407/1997

Utfärdat i Helsingfors den 7 maj 1997

Statsrådets beslut om godkännande av frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 52 § 1 mom. lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på godkännandet av sådana producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer som avses i rådets förordning (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker, nedan förordningen om organisationen av marknaden. Med fruktproducentorganisationer avses i detta beslut också bärproducentorganisationer.

Bestämmelserna i detta beslut skall iakttas utöver vad som bestäms i

1) den förordningen om organisation av marknaden som nämns i 1 mom.,

2) kommissionens förordning (EG) nr 412/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på godkännande av producentorganisationer, nedan förordningen om godkännande,

3) kommissionens förordning (EG) nr 478/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller förhandserkännande av producentgrupper, nedan förordningen om förhandserkännande,

4) lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94).

2 §
Förutsättningar för godkännande

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner en producentorganisation, om följande villkor är uppfyllda:

1) producentorganisationen uppfyller villkoren enligt artikel 11 i förordningen om organisationen av marknaden,

2) producentorganisationen uppfyller vill-koren enligt förordningen om godkännande, och

3) producentorganisationen är ett aktiebolag eller ett andelslag.

Jord- och skogsbruksministeriet kan som sådan sammanslutning av producentorganisationer som avses i artikel 16.3 i rådets förordning godkänna en sammanslutning av godkända producentorganisationer som har formen av aktiebolag, andelslag eller registrerad förening.

3 §
Ansökan om godkännande

Godkännande som producentorganisation eller som sammanslutning av producentorganisationer söks hos jord- och skogsbruksministeriet.

Vid ansökan om godkännande skall jord- och skogsbruksministeriets anvisningar gällande ansökan iakttas. Ansökan görs på blankett för vilken jord- och skogsbruksministeriet har fastställt formuläret, och till ansökan skall fogas de utredningar som nämns i anvisningarna.

4 §
Förhandserkännande

Sådant förhandserkännande av en producentorganisation som avses i artikel 14 i förordningen om organisationen av marknaden söks hos jord- och skogsbruksministeriet.

Vid ansökan om förhandserkännande skall jord- och skogsbruksministeriets anvisningar gällande ansökan iakttas. Ansökan görs på blankett för vilken jord- och skogsbruksministeriet har fastställt formuläret, och till ansökan skall fogas de utredningar som nämns i anvisningarna.

5 §
Beslut om förhandserkännande

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer i beslutet om förhandserkännande producentorganisationens erkännandeplan och den tid inom vilken planen skall genomföras.

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner efter den utsatta tid som avses i 1 mom. utan särskild ansökan en förhandserkänd producentorganisation som sådan producentorganisation som avses i artikel 11 i förordningen om organisationen av marknaden, om producentorganisationen uppfyller villkoren för godkännande enligt 2 § 1 mom. och företer sådan utredning angående detta som nämns i anvisningarna gällande ansökan.

En producentorganisation som har förhandserkänts har rätt att skriftligen hos jord- och skogsbruksministeriet ansöka om godkännande också innan den i 1 mom. nämnda tiden löpt ut, om producentorganisationen anser att den uppfyller villkoren för godkännande och företer nödvändig utredning gällande detta.

6 §
Övergångsperiod och åtgärdsplan för producentorganisationer som erkänts enligt 1972-års förordning om organisationen av marknaden

Jord- och skogsbruksministeriet kan på ansökan besluta att en producentorganisation som erkänts med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1035/72 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1972-års förordning om organisationen av marknaden) som avses i artikel 13.2 i förordningen om organisationen av marknaden, beviljas en övergångsperiod så att producentorganisationen kan godkännas med stöd av artikel 11 i den gällande förordningen om organisationen av marknaden.

Vid ansökan om övergångsperiod skall jord- och skogsbruksministeriets anvisningar gällande ansökan iakttas. Ansökan görs på en blankett för vilken jord- och skogsbruksministeriet har fastställt formuläret, och till ansökan skall fogas de utredningar som nämns i anvisningarna och den åtgärdsplan som avses i artikel 13.2 i påordningen om organisationen av marknaden.

7 §
Godkännande efter övergångsperiodens slut

Efter övergångsperiodens slut godkänner jord- och skogsbruksministeriet utan särskild ansökan producentorganisationen som en sådan producentorganisation som avses i artikel 11 i förordningen om organisationen av marknaden, om producentorganisationen uppfyller villkoren för godkännande enligt 2 § 1 mom. och företer sådan utredning angllnde detta som nämns i anvisningarna gällande ansökan.

En producentorganisation som ansökt om övergångsperiod har rätt att skriftligen hos jord- och skogsbruksministeriet ansöka om godkännande också före övergångsperiodens slut, om producentorganisationen anser att den uppfyller villkoren för godkännande och företer nödvändig utredning gällande detta.

8 §
Tillsyn

Landsbygdsnäringsdistrikten övervakar i fråga om producentorganisationerna och sammanslutningarna av producentorganisationer iakttagandet av villkoren för godkännande enligt 2 § samt verkställigheten av den erkännandeplan som avses i 5 § och den åtgärdsplan som avses i 6 §.

Jord- och skogsbruksministeriet kan återkalla ett förhandserkännande av en producentorganisation eller ett godkännande av en producentorganisation eller en sammanslutning, om producentorganisationen eller sammanslutningen inte iakttar villkoren för godkännande eller om producentorganisationen inte verkställer erkännande- eller åtgärdsplanen.

9 §
Årsrapport

En producentorganisation som har godkänts med stöd av 2 § skall på begäran av jord- och skogsbruksministeriet tillställa ministeriet de uppgifter som behövs för den årsrapport som avses i artikel 9 i förordningen om godkännande.

10 §
Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 14 maj 1997.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 7 juni 1995 om erkännande av marknadsföringsorganisationer för trädgårdsproducenter (850/1995).

Helsingfors den 7 maj 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.