459/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Lag om ändring av 28 § lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/1970) 28 § 1 mom. som följer:

28 §
Lön för sjukdomstid

Är en arbetstagare, sedan arbetsförhållandet fortgått en månad, förhindrad att utföra arbete till följd av sjukdom eller olycksfall som han inte har vållat uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, har han medan arbetsförhållandet fortgår, rätt att under den tid hindret varar, erhålla lön högst till utgången av den sjunde vardagen efter den dag då hindret uppstod. Om arbetsförhållandet har varat en kortare tid än en månad vid den tidpunkt då det ovan avsedda hindret uppstår, har arbetstagaren på motsvarande sätt rätt att få 50 procent av sin lön under den tid hindret varar. Börjar den rätt som arbetstagaren enligt sjukförsäkringslagen (364/1963) har till dagpenning tidigare, förkortas i motsvarande mån den tid för vilken lön skall betalas.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997. Lagen tillämpas på arbetsavtal som har ingåtts efter dess ikraftträdande.

RP 25/1997
ApUB 4/1997
RSv 39/1997

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.