460/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Lag om ändring av semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/1973) 9 § 1 mom. och 10 § 4 mom. och 10 a § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 mom. och 10 § 4 mom. i lag 227/1986 samt 10 a § 1 mom. i lag 320/1996, som följer:

9 §
Semesterersättning vid fortbestående arbetsförhållande

Till en arbetstagare som under kvalifikationsåret enligt avtal är i arbete så få dagar eller en så kort tid att han av denna orsak inte kan räkna sig till godo en enda i 3 § avsedd full kvalifikationsmånad eller att endast en del av kalendermånaderna är fulla kvalifikationsmånader betalas, om han under kvalifikationsåret varit i arbete sammanlagt minst sex timmar, i stället för semesterlön en semesterersättning på åtta och en halv procent av den under föregående kvalifikationsår utbetalda eller till betalning förfallna lönen, frånsett förhöjning som utöver grundlönen betalas för nödarbete eller för lag- eller avtalsenligt övertidsarbete. Till en arbetstagare vars arbetsförhållande före utgången av kvalifikationsåret före semesterperioden fortgått minst ett år utan avbrott utges i semesterersättning elva procent av den lön som bestäms enligt denna paragraf.


10 §
Semesterersättning när arbetsförhållande upphör

Till en arbetstagare som avses i 9 § betalas när arbetsförhållandet upphör, om han medan det fortgick varit i arbete minst sex timmar, i semesterersättning åtta och en halv procent av hans enligt 9 § bestämda lön för den tid för vilken han därförinnan inte har erhållit semesterersättning. Till en sådan i 9 § avsedd arbetstagare, vars arbetsförhållande före utgången av kvalifikationsåret före semesterperioden fortgått minst ett år utan avbrott, betalas i semesterersättning elva procent av hans enligt 9 § bestämda lön för den tid för vilken han därförinnan inte har erhållit ersättning.


10 a §
Semesterersättning på grundval av flera arbetsförhållanden

Har en arbetstagare i anställning hos en och samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad varit i arbete sammanlagt minst sex timmar fördelade på flera arbetsförhållanden och är han inte annars berättigad till semester eller semesterersättning, betalas till honom i semesterersättning åtta och en halv procent av den lön som han intjänat under kalendermånaden.Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

RP 25/1997
ApUB 4/1997
RSv 39/1997

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.