415/1997

Given i Helsingfors den 7 maj 1997

Förordning om ändring av vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/82) förklaringstexterna gällande märkena 422-425 i 18 §, sådana de lyder i förordning av den 29 april 1994 (328/94), samt

fogas till förordningen en ny 36 a § som följer:

18 §

Märke 421. Märket anger en gångbana, som i konstruktionshänseende avskilts från körbanan, eller en särskild gångbana, som fotgängare skall använda när de går i riktningen i fråga. Andra än fotgängare och vägtrafikanter som nämns i 8 § 2 mom. och 45 § vägtrafiklagen får inte använda en gångbana som anges med detta märke. Märket kan även vid behov användas för att ange en förhöjd gångbana.

Märke 422. Märket anger en cykelbana, som i konstruktionshänseende avskilts från körbanan, eller en särskild cykelbana, som cyklister skall använda vid färd i riktningen i fråga. Andra fordon får inte använda en cykelbana som anges med detta märke. Körning med moped på cykelbana är dock tillåten om detta anges med en tilläggsskylt med texten "Tillåtet för mopeder". Om det finns en cykelbana endast vid vänstra sidan av vägen och det med hänsyn till färdleden eller av andra skäl är tryggare att använda vägrenen eller den högra kanten på körbanans högra sida får en cyklist på en kort sträcka använda vägrenen eller körbanans högra kant. Vid körning på cykelbana skall i tillämpliga delar iakttas vad som i vägtrafiklagen sägs om körning på körbana.

Märke 423. Märket anger en kombinerad cykel- och gångbana, som i konstruktionshänseende avskilts från körbanan, eller en särskild kombinerad cykel- och gångbana, som cyklister och gående skall använda vid färd i riktningen i fråga. Angående cykelbanor och gångbanor gäller i övrigt vad som sägs om märkena 421 och 422.

Märkena 424-425. Märket anger en cykelbana och gångbana, som löper parallellt och som i konstruktionshänseende avskilts från körbanan, eller en särskild cykelbana och gångbana, som löper parallellt. Beteckningarna på märket anger hur cykelbanan och gångbanan löper i förhållande till varandra. Angående cykelbanor och gångbanor gäller i övrigt vad som sägs om märkena 421 och 422.


Längsgående vägmärkningar
36 a §

Cykelfält för cykel- och mopedtrafik anges med sådan vägmarkering enligt 45 § som anger den del av körbanan som är avsedd för cykeltrafik. Cykelfältet får användas av alla fordon som ämnar gruppera sig för att svänga. Cykelfältet får även användas för körning till fastigheter, parkeringsplatser och hållplatser för buss.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

Helsingfors den 7 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.