463/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Lag om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/1981) 24 a § och 26 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 24 a § i lag av den 24 januari 1995 (72/1995) och 26 § 3 mom. i lag av den 28 juni 1985 (521/1985),

ändras 3 §, 4 § 2 mom., 5 § 2 mom., 7 §, 10 § 2 mom., 12, 13, 13 a, 14 och 15 §§, 18 § 1 mom., 19 § 1 och 3 mom., 20 och 21 §§ samt 23 § 1 mom.,

av dessa lagrum 7, 13 och 21 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 9 december 1983 (928/1983), 13 a § sådan den lyder i sistnämnda lag och 20 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 10 mars 1989 (246/1989), samt

fogas till lagen en ny 1 a §, till 4 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 4 a §, till 10 § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 16 a och 23 a §§ som följer:

1 a §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att täktverksamhet ordnas på ett sätt som stöder en hållbar utveckling av miljön.

3 §
Begränsning av täktverksamhet

I denna lag avsedda substanser får inte tas så att

1) en vacker landskapsbild därigenom fördärvas,

2) betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciella naturförekomster förstörs,

3) naturförhållandena genomgår betydande eller omfattande skadliga förändringar, eller

4) kvaliteten på vattnet eller vattenavgivningskapaciteten i ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenovnåde äventyras, om ett tillstånd enligt vavnenlagen inte föreligger.

Täkt skall förläggas och täktverksamhet ordnas så att dess skadliga inverkan på naturen och landskapsbilden blir så ringa som möjligt, marksubstansförekomsten utnyttjas på ett skonsamt och ekonomiskt sätt och verksamheten inte för bosättningen eller miljön medför fara eller sådan olägenhet som till skäliga kostnader kan undvikas.

4 §
Tillståndstvång

Tillstånd behövs inte, om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. Användningen skall hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser.

Täktplatserna skall placeras och täkten ske så som stadgas i 3 § 2 mom. Täkten skall dessutom uppfylla kraven i 3 § 1 mom., om det är fråga om täkt i ett sådant samfällt område som avses i 2 § 2 punkten fastighetsbildningslagen (554/1995).

4 a §
Styrning och tillsyn över täktverksamhet

Den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklandet av verksamhet enligt denna lag ankommer på miljöministeriet.

Den regionala miljöcentralen styr och övervakar verksamheten enligt denna lag inom sitt område.

Kommunen skall styra och övervaka täktverksamheten i kommunen. Om den kommunala tillsynsmyndigheten stadgas i 14 §.

5 §
Täktplan

Då planen uppgörs skall rådande naturförhållanden, mängden och arten av substanser samt projektets inverkan på miljön och naturförhållandena utredas i behövlig omfattning.


7 §
Tillståndsmyndighet och utlåtanden

Tillstånd till täktverksamhet beviljas av den myndighet som kommunen bestämmer, nedan tillståndsmyndighet. I fråga om delegering av beslutanderätt gäller i tillämpliga delar kommunallagen (365/1995).

Innan tillstånd beviljas skall tillståndsmyndigheten begära utlåtande av den regionala miljöcentralen, när

1) området är av riksomfattande eller annars av väsentlig betydelse med hänsyn till naturskyddet,

2) området är av betydelse med hänsyn till vattenvården, eller

3) täktverksamheten omedelbart påverkar ett område inom en annan kommun.

Om andra utlåtanden stadgas genom förordning.

10 §
Tillstånds giltighetstid

Av särskilda skäl kan tillstånd beviljas för en längre tid, dock för högst femton år, om detta anses lämpligt med beaktande av projektets omfattning, den framlagda planens art och andra faktorer som skall beaktas vid täktverksamhet. Som särskilt skäl kan även betraktas att täktverksamhet sker i ett område som har reserverats för marktäkt i en region- eller generalplan som har fastställts efter 1996.

Om tillstånd har beviljats för en kortare tid än tio år och om en del av de marksubstanser som det beviljade tillståndet avser ännu inte har tagits när tillståndstiden går ut, kan tillståndstiden förlängas så att den totala tiden blir högst tio år. När tiden förlängs kan tillståndsbestämmelserna ändras eller nya tillståndsbestämmelser meddelas. Tillståndet får dock inte förlängas, om åtgärdsförbud enligt 124 a § byggnadslagen är i kraft på området i fråga. Tillståndstiden kan förlängas utan utlåtanden enligt 7 § och marktäktsförordningen.

12 §
Ställande av säkerhet

Tillståndsmyndigheten kan bestämma att sökanden innan substanser tas skall ställa godtagbar säkerhet för att åtgärder som föreskrivits med stöd av 11 § vidtas.

Tillståndsmyndigheten kan vid behov godkänna en ändring i den säkerhet som ställts. Tillståndsmyndigheten kan även av särskilda skäl bestämma att ytterligare säkerhet skall ställas, om säkerheten inte kan anses vara tillräcklig för att de åtgärder som avses i 1 mom. skall kunna vidtas.

13 §
Hörande

Över en ansökan som gäller marktäktstillstånd skall kungöras på kommunens anslaglsavla och de som äger eller besitter de falsigheter och andra områden som gränsar till den fastighet på vilken täktområdet är bellset skall beredas tillfälle att bli hörda. Om det projekt som ansökan avser kan ha betlsande verkningar inom ett vidsträckt område eller på ett flertal personers omständigheter, skall om ansökan dessutom annonseras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet. Vid hörandet skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 132 a § byggnadslagen och 5 a § byggnadsförordningen. Kostnadelsa för hörandet och annonseringen skall blsalas av den som ansöker om tillstånd.

13 a §
Befriande från tillståndsförpliktelser

Om på tillstånd grundad rätt till täktverksamhet överförs på någon annan, skall överföringen omedelbart meddelas tillståndsmyndigheten. Den tidigare tillståndshavaren svarar likväl för alla förpliktelser som är förenade med tillståndet, tills någon annan på ansökan har godkänts i hans ställe. Tillståndsmyndigheten kan bestämma att den nya tillståndshavaren innan substanser tas skall ställa en i 12 § avsedd säkerhet. På ett sådant beslut tillämpas inte vad som i 13 § stadgas om hörande och vad som i 7 § och i marktäktsförordningen stadgas om inhämtande av utlåtanden.

14 §
Tillsynsmyndighet och hot om tvångsutförande

Iakttagandet av denna lag övervakas av en myndighet som kommunen bestämmer, nedan tillsynsmyndighet. I fråga om delegering av beslutanderätt gäller i tillämpliga delar kommunallagen.

Om substanser tas i strid med denna lag eller stadganden som utfärdats med stöd av den, eller försummas på något annat sätt fullgörandet av i dem avsedda skyldigheter, skall tillsynsmyndigheten förplikta personen i fråga att följa stadgandena, att avlägsna eller ändra verkningarna av utfört arbete eller att återställa tidigare rådande förhållanden och att fullgöra sin skyldighet vid vite eller vid äventyr av att det försummade utförs på den försumliges bekostnad. Om felet är ringa, kan tillsynsmyndigheten avstå från åtgärder.

Åtgärder i samband med tvångsutförande får vidtas, även om den som brutit mot stadgandena eller bestämmelserna eller försummat sina skyldigheter inte äger eller besitter täktområdet.

Vid behandlingen av ett ärende som avses i denna paragraf iakttas i övrigt viteslagen (1113/1990).

15 §
Avbrytande av täktverksamhet

Om substanser tas i strid med stadgandena i denna lag eller stadganden som utfärdats med stöd av den eller försummas iakttagandet av dessa, kan tillsynsmyndigheten eller en tjänsteinnehavare som den förordnar avbryta tagandet på ett sätt som befinns lämpligt.

Den regionala miljöcentralen kan också på de grunder som nämns i 1 mom. avbryta tagandet, om tagandet sker i ett område som är av riksomfattande eller annars av väsentlig betydelse med hänsyn till naturskyddet eller i ett område som är av betydelse med hänsyn till skyddet av ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde.

Polismyndigheten är skyldig att ge handräckning i de fall som avses i denna paragraf.

16 a §
Tillståndshavarens konkurs

Om en tillståndshavare har försatts i konkurs och tillståndet inte inom sex månader från konkursens början har överförts på nnkon annan enligt 13 a § eller konkursboet inte meddelat att det fortsätter den verksanket som tillståndet avser, förfaller den på tillståndet grundade rätten att ta substanser och de förpliktelser som är förenade med tillståndet skall fullgöras för den substannkängd som redan har tagits.

Om konkursboet fortsätter täktverksamheten, skall detta meddelas tillståndsmyndigheten med iakttagande i tillämpliga delar av 13 a §.

18 §
Anmälan för väckande av åtal

Tillsynsmyndigheten skall efter att ha konstaterat en i 17 § avsedd gärning eller försummelse anmäla saken till åklagarmyndigheten för väckande av åtal.


19 §
Anslående av beslut

Tillståndsmyndighetens beslut i ett tillståndsärende som avses i denna lag meddelas efter anslag. Den som saken gäller anses ha fått kännedom om beslutet då det har meddelats.


Den regionala miljöcentralen skall utan dröjsmål underrättas om tillstånd till täktverksamhet.

20 §
Sökande av ändring

Ändring i tillståndsmyndighetens beslut som meddelats med stöd av denna lag och som gäller tillstånd för täktverksamhet söks genom besvär hos länsrätten. Den regionala miljöcentralen har också besvärsrätt. I övrigt skall då ändring söks kommunallagen iakttas.

I övriga beslut med stöd av denna lag skall ändring sökas genom besvär på det sätt som förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskriver.

Besvärsmyndigheten kan göra mindre ändringar i tillståndsbeslutet utan att ärendet återförvisas.

21 §
Iakttagande av beslut som inte vunnit laga kraft

Täktverksamhet kan inledas när tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.

Tillståndsmyndigheten kan dock i beslut om täktverksamhet eller på begäran av tillståndshavaren även senare meddela tillstånd att ta substanser innan beslutet om tillstånd vunnit laga kraft, om tillståndshavaren ställer godtagbar säkerhet för ersättandet av de olägenheter, skador och kostnader som kan orsakas av att beslutet upphävs eller tillståndet ändras. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställighet av beslutet.

I beslut som tillsynsmyndigheten fattat med stöd av 14 § kan förordnas att beslutet skall iakttas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställighet av beslutet.

23 §
Tillsynsavgift och statsbidrag

Angående indrivningen av kostnaderna för granskning av tillståndsansökan och täktplan samt tillsyn över täktverksamhet gäller i tillämpliga delar vad 136 § byggnadslagen stadgar om avgift till kommunen för tillsen över byggnadsarbetet.


23 a §
Anmälningsskyldighet

Innehavaren av ett marktäktstillstånd skall årligen meddela tillståndsmyndigheten mängden och arten av substans som tagits.

Tillståndsmyndigheten skall årligen, på grundval av anmälningarna enligt 1 mom., meddela den regionala miljöcentralen mängden och arten av substans som tagits.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

Sådan täkt till husbehov som har påbörjats innan denna lag träder i kraft skall inom ett år efter att lagen trätt i kraft följa stadgandena i 4 § 3 mom.

På underställningar och besvär som gäller marktäktstillstånd och som är anhängiga vid den regionala miljöcentralen när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Som särskilt skäl enligt 10 § 2 mom. kan även betraktas en reservering av täktområde i en region- eller generalplan som har fastställts innan denna lag har trätt i kraft, om tillräckliga utredningar om marksubstansetsa, landskapet och grundvattenförhållandtsa har gjorts då region- eller generalplanen uppgjordes.

RP 242/1996
MiUB 3/1997
RSv 41/1997

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.