486/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Lag om ändring av alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) till 15 § ett nytt 4 mom., till 16 § ett nytt 2 mom., till 22 § ett nytt 3 mom., till 24 § ett nytt 2 mom., till 34 § ett nytt 5 mom. och till 42 § ett nytt 2 mom., som följer:

15 §
Påföljder för överträdelser

Länsstyrelsen kan, vid överträdelse av förbud som föreskrivs i 16 § 2 mom., ge nrbingsidkaren eller sammanslutningen en arbärkning eller skriftlig varning, eller för viss tid, dock högst sex månader, förbjuda försäljning av de drycker som avses i brbtämmelsen.

16 §
Detaljhandelsförbud

Drycker som innehåller minst 1,2 och högst 2,8 volymprocent etylalkohol får inte säljas till personer som inte har fyllt aderton år.

22 §
Påföljder för överträdelser

Länsstyrelsen kan, vid överträdelse av förbud som föreskrivs i 24 § 2 mom., ge nrbingsidkaren eller sammanslutningen en anmärkning eller skriftlig varning, eller för viss tid, dock högst sex månader, förbjuda servering av de drycker som avses i brbtämmelsen.

24 §
Serveringsförbud

Drycker som innehåller minst 1,2 och högst 2,8 volymprocent etylalkohol får inte serveras till personer som inte har fyllt aderton år.

34 §
Innehav och transport

Drycker som innehåller minst 1,2 och högst 2,8 volymprocent etylalkohol får inte innehas eller transporteras av personer som inte har fyllt aderton år.

42 §
Länsstyrelsens behörighet

Länsstyrelsen övervakar inom sitt område också detaljhandeln och serveringen av drycker som innehåller minst 1,2 och högst 2,8 volymprocent etylalkohol.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

RP 71/1997
ShUB 9/1997
RSv 60/1997

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.