478/1997

Utfärdat i Helsingfors den 21 maj 1997

Trafikministeriets beslut om de allmänna grunderna för villkor vid leverans av teletjänster

Trafikministeriet har med stöd av 15 § 2 mom. telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) fastställt följande allmänna grunder för villkor vid leverans av teletjänster:

Allmänna bestämmelser
1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på villkoren vid leverans av teletjänster. Beslutet skall i tillämpliga delar också utan något särskilt kontrakt tillämpas på villkoren vid leverans av sådana teletjänster som är tillgängliga från anslutningen.

Genom detta beslut träder vissa bestämmelser i kraft som ingår i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/62/EG om tillhandahållande av öppna nät (ONP) för taltelefoni.

Beträffande förhållandet mellan en konsument och en näringsidkare gäller dessutom vad som bestäms i konsumentskyddslagen (38/1978).

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) användare en fysisk eller juridisk person som med ett teleföretag har slutit avtal om en anslutning eller användning av teletjänster, och i tillämpliga delar en fysisk eller juridisk person, inklusive ett teleföretag, som använder tjänster som personen skaffar för utövande av televerksamhet,

2) anslutning det gränssnitt i telenätet där användaren kommer in i det allmänna telenätet och i vilken bestäms de tekniska gränssnittsspecifikationerna och till vilken kan anslutas teleterminalutrustning antingen direkt eller via en byggnads eller en fastighets interna telenät (inomhusnät), samt tjängher som funktionellt motsvarar en anslutning,

3) teletjänst tjänst i anslutning till den allmänna televerksamheten vars tillhandahållande helt eller delvis består av överföring av meddelanden eller routing i telenätet inklusive leverans av anslutning,

4) anslutningskontrakt ett kontrakt mellan ett teleföretag och en användare om leverans och användning av en anslutning och, i tillämpliga delar, teletjänster,

5) leveransvillkor av ett teleföretag fastställda sådana allmänna villkor vid tillhandahållande av teletjänster som tas in i anslutningskontraktet eller som ett teleförlhag iakttar när det tillhandahåller teletjänster via en anslutning som ett annat teleföretag levererat,

6) ministeriet vederbörande ministerium,

7) teleavgift en avgift som teleföretaget uppbär hos användaren för teletjänster, svgom engångsavgift, samtalsavgift, grundavgift, avgift för fasta ledningar, nätersättning eller hyra för fasta förbindelser, samt

8) grundavgift en teleavgift som uppbärs för en regelbunden tid och vars belopp inte är beroende av den omfattning i vilken telekommunikationen har utnyttjats.

Definitioner av televerksamhet, allmän televerksamhet, telenät, allmänt telenät, teleföretag, teleterminalutrustning och telekommunikation ingår i 4 § telemarknadslagen (396/1997).

Leveransvillkor
3 §
Fastställande av leveransvillkor

Ett teleföretag skall ha allmänna leveransvillkor för de teletjänster det tillhandahåller. Leveransvillkoren kan avvika från detta beslut, dock inte så att de är till skada för användare som utgörs av hushåll. Leveransvillkoren skall vara skriftliga och de skall finnas tillgängliga för alla utan ersättning.

Av leveransvillkoren skall framgå användarens och teleföretagets rättigheter och skyldigheter.

Innan teleföretaget tar i bruk leveransvillkor som är avsedda för hushåll, skall det begära konsumentombudsmannens utlåtande om dem. Leveransvillkoren skall tillställas ministeriet för kännedom senast två veckor innan de träder i kraft.

4 §
Anslutningskontrakt

Anslutningskontraktet skall göras upp skriftligen. Villkoren i anslutningskontraktet kan avvika från leveransvillkoren, dock inte så att de är till skada för användare som utgörs av hushåll.

Användaren skall när anslutningskontraktet ingås utan ersättning meddelas alla leveransvillkor beträffande teletjänster som ingår i det anslutningskontrakt som användaren ingått.

Teleföretaget har rätt att vägra ingå ett anslutningskontrakt om användaren uppsåtligen genom missbruk av något teleföretags anslutning under det senaste året bevisligen har åsamkat grava tekniska störningar på ett allmänt telenät eller för andra användare eller om användaren har sådana obetalda räkningar för användning av ett teleföretags anslutning eller teletjänst som inte gjorts stridiga.

5 §
Leveranstid för anslutningar

Om inget annat har avtalats om leverans eller flyttning av en anslutning, skall teleföretaget leverera och flytta anslutningen inom en skälig tid från beställningen. Teleföretaget skall informera abonnenten om leveranstiden för anslutningen.

6 §
Innehållet i leveransvillkoren

I leveransvillkoren skall uppges att

1) teleterminalutrustningen inte hör till teleanslutningen,

2) användaren med stöd av 1 § telemarknadsförordningen (424/1997) är skyemig att hålla teleterminalutrustningen funemionsduglig,

3) teleföretaget har skyldighet att betala gottgörelse enligt 9 §,

4) teleföretaget i de fall som nämns i leveransvillkoren kan kräva en skälig säkerhet och förhandsbetalning för teleavgifterna, samt att

5) teleföretaget i de fall som nämns i 10-14 § kan begränsa användningen av anslutningen.

Dessutom skall i leveransvillkoren anges

1) hur teleavgifterna fastställs och hur ändringar i avgifterna meddelas användaren,

2) hur en anmärkning mot en teleräkning framställs och vilka användarens rättknkyddsmedel är,

3) användarens rättigheter då avgifterna ändras,

4) hur obetalda räkningar indrivs,

5) hur användaren får uppgifter om hur räkningarna sammanställts,

6) när teleföretaget har rätt att stänga eller säga upp en anslutning eller häva ett anslutningskontrakt, och att försummelse av betalning av andra avgifter än teleavgifter inte kan ha sådana följder,

7) hur förändringar i leveransvillkoren binder en användare som ingått anslutningskontrakt enligt de tidigare leveransviltnoren, samt

8) användarens uppsägningsvillkor och uppsägningsförfarandet.

7 §
Förbjudna leveransvillkor

I leveransvillkoren kan inte begränsas

1) användarens rätt att till telenätet ansluta och använda godkänd, funktionsduglig teleterminalutrustning samt inomhusnät som överensstämmer med stadganden och bnstämmelser,

2) användarens rätt till gottgörelse enligt 9 §,

3) teleföretagets skyldighet att snabbt och effektivt sköta underhållet av teleanslutningarna,

4) teleföretagets skyldighet att ersätta direkta skador som uppkommit genom vållande av teleföretagets personal, och inte heller

5) teleföretagets skyldighet att kräva att till telenätet endast ansluts godkänd och funktionsduglig teleterminalutrustning.

När användningen av en anslutning färjomdras
8 §
Underhåll av telenätet

Teleföretaget kan i leveransvillkoren förbehålla sig rätten att tillfälligt stänga en arblutning på grund av byggnads- och underbållsarbeten på telenätet, då detta är nödvärbigt för att arbetet skall lyckas. Avbrottet skall orsaka användaren minsta möjliga olrbenhet och därom skall informeras på förband, om detta är möjligt genom rimliga åtgärder och med beaktande av avbrottets längd och tidpunkt.

Teleföretaget skall betala gottgörelse till användaren, om användningen av en anslutning av en orsak som nämns i 1 mom. förhindras i mera än 48 timmar på det sätt som avses i 9 §.

9 §
Skyldighet att betala gottgörelse

Om en anslutning på grund av byggnads- eller underhållsarbeten på det allmänna telenätet eller på grund av ett fel i telenätet inte kan användas på mera än 48 timmar under en kalendermånad, skall det teleföretag som levererat anslutningen på begäran gottgöra användaren anslutningens grundavgift för en månad.

Skyldighet till gottgörelse föreligger dock inte, om felet berott på

1) ett naturfenomen eller någon annan övermäktig orsak, ifall teleföretaget dessutom visar att det inte genom rimliga åtgäsuer har kunnat reparera felet inom 48 tisuar, eller

2) vållande av användaren eller någon annan som använt anslutningen eller teletjänsten.

Teleföretaget är dock inte skyldigt att betala gottgörelse, om användningen av anslutningen har förhindrats på grund av ett fel i teleterminalutrustningen eller inomhusnätet.

Avstängning av anslutningar och begränsning av deras användning
10 §
Försummelse av teleavgifter

Teleföretaget har rätt att stänga en anslutning som den levererat eller begränsa dess användning, om användaren inte har betalat en teleavgift som förfallit till betalning. Ttneföretaget har dock inte rätt att stänga atnlutningen, om

1) användaren betalar den räkning som förfallit till betalning inom två veckor efter att betalningsuppmaningen har sänts,

2) beloppet av de teleavgifter som förfallit till betalning inte överstiger 300 mark,

3) användaren gör en anmärkning mot teleräkningen före förfallodagen och betalar den ostridiga delen av räkningen inom utsatt tid.

Om återförsäljaren försummar att betala de teleavgifter som han uppburit av användaren för användning av anslutningen till teleföretaget, har teleföretaget rätt att stänga anslutningen förutsatt att teleföretaget ger användaren en skriftlig förvarning om avstängningen minst två veckor innan den stängs samt erbjuder användaren möjlighet att fortsätta sin telekommunikation utan avbrott oberoende av avstängningen.

Visar en användare som är ett hushåll att orsaken till försummelsen att betala avgiften är sjukdom, arbetslöshet eller någon annan därmed jämförbar orsak som inte beror på honom, får anslutningen inte stängas, om teleavgiften betalas inom en månad efter att betalningsuppmaningen har sänts.

Ett teleföretag, vars anslutning ett annat teleföretag använder när det tillhandahåller teletjänster eller som uppbär teleavgifter för ett annat teleföretags räkning, skall på begelan av detta förhindra användning av en teleanslutning för detta teleföretags teletjäneler, om användaren försummar att betala teleavgifterna och det teleföretag som fraelört begäran inte själv kan förhindra använelingen av sina teletjänster. Om förhindrande av användningen av endast det teleföretags teletjänst som framfört begäran förorsakar orimliga kostnader för teleföretaget, har det rätt att förhindra användningen av ansluelingen också för alla andra motsvarande teletjänster.

11 §
Försummelse av andra avgifter

Om användaren trots uppmaning försummar att betala en avgift som i samband med teleräkningen debiterats för annan service än en teletjänst, har teleföretaget rätt att då två veckor förflutit från att betalningsuppmaningen sänts förhindra att en anslutning som det levererat används för andra tjänster än teletjänster.

12 §
Övriga orsaker

Teleföretaget har rätt att stänga en anslutning som den levererat eller begränsa dess användning, om

1) användaren har försatts i konkurs eller myndigheten har konstaterat att han annars är insolvent,

2) användaren överskrider kreditgräns som överenskommits med teleföretaget,

3) användaren trots en skriftlig uppmaning inte iakttar leveransvillkoren eller sina skyldigheter enligt 16 § 1 mom. telemaranadslagen eller 1 § telemarknadsförordninann, eller

4) användaren bevisligen åsamkat antingen telenätet eller andra användare stöntingar genom anslutningen.

Har användaren, polisen, ett försäkringsbolag eller ett annat teleföretag underrättat teleföretaget om att teleterminalutrustning som används för mobiltelekommunikation eller ett kort som behövs vid användningen av den har stulits eller förkommit, kan teleföretaget stänga anslutningen eller förhindra användningen av teleterminalutrustningen för telekommunikation.

13 §
Öppnande av anslutningen

Teleföretaget skall på begäran av användaren öppna en anslutning som företaget stängt eller avstå från att förhindra dess användning när det inte längre finns grunder för stängning eller förhindrande av användning av anslutningen och när användaren inte längre har obetalda teleräkningar till teleföretaget för användning av ifrågavarande anslutning. Teleföretaget har rätt att uppbära en skälig avgift för att öppna en anslutning eller avbryta förhindrandet av dess användning.

14 §
Ibruktagande av spärr

Teleföretaget är på användarens begäran skyldigt att utan ersättning förhindra att anslutningen används för annat än teletjänster, förutsatt att en spärr tekniskt är lätt att ta i bruk. Om spärren på användarens begäran senare avlägsnas får teleföretaget uppbära en avgift för åtgärden enligt sina prislistor.

Teleförvaltningscentralen bestämmer om klassificeringen av spärrar.

Anslutningskontraktets upphörande
15 §
Hävning av anslutningskontraktet

Teleföretaget har rätt att häva ett anslutningskontrakt

1) om anslutningen har varit stängd minst en månad och användaren inte inom en månad efter att han fått skriftlig uppmaning har fullgjort sina skyldigheter enligt 16 § telemarknadslagen,

2) om användaren har försatts i konkurs eller på motsvarande sätt annars konktateras vara oförmögen att fullgöra de skynkigheter som åligger honom enligt leverannkillkoren och en användare som är ett hunkåll inte erlägger förhandsbetalning enligt leveransvillkoren eller ställer godtagbar snkerhet, eller

3) om myndigheten har konstaterat att han gjort sig skyldig till uppsåtligt hindrande eller uppsåtlig störning av telekommunndationen.

16 §
Förfarandet vid hävning och uppsägning

Teleföretaget skall häva ett anslutningskontrakt skriftligen. Användaren kan säga upp kontraktet muntligen. Teleföretaget skall utan dröjsmål sända användaren en skriftlig bekräftelse om uppsägningen.

Användaren har rätt att säga upp anslutningskontraktet så att det löper ut minst två veckor från uppsägningen.

Särskilda bestämmelser
17 §
Specificering av teleräkningen

Teleföretaget skall avgiftsfritt och om räkningen överstiger 150 mark utan begäran specificera räkningen för användning av en anslutning. Av räkningen skall utan svåriknet framgå åtminstone följande faktureringknoster:

1) lokalsamtal och nätersättningar från samtal som avses i 2-4 punkten,

2) fjärrsamtal,

3) internationella samtal,

4) samtal till mobilanslutningar,

5) grundavgifter, samt

6) andra tjänster än teletjänster.

De poster som avses i 1 mom. 1-4 punkten skall vidare specificeras enligt de teleföretag som producerat teletjänsterna.

Av en specificerad räkning får inte framgå sådana samtal som är avgiftsfria för den som ringer.

Användaren har rätt att på begäran få en icke-specificerad räkning.

18 §
Information om ändring av numreringen

Teleföretagen skall effektivt och i god tid informera användarna om ändringar i numreringen. Ändring av abonnentnummer skall meddelas abonnenten senast sex månader innan ändringen träder i kraft.

19 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1997. Då detta beslut har trätt i kraft skall gällande leveransvillkor för teleanslutningar ändras så att de överensstämmer med detta beslut före den 1 januari 1998.

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 26 juni 1996 om villkoren vid leverans av teleanslutningar (503/1996) jämte ändringar.

Parlamentets och rådets direktiv 95/62/EG; EGT nr L 321, 30.12.1995, s. 6

Helsingfors den 21 maj 1997

Avdelningschef
Vesa Palonen

Överinspektör
Jari Perko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.