462/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Lag om ändring av 16 a § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 16 a § 4 mom., sådant det lyder i lag 1642/1992, som följer:

16 a §

Har till en arbetstagare på grund av ett olycksfall som lön för sjukdomstid med stöd av 28 § 1 mom. lagen om arbetsavtal betalts endast en del av lönen eller har på grund av permittering eller av andra motsvarande skäl betalts sjukdomstidslön för förkortad arbetstid, skall dagpenningen för hela den tid av arbetsoförmåga som ingår i den i 1 mom. nämnda tiden fastställas så som bestäms i 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

RP 25/1997
ApUB 4/1997
RSv 39/1997

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.