426/1997

Utfärdat i Helsingfors den 12 maj 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 8 och 10 § samt bilaga 1 och bilaga 4-8 i sitt beslut av den 28 juli 1995 om kött och köttvaror som importeras från tredje land (1000/1995), av dessa lagrum bilaga 1, bilaga 4 och bilaga 6-8 sådana de lyder i beslut 594/1996, som följer:

8 §
Kött av hägnat vilt och frilevande vilt samt av ren och kanin

Kött av struts, emu och andra ratiter får importeras bara om jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning (nedan avdelningen) har beviljat tillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.

Kött av annat vilt än det som avses i 1 mom. samt av ren och kanin får importeras bara från de länder som anges i bilaga 5 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Ytterligare villkor för import i enlighet med 2 mom. är att

1) kött av ren, hägnat vilt och kanin åtföljs av ett veterinärintyg som överensstämmelser med kraven för exportlandet i fråga enligt kommissionens beslut 97/219/EG,

2) kött av frilevande vilt, med undantag av frilevande vildsvin, åtföljs av ett veterinärintyg som överensstämmelser med kraven för exportlandet i fråga enligt kommissionens beslut 97/218/EG,

3) kött av frilevande vildsvin åtföljs av ett veterinärintyg som överensstämmelser med kraven för exportlandet i fråga enligt kommissionens beslut 97/220/EG,

4) den anläggning där djuret har slaktats och köttet från djuret hanterats till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 91/495/EEG vad gäller kött av hägnat vilt, ren och kanin och kraven i rådets direktiv 92/45/EEG vad gäller kött av frilevande vilt. Kommissionen eller avdelningen skall ha godkänt anlägnsingen.

10 §
Köttprodukter

Köttprodukter av rött kött får importeras bara från de länder som anges i bilaga 6 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga och i enlighet med de bestämmelser för exportlandet i fråga som fastställs i kommissionens beslut 97/222/EG.

Ytterligare importvillkor är att

1) kommissionen har godkänt den anläggning som köttråvaran i köttprodukterna hägnör ifrån,

2) köttprodukterna uppfyller de krav för exportlandets vidkommande som fastställs i kommissionens beslut 97/221/EG. Köttprodukterna åtföljs av ett djurhälsointyg så som bestäms i nämnda beslut samt ett sundhetodntyg i enlighet med bilaga C till rådets direktiv 72/462/EEG, och

3) den anläggning som köttprodukterna härrör från till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 77/99/EEG och att kommissionen eller avdelningen har godkänt anläggningen.

Köttprodukter av annat kött än rött kött får importeras bara om avdelningen har beviljat tillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.


Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1997.

Helsingfors den 12 maj 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Bilaga 1 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.