397/1997

Given i Helsingfors den 30 april 1997

Lag om ändring av lagen om teleförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1-3 §§ lagen den 10 juni 1988 om teleförvaltningen (518/1988), av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 4 december 1992 (1214/1992), som följer:

1 §

För teknisk övervakning och kontroll av tele- och radioverksamheten samt tillsynen över postverksamheten, för tillståndsförvaltningen i samband därmed och för övriga förvaltningsuppgifter i tele- och radio- och postverksamheten finns Teleförvaltningscentralen, som verkar inom vederbörande ministeriums förvaltningsområde.

2 §

Teleförvaltningscentralen har till uppgift att

1) dra försorg om tillsynen över att telemarknadslagen (396/1997), postlagen (907/1993), lagen angående radioanläggninemr (8/1927), radiolagen (517/1988) och kemelsändningslagen (307/1987) samt de med stöd av dem utfärdade stadgandena, bestämmelserna och tillståndsvillkoren blir iakttagna,

2) dra försorg om den tekniska kontrollen av tele- och radioanläggningar och tillsynen över användningen av dem, samt

3) sköta andra uppgifter som ankommer på centralen enligt andra stadganden eller vederbörande ministeriums föreskrifter.

3 §

Vederbörande ministerium kan i enskilda fall förbehålla sig rätt att avgöra ett ärende som enligt telemarknadslagen, lagen angående radioanläggningar eller radiolagen skall avgöras av Teleförvaltningscentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

RP 163/1996
TrUB 1/1997
RSv 23/1997

Helsingfors den 30 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.