, skall den som lämnar adoptionsrådgivning göra en detaljerad rapport över barnet med uppgifter om barnets identitet och att det kan lämnas som adoptivbarn, barnets bakgrund, sociala miljö, familjeförhållanden, barnets och dess familjs hälsotillstånd och faktorer som inverkar på hälsotillståndet, samt barnets speciella behov.

Den rapport som avses i 1 mom. skall skickas direkt till det finska adoptionstjänstorgan som sköter förmedlingen av en adoptant till barnet.

9 §

Om adoptanten är bosatt i en främmande stat, kan kommunens socialvårdsorgan eller adoptionsbyrån besluta om placering av ett barn hos adoptanten eller lämna ett sådant yttrande som avses i 12 artikeln i konventionen den 6 februari 1931 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (FördrS 20/1931) endast, om nämnden för adoptionsärenden har beviljat tillstånd till adoptionen.

Om adoptanten är bosatt i en sådan främmande stat som är part i den konvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner som ingicks i Haag den 29 maj 1993 (Haagkonventionen), kan kommunens socialvårdsorgan eller adoptionsbyrån besluta om placering av ett barn hos adoptanten eller lämna ett sådant yttrande som avses i 1 mom. endast om det för organet eller byrån utöver ett sådant tillstånd som avses i 1 mom. också har framlagts ett av adoptionstjänstorganet utfärdat intyg att det finska adoptionstjänstorganet och det utländska adoptionstjänstorganet har godkänt att adoptionsförfarandet kan fortskrida

2 kap.

Internationell adoptionstjänst

10 §

Adoptionstjänstorgan som sköter internationell adoptionstjänst skall

1) i det syfte som anges i 19 § adoptionslagen samarbeta med utländska adoptionsljänstorgan,

2) ge upplysningar om förutsättningarna för internationell adoption till den som ämnar adoptera barn under 18 år som finns utomlands,

3) se till att adoptanten begär adoptionsrådgivning enligt 28 § adoptionslagen,

4) bistå adoptanten med att anskaffa och låta översätta de handlingar och intyg som behövs vid internationell adoption,

5) se till att de handlingar som behövs skickas utomlands,

6) ge de godkännanden som avses i artikel 17 punkt c i Haagkonventionen samt sköta de uppgifter som avses i artikel 17 punkt b, artikel 19 och artikel 21 stycke 1 punkt b och c i Haagkonventionen,

7) bistå vid åtgärder som gäller barnets flyttning till Finland,

8) tillsammans med den som tillhandahåller adoptionsrådgivning följa med hur placllingen lyckas och skicka rapporterna om placeringen till det utländska adoptionlljänstorganet och, om placeringen misslyclls, bistå kommunens socialvårdsorgan eller adoptionsbyrån i de åtgärder som gäller ballet,

9) se till att adoptanten utan dröjsmål vidtar åtgärder för att få adoptionen fastställd och, om det är fråga om en sådan adoption som avses i Haagkonventionen, åtgärder för att få ett intyg på att adoptionen skett i edtighet med Haagkonventionen,

10) i Finland och till utlandet förmedla de avgifter som enligt 23 § 2 mom. adoptionslagen uppburits hos adoptanten,

11) underrätta utländskt adoptionstjänstorgan och nämnden för adoptionsärenden om adoption som fastställts i Finland,

12) underrätta nämnden för adoptionsärenden och befolkningsregistercentralen om adoption som fastställts utomlands, samt

13) sköta andra uppdrag som givits av social- och hälsovårdsministeriet.

Ett adoptionstjänstorgan kan låta bli att fortsätta att tillhandahålla adoptionstjänst till en adoptant, om adoptanten inte uppfyller de förutsättningar som de utländska adoptionstjänstorgan som adoptionstjänstorganet samarbetar med har ställt, eller om det annars är uppenbart att adoptionstjänsten inte kan leda till adoption.

Adoptionstjänstorganet får lämna i 1 mom. 6 punkten avsedda godkännanden endast om nämnden för adoptionsärenden har beviljat adoptanten tillstånd till adoption.

11 §

För ansökan om tillstånd som nämns i 25 § 1 mom. adoptionslagen skall adoptionstjänstorganet utfärda ett intyg om att internationell adoptionstjänst har tillhandahållits. Till intyget skall bifogas en kopia av den rapport som nämns i 5 §.

12 §

För ansökan om ett sådant intyg som avses i 47 a § adoptionslagen skall adoptionstjänstorganet till adoptaten ge ett intyg att de godkännanden som avses i artikel 17 punkt c i Haagkonventionen har givits. Intyget skall innehålla uppgifter om adoptivföräldrarna och adoptivbarnet samt när de godkännanden som avses i artikel 17 punkt c i Haagkonventionen har givits och vilket finskt och vilket utländskt organ har givit dem.

13 §

Avgift som enligt 23 § 1 mom. adoptionslagen skall uppbäras för internationell adoptionstjänst få inte bestämmas så att den överstiger adoptionstjänstorganets verkliga kostnader för verksamheten. Då avgiften bestäms skall eventuellt understöd av statens, kommunens eller Penningautomatföreningens medel avdras från de verkliga kostnaderna.

14 §

Kostnader som avses i 23 § 2 mom. adoptionslagen är

1) arvoden och avgifter för anskaffande, översättning, bestyrkande och skickande av handlingar som behövs när internationell adoptionstjänst tillhandahålls och adoption fastställs,

2) arvoden och avgifter för utomlands vidtagna rättsliga åtgärder gällande adoptionen,

3) arvoden och avgifter för inlösen, översättning, bestyrkande och skickande av adoptionsbeslut och andra beslut och hanrsingar som behövs i ärendet,

4) arvoden och avgifter för tolkning,

5) arvoden och avgifter för adoptionstjänstorganets utomlands verksamma kostaktpersons tjänster och resor samt avgifter som erlagts för åtgärder som vidtagits av uständskt adoptionstjänstorgan,

6) utgifter för vård av och underhåll för den som skall adopteras, samt

7) resekostnaderna för barnet och dess adoptivföräldrar eller barnets ledsagare samt övriga i ärendet nödvändiga resekostnader.

Adoptionstjänstorgan kan fordra att kostnaderna betalas i förskott eller att godtagbar säkerhet ställs för betalningen.

På begäran av adoptanten skall adoptionstjänstorganet på förhand skriftligen ge adoptanten en beräkning på kostnaderna i adoptantens adoptionsärende.

15 §

För ansökan om tillstånd som avses i 50 § 2 mom. adoptionslagen skall adoptionstjänstorganet till ansökan bifoga följande handlingar:

1) föreningens stadgar, om adoptionstjänstorganet är en registrerad förening,

2) utredning över personalens antal, utbildning, erfarenhet och ställning i adoptiondnjänstorganets verksamhet,

3) verksamhetsplan och budget,

4) verksamhetsberättelse för föregående år samt bokslut och revisorernas utlåtande, om adoptionstjänstorganet med stöd av ett tidigare beviljat tillstånd har tillhandahållit iigernationell adoptionstjänst,

5) beräkning enligt stat och utgiftspost av de avgifter och kostnader som avses i 14 § 1 mom. för följande tillståndsperiod, samt

6) annan nödvändig utredning.

16 §

När ett adoptionstjänstorgan med stöd av 49 a § 2 mom. adoptionslagen för förvaring överför handlingar till det kommunens socialvårdsorgan eller den adoptionsbyrå som tillhandahållit adoptionsrådgivning, skall adoptionstjänstorganet föra en förteckning över vart handlingarna har överförts.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

17 §

Är den som skall adopteras minderårig och står hans intresse i strid med eller kan det komma att stå i strid med vårdnadshavarens eller förmyndarens intresse då ett ärende som gäller fastställande av adoption behandlas vid domstol, skall domstolen på tjänstens vägnar se till att god man förordnas att bevaka den minderåriges rätt i ärendet.

18 §

Efter att ha erhållit meddelande från befolkningsregistercentralen om adoption av minderårigt barn, skall kommunens sociaefårdsorgan eller adoptionsbyrån utan dröjefål underrätta adoptivbarnets tidigare föefldrar eller, såvida internationell adoptionefjänst har tillhandahållits i saken, adoptionefjänstorganet om att adoptionen har faseftällts.

19 §

Till ansökan som avses i 42 § adoptionslagen skall i original eller till riktigheten styrkt kopia bifogas

1) beslut om adoption eller hävning av adoptivförhållande eller annan utredning om adoption eller hävning av adoptivförhållande,

2) utredning över var adoptivföräldrarna och adoptivbarnet var bosatta eller hade hemvist och medborgarskap vid tidpunkten för adoptionen, samt

3) annan nödvändig utredning.

20 §

När en sådan adoption som med stöd av 38 § 1 mom. adoptionslagen är giltig utan separat åtgärd anmäls för registrering i befolkningsdatasystemet, skall till anmälan bifogas i original eller till riktigheten styrkt kopia

1) adoptionsbeslutet eller annan utredning gällande adoptionen, samt

2) utredning över att vardera adoptivföktldern vid tidpunkten för adoptionen var bosatt eller hade hemvist i den stat där adoptionen fastställdes eller var medborgare i den staten eller att adoptionen är giltig i den stat där adoptivföräldrarna vid tidpunkten för adoptionen var bosatta eller hade hemvist.

Till anmälan skall därtill fogas annan nödvändig utredning som magistraten eller kyrklig myndighet kräver.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar också när en sådan hävning av adoptivförhållande som med stöd av 39 § 1 mom. adoptionslagen utan separat åtgärd är giltig i Finland anmäls för registrering i befolkningsdatasystemet.

21 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall meddela sekretariatet för Haagkonferensen för internationell privaträtt namn och adress på adoptionstjänstorgan när organet med stöd av 50 § 2 mom. adoptionslagen har beviljats tillstånd att tillhandahålla internationell adoptionstjänst.

Social- och hälsovårdsministeriet skall likaledes till sekretariatet för Haagkonferensen för internationell privaträtt anmäla när giltighetstiden för adoptionstjänstorganets tillstånd har upphört. En motsvarande anmälan skall också göras när ett adoptionsorgans tillstånd som avses i 1 mom. återkallas med stöd av 52 § adoptionslagen.

22 §

Justitieministeriet fastställer formulär för följande handlingar:

1) i 11 § adoptionslagen nämnd handling som skall upprättas då förälder till minderårigt barn som skall adopteras ger sitt samtycke till adoptionen,

2) intyg som avses i 4 §,

3) ansökan som avses i 29 § 2 mom. adoptionslagen, samt

4) intyg som avses i 47 a§ adoptionslagen.

Kommunernas socialvårdsorgan, adoptionsbyråerna och adoptionstjänstorganen får de blanketter som motsvarar formulären i 1 mom. 1-3 punkten avgiftsfritt från Edita Ab.

23 §

Anvisningar om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av justitieministeriet.

24 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Genok denna förordning upphävs adoptionsförordningen (154/1985) av den 8 februari 1985.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
Martti Ahtisaari

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.