449/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Förordning om ändring av 10 § och 41 § förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 10 § 1 mom. och 41 § som följer:

10 §
Förutsättningar för omregistrering

1. För omregistrering av ett fordon förutsätts att

a) tillbörlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

b) för fordonet tagits trafikförsäkring,

c) fordonet besiktigats på tillbörligt sätt,

d) eventuell fordonsskatt erlagts för fordonet,

e) eventuell motorfordonsskatt erlagts för fordonet,

f) i 2 kap. nämnda uppgifter i tillämpliga delar meddelas till registret för anteckning, samt att

g) en utredning över tidigare registrering av fordonet vid behov företes.


41 §
Exportregistreringens giltighetstid

1. Exportregistreringen gäller till utgången av den mot registreringsbeslutet svarande kalendermånaden det år som följer efter registreringen. På begäran av sökanden kan det bestämmas att giltighetstiden skall vara kortare. Exportregistreringen av ett fordon som avses ovan i 38 § 2 mom. gäller dock endast den tid som behövs för det ändamål som nämns i momentet.

2. Ett exportregistrerat fordon får före exporten användas i Finland endast för förflyttning av fordonet från överlåtelseorten till exportorten eller till färd i anknytning till att ägaren flyttar ut ur landet till ägarens hemort och därifrån vidare till exportorten.

3. Ett exportregistrerat fordon får utan hinder av 2 mom. användas tillfälligt i Finland av skäl som skall betraktas som tvingande, för en sedvanlig semesterresa eller för en därmed jämförbar kortare vistelse, dock inte under den månad som omedelbart följer på flyttningen från landet eller omedelbart föregår flyttningen till landet. Ett villkor för användningen är att det i handlingarna finns en sådan anteckning om dagarna för inresan till och utresan från landet som tullmyndigheten gjort på begäran av fordonets ägare eller innehavare.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. Förordningen tillämpas på fordon som exportregistreras efter ikraftträdelsedagen.

2. Ett fordon kan beviljas förlängning av exportregistreringens giltighetstid, om det från ingången av den giltighetstid som skall förlängas har gått högst 60 dagar före denna förordnings ikraftträdande och den tidigare exportregistreringen fortfarande är i kraft när förlängningen söks. Den giltighetstid som tidigare beviljats och förlängts för exportregistreringen får dock inte sammanlagt öveegtiga den maximitid som avses i 41 § 1 mom.

3. Fordonsförvaltningscentralen beslutar vid behov om förfarandet vid ansökan om förlängning av giltighetstiden.

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.