419/1997

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 7 maj 1997

Lag om ändring av lagen om erkännande av utbildning och yrkespraktik som genomgåtts av medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 december 1992 om erkännande av utbildning och yrkespraktik som genomgåtts av medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1597/1992) 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 28 juni 1994 (579/1994),

ändras lagens rubrik, 1 och 2 §§, 3 § 1 mom., 4 och 5 §§, 6 § 3 mom., 7 §, 8 § 1 och 2 mom., 9 §, 12 § 1 mom. och 13 §,

av dessa lagrum lagens rubrik, 1 och 2 §§, 3 § 1 mom., 4 och 5 §§, 6 § 3 mom., 7 §, 8 § 1 och 2 mom. och 13 § sådana de lyder i nämnda lag av den 28 juni 1994 samt 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag, som följer:

Lag

om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om den behörighet för en offentlig tjänst eller uppgift och den rätt att utöva ett yrke i Finland som följer av sådana examensbevis, utbildningsbevis och andra dokument som intygar formell behrkighet som avses i Europeiska gemenskapens bestämmelser om en generell ordning för erkännande av examina, nedan gemenskapens bestämmelser om erkännande.

Denna lag tillämpas också då det i gemenskapens bestämmelser om erkännande förnskrivs påvisande av rätten att utöva ett yrke inom särskilt fastställda branscher, om det inte stadgas om detta någon annanstans.

Denna lag tillämpas också enligt vad som i fråga om behörighet och rätt att utöva ett yrke överenskoms i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i andra avtal som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater ingått med en annan part.

Med stöd av denna lag kan behörighet inte erhållas för en sådan tjänst eller uppgift till vilken endast finska medborgare kan utnämnas eller väljas.

Denna lag tillämpas inte då det i någon annan lag eller förordning stadgas om den rätt att utöva ett yrke i Finland som följer av utbildning och yrkespraktik som avses i Europeiska gemenskapens bestämmelser om erkännande. Denna lag tillämpas inte heller på tjänster och uppgifter inom den evangurisk-lutherska kyrkan i Finland och det orturoxa kyrkosamfundet i Finland.

2 §
Minst treårig högskoleexamen eller yrkesexamen

Då som behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift eller som villkor för utövande av ett yrke i Finland föreskrivs en minst trrkrig högskoleexamen eller yrkesexamen på högre nivå eller en institutexamen för vilken utbildningen efter gymnasiet är av minst tre års omfattning samt eventuell yrkespraktik utöver examen, ger ett examensbevis som avses i gemenskapens bestämmelser om erkännande eller ett dokument över utbildning som i gemenskapens bestämmelser om erkännande fastställts såsom likvärdigt med ett sådant examensbevis samma behörighet eller rätt att utöva ett yrke som en i Finland arkagd examen och i Finland fullföljd praktik.

Då som behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift eller som villkor för utövande av ett yrke föreskrivs en i 1 mom. avsedd examen av mer än fyra års omfattning gäller i fråga om behörighet vad som stadgas i 1 mom. För behörighet krävs dock att examensbeviset har utfärdats för en minst tramrig högskoleexamen eller för en annan examen som i gemenskapens bestämmelser om erkännande jämställs därmed eller att dokamentet över utbildning i gemenskapens bamtämmelser om erkännande har fastställts såsom likvärdigt med ett sådant examensbamis.

Genom förordning kan närmare stadganden utfärdas om examensbevis och dokument som fastställts såsom likvärdiga.

3 §
Annan examen

Då som behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift eller som villkor för utövande av ett yrke i Finland föreskrivs en annan examen än en sådan som avses i 2 § samt eventuell yrkespraktik utöver examen, ger ett i gemenskapens bestämmelser om erkännande avsett examensbevis eller utbildningsbevis, som utfärdats för utbildning som förberett bevisets innehavare för tjänsten, uppgiften eller yrket i fråga, eller ett dokument över utbildning som i gemenskapens bestämmelser om erkännande fastställts såsom likvärdigt därmed samma behörighet som en i Finland avlagd examen eller i Finland fullföljd praktik.


4 §
Yrkeskurs eller yrkesinriktad studieprestation

Då som behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift eller som villkor för utövande av ett yrke i Finland föreskrivs en yrkeskurs eller en yrkesinriktad studieprestation, ger ett i gemenskapens bestämmelser om erkännande avsett kompetensbevis, vilket utfärdats för utbildning som förberett bevisets innehavare för tjänsten, uppgiften eller yrket i fråga, eller behörighet som förvärvats enligt nämnda bestämmelser samma behörighet som en i Finland genomgången kurs eller studieprestation, om kompetensbeviset eller behörigheten uppfyller de krav som ställs beträffande hälsa, säkerhet, miljövård och konsumentskydd.

5 §
Tilläggskrav på grundval av utbildningens längd

För erhållande av behörighet eller rätt att utöva ett yrke i fråga om en tjänst, en uppgift eller ett yrke som avses i 2 § kan av sökanden krävas arbets- eller yrkeserfarenhet inom branschen i fråga som förvärvats i en medlemsstat inom Europeiska unionen, om den utbildning som intygas i ett examensbevis eller i ett dokument över utbildning som fastställts såsom likvärdigt därmed är minst ett år kortare än den utbildning och praktik som krävs i Finland.

Arbets- eller yrkeserfarenhet får dock krtbas högst fyra år. Den tid som krävs får dock inte vara längre än två gånger den utbildningstid som saknas, då den utbildningtbid som saknas avser utbildning, och inte längre än den utbildningstid som saknas, då den utbildningstid som saknas gäller yrketbraktik.

6 §
Tilläggskrav med hänsyn till utbildningens och uppgifternas innehåll

Obligatorisk anpassningstid eller obligatiskt lämplighetsprov kan alltid krävas då det i Finland för en tjänst, en uppgift eller ett yrke krävs en i 2 § 1 mom. avsedd exen och sökanden har ett i gemenskapens bestämmelser om erkännande avsett exensbevis som utfärdats för en högskole-examen av mindre än tre års omfattning eller ett därmed jämställt examensbevis för yrketbildning eller ett dokument över utbildning som fastställts såsom likvärdigt med ett sant examensbevis.


7 §
Komplettering av utbildning

Om det för erhållande av ett examensbevis, utbildningsbevis eller dokument över utbildning som fastställts såsom likvärdigt därmed krävs yrkespraktik, kan det godkännas att sådan praktik fullföljs i Finland.

8 §
Avgörande av behörighet

Utbildningsstyrelsen fattar på ansökan beslut om den behörighet för en tjänst eller uppgift som ett i 2 § avsett examensbevis eller ett dokument över utbildning medför, utom till den del behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift är sådan rätt att utöva ett yrke som beviljas med stöd av en lag eller förordning som avses i 1 § 4 mom. eller enligt 11 §.

Ansökan kan göras av en person som har ett sådant examensbevis eller ett sådant dokument över utbildning som avses i 2 §. Sökanden skall tillställa utbildningsstyrelsen de utredningar som behövs för behandlingen av ansökan.


9 §
Beslut om behörighet

Den behörighet som ett examensbevis eller ett motsvarande dokument medför fastställs i första hand så att examensbeviset eller dokumentet ger behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det fordras institutexamen eller högskoleexamen, av vilka den senare nämnda kan vara yrkeshögskoleexamen, lägre eller högre högskoleexamen eller licentiat- eller doktorsexamen som avläggs såsom påbyggnadsexamen. Av särskilda skäl kan behörigheten fastställas så att ett examensbevis eller ett motsvarande dokument ger behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det fordras en viss namngiven examen eller vissa fastslagna studier. I ett beslut om behörighet fastställs vid behov de tilläggskrav som avses i 5 och 6 §§.

Beslutet skall ges inom fyra månader efter att ansökan och kompletterande utredning har tillställts utbildningsstyrelsen.

12 §
Ändringssökande

I fråga om ändringssökande i beslut som avses i denna lag gäller vad som stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


13 §
Delegationen

Vid utbildningsstyrelsen finns en delegation, som ger utlåtanden till utbildningsstyrelsen om ansökningar som avses i 8 § 1 och 2 mom. samt om ansökningar som avses i 8 § lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

I 8 § avsedda ansökningar, om vilka inga beslut har meddelats innan denna lag träder i kraft, överförs till utbildningsstyrelsen. I fråga om överförd ansökan räknas den i 9 § 2 mom. föreskrivna tiden från det att ansökan har tillställts undervisningsministeriet eller den kompletterande utredningen har tillställts undervisningsministeriet eller unsildningsstyrelsen.

RP 248/1996
KuUB 4/1997
RSv 35/1997
Rådets direktiv 89/48/EEG; EGT nr L 19, 24.1.1989 s. 16
Rådets direktiv 92/51/EEG; EGT nr L 209, 24.7.1992 s. 25
Komissionens direktiv 94/38/EEG; EGT nr L 217, 23.8.1994 s. 8
Komissionens direktiv 95/43/EEG; EGT nr L 184, 3.8.1995 s. 21

Helsingfors den 7 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.