489/1997

Utfärdat i Helsingfors den 29 maj 1997

Statsrådets beslut om ändring av 25 § statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 25 § i sitt beslut av den 4 maj 1995 om miljöstöd för jordbruket (760/1995) som följer:

25 §
Sänkning av miljöstöd för jordbruket på grundval av övervakning, betalning och återkrav av stödet samt tillämpning av det integrerade administrations- och kontrollsystemet

På sänkning av miljöbasstödet för jordbruket tillämpas, när det är fråga om arealskillnader som fastställts vid övervakning, de procentuella reduktioner som anges i artikel 9 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem. Reduktionen av miljöbasstödet för jordbruket på grundval av övervakning skall härvid göras i de stödnivågrupper för miljöbasstöd för jordbruket som räknas upp i 9 § 1 mom. så, att skiftets läge i regionerna A-C4 beaktas. Beträffande avtalen om miljöspecialstöd för jordbruket meddelar jord- och skogsbruksministeriet föreskrifter om sänkning av specialstödet på grundval av övervakning enligt avtalstyp.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar dessutom närmare föreskrifter om betalning och återkrav av miljöstöd för jordbruket samt om andra grunder för sänkning av staget än de som avses i 1 mom. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter också om i vilka andra fall än de som avses i 1 mom. det i 33 § 1 mom. lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket nämnda integrerade systaget för administration och kontroll skall iakttas när det gäller miljöstödet för joragruket.

Innan jord- och skogsbruksministeriet meddelar sådana föreskrifter som avses i denna paragraf skall ministeriet höra miljö- ministeriet.


Detta beslut träder i kraft den 4 juni 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 1
Kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92, EGT nr L 391, 31.12.1992, s. 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1648/95, EGT nr L 156, 7.7.1995, s. 27
Kommissionens förordning (EG) nr 746/96, EGT nr L 102, 25.4.1996, s. 19

Helsingfors den 29 maj 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.