464/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/1958) 124 a § 1 och 5 mom. samt 138 a § 2 och 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 124 a § 1 mom. i lag av den 24 juli 1981 (556/1981), 124 a § 5 mom. i lag av den 9 juni 1989 (557/1989) samt 138 a § 2 och 5 mom. i lag av den 20 december 1996 (1097/1996), som följer:

124 a §

Inom stads-, byggnads- eller strandplaneområde får grävning, sprängning, utjämning, fyllning, fällning av träd eller annan därmed jämförbar åtgärd inte vidtagas utan tillstånd av kommunstyrelsen (åtgärdsförbud). Samma åtgärdsförbud gäller om så anges genom en särskild bestämmelse i generalplan. Tillstånd erfordras inte om marksubstanser tas för sedvanligt bruk till husbehov eller om annan åtgärd är ringa. Tillstånd skall beviljas om åtgärden inte försvårar områdets användning för det ändamål vartill det avsatts i planen och inte förstör stads- eller landskapsbilden.


När tillstånd beviljas för grävning och sprängning skall dessutom i tillämpliga delar iakttas 3 § 2 mom., 5 och 6 §, 7 § 2 mom., 10-13, 13 a, 16 och 16 a §§, 19 § 3 mom. och 21 §§ marktäktslagen (555/1981) samt 5 § marktäktsförordningen (91/1982). I fråga om anmälningsskyldighet för tillståndshavaren gäller 23 a § marktäktslagen.


138 a §

Ändring i kommunfullmäktiges beslut som gäller godkännande av byggnadsordningen och en kommunal myndighets beslut om åtgärdstillstånd enligt 124 a § skall sökas genom besvär hos länsrätten. Också den regionala miljöcentralen har besvärsrätt. I övrigt iakttas i fråga om sökande av ändring vad kommunallagen (365/95) stadgar.


Ändring i sådana beslut av en kommunal myndighet som gäller godkännande av gaturitningar eller ritningar över byggnadsplanevägar söks genom besvär hos den regionala miljöcentralen. Besvär över den regionala miljöcentralens beslut anförs enligt vad som bestäms i 139 § 1 mom. I övrigt skall vid sökande av ändring kommunallagen iakttas.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

RP 242/1996
MiUB 3/1997
RSv 41/1997

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.