493/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 75 § 1 punkten, 85 § 3 och 4 mom., 96 §, 98 § 1 mom., 99 § 1 mom., 102 § 1 mom. samt 123 § 3 mom.,

av dessa lagrum 75 § 1 punkten och 85 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1355/1993 och 96 § sådan den lyder i lag 112/1985 som följer:

75 §

Fiskeområdets stämma har till uppgift att

1) avgöra de ärenden som avses i 7 § 2 mom., 11 § 3 mom., 16 § 3 mom., 26 § 2 och 4 mom., 32 § 2 och 3 mom., 37 § 2 mom., 43 §, 46 § 1 mom. samt 79 och 81 §§,


85 §

Om rättelse inte företas, kan den som anhåller om rättelse söka ändring i beslutet genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 60 dagar efter delfåendet av beslutet. På ändringssökande tillämpas förvaltningsprocesslagens (586/1996) bestämmelser om ändringssökande i förvaltningsmyndigheters beslut. Besvärsmyndigheten kan besluta att beslutet får verkställas genast och innan det slutliga beslutet givits, om det finns särskilda skäl och verkställandet inte gör rättelseyrkandet gagnlöst.

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd skall likaså behandla klagan som avses i 59 § förvaltningsprocesslagen och som gäller beslut av ett fiskeområde. I övrigt gäller om extraordinärt ändringssökande vad som bestäms i nämnda lag.

96 §

Polisen och fiskerimyndigheterna samt i vatten vid riksgränsen och inom Finlands havsområde gränsbevakningsmyndigheterna skall tillse att stadgandena och föreskrifterna angående fiske följs samt, i enlighet med vad som stadgas nedan, även omhänderta vid olovligt fiske erhållen fångst och därvid begagnade redskap samt transportgods och handelsvara som med stöd av denna lag bör anses som olovliga. Tillsynen enligt detta moment får inte vara till förfång för gränsbevakningsmyndigheterna i deras egentliga tjänsteutövning.

Redskap för sådant handredskapsfiske som avses i 8 § kan omhändertas när den som bedriver handredskapsfiske inte vid kontroll kan bevisa att föreskriven spöfiskeavgift har betalts och inte styrker sin identitet på ett tillförlitligt sätt.

98 §

Kränks enskild fiskerätt, skall polisen och fiskerimyndigheterna på begäran ge handräckning.


99 §

I vatten vid riksgränsen och inom Finlands havsområde utövar tullmyndigheterna vid sidan av de myndigheter som nämns i 96 § däri åsyftad tillsyn, om inte detta är till förfång för deras egentliga tjänsteutövning.


102 §

Då den vars redskap, fångst eller farkost omhändertagits med stöd av 101 § eller vars fiskeredskap omhändertagits med stöd av 96 § 2 mom. kan misstänkas ha gjort sig skyldig till handling som faller under allmänt åtal eller beträffande vilken ägare av vattenområde eller innehavare av fiskerätt önskar väcka åtal, skall det omhändertagna godset, fångsten undantagen, så snart som möjligt överlämnas till polisen för förvaring. Kan överlämnande inte ske utan olägenhet, skall meddelande om godset och den plats där det förvaras lämnas till polisen som bestämmer hur godset skall förvaras. Fångstredskap som har omhändertagits med stöd av 96 § 2 mom. skall omedelbart återlämnas om kvitto på betald spöfiskeavgift uppvisas inom sju dagar efter omhändertagandet. Bestämmelser om omhändertagen fångst finns i 104 §.


123 §

I landsbygdsnäringsdistrikts beslut i ett ärende som avses i denna lag och i ett beslut som avses i 106 § får ändring sökas med iakttagande av förvaltningsprocesslagens bestämmelser om ändringssökande.


Denna lag träder i kraft den 5 juni 1997.

RP 68/1997
JsUB 5/1997
RSv 63/1997

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.