505/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Förordning om ändring av förordningen om oljeskyddsfonden

På föredragning av miljöministern ändras 8 § 2 mom. förordningen av den 28 oktober 1985 om oljeskyddsfonden (828/1985) och fogas till förordningen en ny 6 b § som följer:

6 b §

Vid ansökan om den i 5 a § lagen om oljeskyddsfonden avsedda ersättningen skall företes

1) uppgifter om det markområde som skall saneras samt om fastighetens ägare och innehavare,

2) fastighetsägarens samtycke till saneringen,

3) en utredning över saneringsbehovet, hur brådskande saneringen är och över dess betydelse ur miljövårdssynvinkel,

4) en plan för saneringsarbetet, för behandling av det oljiga avfall som kommer från saneringen samt om uppföljningen av miljökonsekvenserna av saneringen,

5) en detaljerad kalkyl över kostnaderna och över det ansökta ersättningssbeloppet,

6) en utredning om att förutsättningar enligt 5 a § 2 mom. lagen om oljeskyddsfonden föreligger för beviljande av ersättningen,

7) en utredning om att ett avfallstillstånd enligt avfallslagen (1072/1993) har erhållits eller sökts eller om att beslutet om saneringen annars fattas enligt avfallslagen, samt

8) de övriga uppgifter och utredningar som direktionen för oljeskyddsfonden kräver

Till ansökan skall fogas en skriftlig försäkran av fastighetsägaren att han förbinder sig att då oljeskyddsfonden så kräver återbetala den ersättning som beviljasts för kostnaderna för saneringen av det förorenade området jämte ränta, om den sanerade fastigheten säljs inom tio år efter saneringen.

Den regionala miljöcentralen skall ge direktionen för oljeskyddsfonden ett utlåtande om ersättningsansökningen. Utlåtandet skall speciellt ta upp förutsättningarna enligt 5 a § 2 mom. lagen om oljeskyddsfonden för beviljande av ersättningen och skall innehålla en bedömning av hur nödvändigt och brådskande projektet är med tanke på miljövården.

8 §

Direktionen kan vid behov bevilja för skottsersättning för de kostnader om vilka lagen om oljeskyddsfonden bestämmer att de skall ersättas. Den slutgiltiga ersättningen beviljas efter att en utredning företetts om de slutgiltiga kosnader som saneringen orsakat.Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1997.

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.