396/1997

Given i Helsingfors den 30 april 1997

Telemarknadslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja effektiviteten på telemarknaden i Finland så att de tillbudsstående möjligheterna till telekommunikation

1) överensstämmer med användarnas rimliga behov av telekommunikation,

2) konkurrerar sinsemellan,

3) är tekniskt utvecklade,

4) håller god kvalitet,

5) är driftsäkra och trygga, samt

6) har förmånliga priser.

2 §
Lagens medel

För att lagens syfte skall kunna nås skall konkurrensen mellan telenäten och teletjänsterna främjas och skapas sådana utbudsprinciper som tryggar den allmänna tillgången på telenät och teletjänster enligt 1 §.

Det åligger statsrådet att genom sin förvaltningsverksamhet sörja för att telenät och teletjänster är tillgängliga för användarna på skäliga villkor i hela landet.

3 §
Tillämpningsområde

I televerksamhet skall iakttas det som denna lag stadgar. I fråga om radioanläggningar som utgör en del av ett telenät gäller dessutom vad som stadgas särskilt om dem.

Denna lag gäller inte

1) televerksamhet för eget behov,

2) användning av radioanläggningar för rundradiosändningsverksamhet eller för annan än allmän televerksamhet,

3) återförsäljning av telenät och teletjänster,

4) televerksamhet som hänför sig huvudsakligen till annan telekommunikation är förmedling av samtal, i den omfattning som ministeriet bestämmer särskilt, eller

5) televerksamhet som är av ringa betydelse med tanke på tillämpningen av lagen, enligt vad ministeriet bestämmer särskilt.

Utan hinder av 2 mom. skall på verksamhet som avses i nämnda moment tillämpas 3 och 9 kap. i den omfattning som ministeriet bestämmer särskilt.

Om nät som skall anslutas som en del av det allmänna telenätet eller till en anslutning i det gäller dessutom 12-14 §§.

Vid import, försäljning, saluförande, innehav, användning och främjande av försäljning av teleterminalutrustningar och vissa andra utrustningar och system skall dessutom 7 kap. iakttas.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) televerksamhet byggande och upprätthållande av telenät samt styrning av telekommunikation i dem,

2) allmän televerksamhet televerksamhet i vilken prestationer som hör till televerksamhet tillhandahålls för allmän användning,

3) telenät överföringssystem som gör det möjligt att överföra meddelanden mellan bestämda anslutningspunkter via ledning, via radio, optiskt eller på något annat elektromagnetiskt sätt,

4) allmänt telenät telenät som helt eller delvis används för tillhandahållande av allmänna teletjänster,

5) telenättjänst tjänst i vilken telenät erbjuds för tillhandahållande av teletjänster,

6) teletjänst tjänst vars tillhandahållande helt eller delvis består av överföring av meddelanden eller routing i telenätet,

7) allmän teletjänst teletjänst i vilken användarkretsen inte är begränsad på förhand,

8) telekommunikation verksamhet som användarna utövar för att sända och ta emot meddelanden mellan teleterminalutrustningar i telenätet,

9) anslutning det gränssnitt i telenätet där användaren kommer in i det allmänna telenätet och i vilken bestäms de tekniska gränssnittsspecifikationerna (anslutningspunkt), och i tillämpliga delar det rättsliga förhållandet mellan teleföretaget och användaren,

10) användare en fysisk eller juridisk person som med ett teleföretag har slutit avtal om en anslutning eller användning av teletjänster, och i tillämpliga delar en fysisk eller juridisk person, inklusive ett teleföretag, som använder tjänster som personen skaffar för utövande av televerksamhet,

11) teleföretag en juridisk person som för allmänt bruk tillhandahåller prestationer som den juridiska personen själv producerar och som hör till televerksamheten,

12) telenätföretag ett teleföretag som tillhandahåller telenättjänster,

13) teletjänstföretag ett teleföretag som med hjälp av de teleutrustningar det besitter tillhandahåller teletjänster och som har rättslig och faktisk möjlighet att tillhandahålla anslutningar för sina tjänster samt stänga en anslutning eller annars hindra access till dessa tjänster,

14) väsentliga krav orsaker som överensstämmer med allmänt intresse och som inte är ekonomiska och på grund av vilka access till allmänna telenät och allmänna teletjänsser kan begränsas, såsom nätfunktionernas säkerhet, upprätthållande av fungerande nät, garanterade av samverkan mellan tjänster och dataskydd,

15) betydande marknadsinflytande ett teleföretags ställning på telemarknaden, om teleföretaget med beaktande av bland annat omfattningen av dess affärsverksamhet och dess marknadsandel på det relevanta geografiska området, dess möjlighet att behärska användarnas access till telenäten, dess till buds stående ekonomiska resurser och dess erfarenhet av tillhandahållande av tjänsterna i fråga, på ett betydande sätt kan påverka verksamhetsbetingelserna på marknaden,

16) sammankoppling fysisk och logisk sammankoppling av teleföretagens funktioner för att säkerställa att användarna kan utöva telekommunikation och nå ett annat teleföretags tjänster,

17) återförsäljning vidareförsäljning av telenättjänster och teletjänster, som sådana eller som en del av en annan tjänst, vilka skaffats från ett teleföretag,

18) teleterminalutrustning utrustning som för sändning, bearbetning eller mottagande av information är avsedd att via ledning, per radio, optiskt eller på något annat elektromagnetiskt sätt vara antingen direkt kopplad till en anslutning i det allmänna telenätet eller att direkt eller indirekt kopplad till en anslutning i det allmänna telenätet fungera i samband med det allmänna telenätet,

19) fast förbindelse en telenättjänst i vilken utan abonnentstyrd uppkoppling tillhandahålls klar överföringskapacitet mellan anslutningspunkter i telenätet,

20) abonnentförbindelse den del av telenätet som finns mellan anslutningen och den närmast den belägna teleutrustning med hjälp av vilken meddelanden kan styras,

21) teleavgift avgift som bestäms för en prestation som hör till televerksamheten,

22) dekodningssystem en utrustning, en del av utrustning eller ett annat system vars ändamål är att koppla bort skyddet för ett i telenätet förmedlat meddelande som skyddas med hjälp av ett särskilt tekniskt system, samt med

23) ministeriet det behöriga ministerium som avses i reglementet för statsrådet (1522/1995).

2 kap.

Utövande av televerksamhet

5 §
Teleföretag

Ett teleföretag skall innan allmän televerksamhet inleds göra en anmälan enligt 6 §, om inte något annat följer av 2-4 mom.

Tillhandahållande av telenättjänster i allmänna mobiltelenät är beroende av koncession enligt 7 §.

Televerksamhet uteslutande för sändning eller distribution av program till allmänheten förutsätter inte anmälan eller koncession enligt denna lag.

Ministeriet skall befria televerksamhet från anmälningsskyldighet enligt 1 mom., om anmälningsskyldighet för sådan televerksamhet inte längre behövs för att lagens syften enligt 1 § skall kunna nås.

Ministeriet bestämmer enligt Europeiska gemenskapernas rättsakter vilka teleföretag som har ett betydande marknadsinflytande.

6 §
Televerksamhetsanmälan

Televerksamhetsanmälan skall göras till ministeriet. I anmälan skall framläggas de uppgifter som ministeriet bestämmer.

7 §
Koncession

Ministeriet beviljar koncession. I ansökan om koncession skall framläggas de uppgifter som ministeriet bestämmer.

Innan koncessionen beviljas skall ministeriet offentligt meddela om möjligheten att ansöka om koncession.

Koncession skall beviljas, om det är uppenbart att

1) sökanden har tillräckliga ekonomiska resurser för att sörja för telenätföretagets skyldigheter,

2) sökanden iakttar stadgandena och bestämmelserna om televerksamhet, samt

3) det finns radiofrekvenser för utövande av den versamhet som ansökan gäller.

Om koncession på grund av knapp tillgång på radiofrekvenser endast kan beviljas en del av sökandena, skall koncession beviljas de sökande vars verksamhet bäst främjar lagens syften enligt 1 §.

Koncession beviljas för en bestämd tid på högst 20 år.

I koncessionen bestäms teleföretagets verksamhetsområde. Till koncessionen kan fogas villkor enligt de väsentliga kraven.

8 §
Teleföretagets skyldigheter

Ett teletjänstföretag skall tillhandahålla teletjänster och ett telenätföretag telenättjänster för användarna så som stadgas i denna lag.

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall teleföretaget

1) för sin del sörja för att det för användarna står till buds möjligheter till telekommunikation enligt 1 §,

2) sörja för sammankoppling av sina telenät och teletjänster med andra telenät och teletjänster enligt vad 3 kap. stadgar,

3) säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden genom att delta i beredskapsplanering inom televerksamheten och på förhand bereda den verksamhet som skall utövas under undantagsförhållamhen samt genom andra åtgärder,

4) till andra teleföretag på deras begäran hyra ut en ledig del av sådana kabelkanaler som byggts för utövande av allmän televerksamhet och lediga antennplatser på radiomaster som hör till det allmänna telanätet, om byggande av parallella kabelkanaler eller radiomaster inte är ändamålsenligt av miljövårdsskäl eller orsaker som sammanhänger med planläggning eller regionplanering och om kabelkanalerna och antennplatserna inte behövs för teleföretagets egna användares nuvarande och rimliga framtida behov,

5) tillhandahålla telenät och teletjänster som förutsätts i Europeiska gemenskapernas rättsakter, så som därom föreskrivs särskilt,

6) sörja för debiteringen av teletjänster på behörigt sätt så som ministeriet föreskriver med stöd av 15 § 2 mom., samt

7) särredovisa sin verksamhet så som 6 kap. stadgar.

Om de uppgifter som följer av 2 mom. 3 punkten förutsätter åtgärder som klart avviker från televerksamhet som skall anses vara sedvanlig och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas av statens medel, om inte den som beställer åtgärden betalar de kostnader som vållas teleföretaget.

Ministeriet skall

1) meddela anvisningar om tillämpning av 2 mom. 3 punkten och närmare föreskrifter om tillämpning av 2 mom. 4 punkten, samt

2) fastställa med iakttagande av Europeiska gemenskapernas rättsakter de föreskrifter som avses i 2 mom. 5 punkten.

Ministeriet kan bestämma att de med stöd av 4 mom. 2 punkten för teleföretagen bestämda skyldigheterna gäller endast företag som har ett betydande marknadsinflytande, och att minst ett teleföretag i landet utan hinder av detta har sådana skyldigheter. När inte ett enda teleföretag har ett betydande marknadsinflytande, skall sådana skyldigheter bestämmas att gälla ett eller flera teleföretag vilkas marknadsinflytande är större än andras.

9 §
Upplåtande av telenät i vissa fall

En sådan ägare eller innehavare till ett telenät som tillåter att hans nät används för tillhandahållande av teletjänster, är skyldig att upplåta en ledig del av telenätet för att användas av varje teletjänstföretag.

Den i 1 mom. stadgade skyldigheten gäller inte ett nät som hör till telenätägarens fastighet och som han äger.

Vid upplåtelse av telenät skall gentemot alla teletjänstföretag iakttas rättvisa villkor med beaktande av vad 5 kap. stadgar om teleavgifter.

Ministeriet meddelar vid behov föreskrifter om vilka omständigheter som skall beaktas när objektiviteten enligt 3 mom. bedöms.

3 kap.

Sammankoppling av telenät och teletjänster

10 §
Sammankopplingsskyldighet

Telenätföretagens telenät som motsvarar de väsentliga kraven skall sammankopplas, om inte något annat följer av de föreskrifter som meddelas med stöd av 11 §. Sammankopplingen genomförs på den punkt i telenätet som anvisas av det teleföretag som begär sammankoppling, om inte ministeriet bestämmer något annat.

Telenäten skall enligt de tekniska möjligheterna sammankopplas så som denna lag stadgar så snart som möjligt efter det att yrkandet på sammankoppling har framställts.

Ett teleföretag är skyldigt att förhandla om sammankoppling av ett annat teleföretags telenät och teletjänster med sina telenät och teletjänster. Ett teleföretag som har ett betydande marknadsinflytande skall godkänna alla rimliga krav som gäller sammankoppling, om inte något annat följer av de föreskrifter som meddelas med stöd av 11 §.

Ett teletjänstföretag är inte skyldigt att tillhandahålla sina teletjänster i alla telenätföretags telenät. Ministeriet bestämmer i vilken omfattning denna paragraf annars skall tillämpas på sammankoppling av teletjänster.

Om de avgifter som följer av sammankopplingen stadgas i 18 §. Om teleföretagen inte kan komma överens om sådana andra villkor för sammankopplingen som gäller televerksamheten, avgör ministeriet saken med iakttagande av vad 36 § stadgar om avgörande av meningsskiljaktigheter.

11 §
Föreskrifter om sammankoppling

Ministeriet meddelar med iakttagande av Europeiska gemenskapernas rättsakter närmare föreskrifter om sammankopplingen. Föreskrifterna skall främja lagens syften enligt 1 §.

Utan hinder av vad som annanstans stadgas om hemlighållande, kan ministeriet bestämma att avtal om sammankoppling är offentliga och att skyldigheterna helt eller delvis endast gäller teleföretag som har ett betydande marknadsinflytande.

12 §
Teleentreprenad

Ett telenät som ansluts till det allmänna telenätet som en del av det eller till en anslutning till nätet skall uppfylla de tekniska krav som med stöd av 37 § ställs på telenätet.

Den person eller det företag (teleentreprenör) som svarar för byggnads- eller underhållsarbete på det i 1 mom. angivna telenätet skall ha auktorisering. Teleförvaltningscentralen beslutar om villkoren för auktorisering och förfarandet. Ett telenät får anslutas till det allmänna telenätet endast av en auktoriserad teleentreprenör eller ett auktoriserat telenätföretag. Små byggnads- och underhållsarbeten kräver dock inte auktorisering enligt vad Teleförvaltningscentralen bestämmer.

13 §
Telenätägarens skyldigheter

En ägare till ett telenät skall

1) sörja för att hans i 12 § 1 mom. avsedda nät motsvarar de tekniska föreskrifter som avses i paragrafen, samt

2) förvara och uppdatera nätplaner och andra handlingar så som bestäms med stöd av 37 §.

14 §
Bortkoppling av telenät från det allmänna telenätet

Ett teleföretag har rätt att koppla bort ett telenät från det allmänna telenätet och stänga anslutningspunkter till nätet som har tilldelats med hjälp av det, om

1) telenätet vållar fara eller störning för den allmänna televerksamheten, eller

2) telenätet trots uppmaning av Teleförvaltningscentralen inte försätts i det skick som motsvarar de föreskrifter som meddelas med stöd av 37 §.

Om teleföretagets rätt att stänga en anslutning eller avbryta leverans av teletjänster gäller dessutom 16 § 2 mom.

4 kap.

Användarens rättigheter och skyldigheter

15 §
Användarens rättigheter

Var och en har rätt att

1) av teleföretagen få anslutningar till de allmänna telenäten på de punkter i nätet de önskar, om inte ministeriet i något enskilt fall bestämmer något annat på grund av att anslutningen är tekniskt oändamålsenlig på den önskade punkten i telenätet, leder till att dataskyddet äventyras eller annars är oskälig från teleföretagets synpunkt, och användarens telekommunikationsbehov kan tillgodares också annars på ett tekniskt och ekonomiskt ändamålsenligt sätt,

2) av telenätföretagen inom gränserna för det allmänna telenätets förmedlingskapacitet hyra abonnentförbindelser och fasta förbindelser mellan punkter som han anvisar i telenätet, om inte ministeriet i de fall som avses i 1 punkten bestämmer något annat, och använda dem för telekommunikation eller för tillhandahållande av teletjänster för att användas vidare,

3) använda riksomfattande teletjänster som tillhandahålls genom de allmänna telenätens förmedling,

4) till anslutningspunkterna koppla enligt 7 kap godkända, funktionsdugliga teleterminalutrustningar,

5) få enligt 50 § 2 mom. specificerad räkning för teleavgifterna, samt

6) tillhandahålla de tjänster han skaffar av teleföretaget vidare för andra användare.

Ministeriet fastställer de allmänna grunderna för leveransvillkoren för teletjänsterna, och i dem meddelas närmare bestämmelser om vad som skall beaktas för tryggande av användarens rättigheter.

16 §
Användarens skyldigheter

Användaren skall

1) betala de avgifter för anslutningen, användningen av telenätet och teletjänsten som teleföretaget debiterat för sin egen eller ett annat teleföretags räkning,

2) se till att till den anslutning han besitter inte ansluts andra terminalutrustningar än enligt 7 kap. godkända, funktionsdugliga terminalutrustningar, samt

3) iaktta avtal som han slutit med teleföretaget om leverans av telenät eller telefjänst och som stämmer överens med de med stöd av 15 § 2 mom. meddelade alefänna grunderna för leveransvillkor.

Teleföretaget har rätt att stänga anslutningen eller avbryta leveransen av teletjänster, om användaren inte iakttar det som stadgas i 1 mom. och trots uppmaning inte rättar sitt förfarande inom en skälig bestämd tid.

5 kap.

Teleavgifter

17 §
Avgifter som uppbärs hos användaren

Teleföretagen bestämmer sina teleavgifter.

Ministeriet meddelar vid behov föreskrifter om de allmänna grunderna för teleavgifterna, om beräkning av kostnaderna, offentlighet för avgifterna och specificering, om

1) lagens syften enligt 1 § har äventyrats till följd av den prissättning som tillämpas av ett teleföretag som har ett betydande marknadsinflytande eller teleavgifternas allmänna utveckling, eller

2) Europeiska gemenskapernas rättsakter förutsätter att vissa teleavgifter regleras.

18 §
Teleföretagens inbördes avgifter

Teleföretagen avtalar sinsemellan om teleavgifter som uppbärs för

1) sammankoppling av telenät och teletjänster enligt 3 kap.,

2) hyrande av kabelkanaler och antennplatser enligt 8 § 2 mom. 4 punkten, eller

3) andra prestationer mellan teleföretag.

Ett teleföretag kan av ett annat teleföretag kräva förhandsbetalning eller säkerhet för betalning av en avgift som avses i 1 mom.

De i 1 och 2 mom. avsedda avgifterna mellan teleföretagen skall vara rättvisa och rimliga med hänsyn till kostnaderna för framställande av prestationen, om

1) avgiften för abonnentförbindelse som med stöd av 15 § 1 mom. 2 punkten hyrts ut åt annat teleföretag uppbärs av ett teleföretag med betydande marknadsinflytande, som också verkar som teletjänstföretag i sitt telenät,

2) fri prissättning som tillämpas av ett teleföretag som har ett betydande marknadsinflytande kunde leda till att lagens syften enligt 1 § inte nås,

3) teleföretaget uppbär en avgift för en prestation som avses i 8 § 2 mom. 4 punkten, eller

4) Europeiska gemenskapernas lagstiftning förutsätter att vissa teleavgifter regleras på detta sätt.

Ministeriet beslutar vid behov om de allmänna grunderna för teleavgifter som avses i denna paragraf, om beräkning av kostnaderna, offentlighet för avgifterna samt specificering. Den avgift som bestäms enligt föreskrifterna skall täcka kostnaderna för framställande av prestationen samt dessutom ge en skälig avkastning på det placerade kapitalet. Föreskrifterna skall främja syftena enligt 1 §. Ministeriet kan bestämma att skyldigheterna helt eller delvis skall gälla endast teleföretag som har ett betydande marknadsinflytande.

19 §
Avgift för upplåtelse av telenät

Den avgift som uppbärs för upplåtelse av telenätägarens eller innehavarens telenät enligt 9 § skall vara skälig och objektiv med hänsyn till alla teleföretag.

Ministeriet bestämmer vid behov vilka omständigheter som skall beaktas när den i 1 mom. avsedda skäligheten och objektiviteten bedöms. Avgiften enligt föreskrifterna skall täcka kostnaderna för framställande av prestationen samt dessutom ge en skälig avkastning på det placerade kapitalet.

6 kap.

Särredovisning av verksamhet

20 §
Särredovisad verksamhet

Teleföretaget skall särredovisa den affärsverksamhet som omfattar tillhandahållande av telenättjänster och teletjänster skilt från varandra och från sin övriga affärsverksamhet.

Ministeriet kan bestämma att

1) telenätens och teletjänsternas olika delfunktioner särredovisas, när teleföretaget har ett betydande marknadsinflytande inom flera än ett av de telenät eller en av de teletjänster som det tillhandahåller, och att

2) 1 mom. inte tillämpas på ett teleföretag vars televerksamhet har ringa betydelse.

21 §
Bokslut

Med särredovisning avses i denna lag att för de särredovisade funktionerna per räkenskapsperiod skall uppgöras resultaträkning och för telenätverksamheten dessutom balansräkning. Resultaträkningen och balansräkningen, som skall kunna härledas ur företagens bokföring, skall i tillämpliga delar göras upp enligt bokföringslagen (655/1973).

Om ett telenätföretag med betydande marknadsinflytande i sitt telenät också verkar som teletjänstföretag, skall företaget i resultaträkningen för teletjänstverksamheten införa hyran för abonnentförbindelser som tagits i eget bruk på samma grunder som företaget med stöd av 18 § 3 mom. 1 punkten utkräver avgifter för teletjänster av konkurrerande teletjänstföretag.

22 §
Närmare föreskrifter

Ministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om hur särredovisningen genomförs, om uppgörande av resultaträkningarna och balansräkningarna samt om publicering av uppgifterna. Teleföretagen skall på begäran av ministeriet tillställa det sitt bokslut samt, i fråga om de särredovisade funktionerna, resultaträkningarna och balansräkningarna jämte tilläggsuppgifter.

7 kap.

Teleterminalutrustningar

23 §
Import, försäljning och saluförande

Teleterminalutrustning som är avsedd att anslutas till det allmänna telenätet får inte importeras i försäljnings- eller vidareöverlå telsesyfte eller saluföras, säljas eller annars överlåtas förrän det har säkerställts att den uppfyller de krav som ställs med stöd av 37 §.

Teleförvaltningscentralen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

24 §
Försäljningsvillkor för teleterminalutrustningar

En teleterminalutrustnings försäljningspris får inte vara beroende av om köparen av teleterminalutrustningens säljare också skaffar prestationer som hör till televerksamheten.

25 §
Dekodningssystem

Det är förbjudet att orättmätigt inneha, använda, tillverka, importera eller främja försäljningen av dekodningssystem.

Teleförvaltningscentralen kan bevilja tillstånd till användning av ett system som avses i 1 mom.

26 §
Standarder för televisionssignal

Teleförvaltningscentralen meddelar med stöd av 37 § enligt Europeiska gemenskapernas rättsakter tekniska föreskrifter om

1) standarder som gäller televisionssignaler och sändning av sådana,

2) televisionsmottagares och andra för mottagning av televisionssignaler avsedda konsumentutrustningars tekniska egenskaper, samt om

3) abonnenttelevisionssystems tekniska egenskaper.

27 §
Tillhandahållande av abonnenttelevisionstjänst

Den som för allmänheten tillhandahåller abonnenttelevisionstjänster skall på objektiva, rättvisa och skäliga villkor tillhandahålla sådana tekniska tjänster för alla idkare av rundradioverksamhet att de användare, som i sitt bruk har en dekodningsutrustning som tillhandahållaren besitter, kan ta emot digitala rundradiosändningar från idkare av rundradioverksamhet.

Det företag som tillhandahåller abonnenttelevisionstjänst skall ha separat bokföring över denna verksamhet.

Den som idkar rundradioverksamhet skall över sina skyddade sändningar publicera en prislista av vilken framgår om dekodningsutrustningen ingår i avtalet om mottagande av sändningar.

Ministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om vad som skall beaktas vid separat bokföring.

8 kap.

Utläggning av telekablar

28 §
Rätt att utlägga telekabel

Om rätt att lägga ut telekablar på annans mark för ett samhälles eller en fastighets behov stadgas särskilt. Vidare kan rätt att lägga ut telekablar grundas i en stråkplan som ett telenätföretag utarbetar för dragande av telekablar, så som stadgas i detta kapitel.

29 §
Utarbetande av stråkplan

I en stråkplan som nämns i 28 § skall gällande planläggning och i mån av möjlighet också övriga planer för användningen av områdena beaktas. När planen utarbetas skall landskaps- och miljösynpunkterna beaktas. Telekablarna skall om möjligt utläggas med användande av de vägområden som avses i lagen om allmänna vägar (243/1954) och de allmänna områden som avses i fastighetsbildningslagen (554/1995). Planen skall utarbetas så att utläggningen och underhållet av telekablarna inte vållar men eller skada som kan undvikas till rimliga kostnader.

30 §
Tillkännagivande och hörande

Telenätföretaget skall i kommunen tillkännage stråkplanen med iakttagande av lagen om offentliga kungörelser (34/1925).

Meddelande om stråkplanen skall av telenätföretaget dessutom publiceras i en tidning med allmän spridning på orten och delges de berörda fastighetsägarna samt andra vilkas rätt eller fördel berörs av planen, i den mån deras adresser är kända. I meddelandet skall nämnas vilka fastigheter som berörs av planen.

Om stråkplanen skall också inhämtas utlå tande av berörda myndigheter.

31 §
Anmärkning

En fastighetsägare och annan vars rätt eller fördel berörs av planen får framställa anmärkning hos kommunens byggnadsnämnd inom 30 dagar från det planen offentliggjordes enligt 30 § 1 mom. I anslaget och meddelandet enligt 30 § 2 mom. skall nämnas denna rätt till anmärkning och anges den dag då anmärkning senast skall framställas.

Har anmärkning framställts och kan telenätföretaget och den som framställt anmärkningen inte komma överens om eventuella åtgärder med anledning av denna, skall byggnadsnämnden avgöra meningsskiljaktigheten om utläggningen.

Byggnadsnämnden kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall följas innan det har vunnit laga kraft. Har besvär anförts över beslutet, kan besvärsmyndigheten dock föesjuda verkställigheten av beslutet tills besvesen har avgjorts.

32 §
Byggnadsrätt

Ett telenätföretag har rätt att med stöd av en stråkplan som är verkställbar enligt 31 § inleda byggnadsarbeten för utläggning av nödvändiga telekablar längs telekabelstråket samt därtill hörande anordningar, smärre konstruktioner och stolpar.

Längs det planenliga stråket kan då fällas träd och andra växter som måste röjas undan för byggandet och underhållet samt byggnader och konstruktioner förses med nödvändiga utrustningar. Telenätföretaget skall sätta området i skick efter arbetet.

Vid arbete som avses i 1 mom. och vid underhåll av där nämnd utrustning samt vid terrängundersökningar i samband med planeringen av ett stråk har telenätföretagets anställda rätt att röra sig på enskilt område och att placera ut behövliga märken i terrängen.

33 §
Ersättningar

Ett telenätföretag har rätt att utan ersättning använda i 29 § nämnda vägområden och allmänna områden som stråk för telekablar. Telenätföretaget skall sätta området i skick efter arbetet.

I fråga om andra områden än de som nämns i 1 mom. har fastighetens ägare och innehavare rätt till full ersättning för men och skada som vållats av åtgärder som avses i 32 §. Ersättningsyrkandet skall framställas hos telenätföretaget inom ett år efter det menet eller skadan uppkom.

Nås inte avtal om ersättningen, avgörs frågan om rätt till ersättning och ersättningens storlek enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) vid en förrättning om vilken ansöks hos lantmäteribyrån.

34 §
Större befogenheter

Om det för dragande och underhåll av telekablar behövs större befogenheter med avseende på annans egendom än vad 32 § stadgar, skall lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter iakttas.

9 kap.

Styrning och tillsyn

35 §
Allmän styrning, utveckling och tillsyn

Den allmänna styrningen och utveckligen av televerksamheten ankommer på ministeriet.

Teleförvaltningscentralen har till uppgift att övervaka att denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser iakttas.

36 §
Lösande av meningsskiljaktigheter

Den som anser att ett teleföretag handlar i strid med denna lag eller stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan föra saken till ministeriet eller Teleförvaltningscentralen för prövning.

Ministeriet och Teleförvaltningscentralen skall enligt lagens i 1 § nämnda syften främja teleföretagens serviceverksamhet och inbördes samarbete samt i första hand försöka lösa meningsskiljaktigheter genom förhandlingar mellan parterna. Vid behov skall den som gjort sig skyldig till ett fel eller en försummelse åläggas att rätta sitt förfarande.

Om ett ärende som ministeriet eller Teleförvaltningscentralen behandlar gäller ett förfarande som kan strida mot stadgandena om konkurrensbegränsningar i lagen om konkurrensbegränsningar, kan ministeriet och Teleförvaltningscentralen till den del ärendet gäller konkurrensbegränsningar överföra det för att behandlas enligt lagen om konkurrensbegränsningar.

När telemarknadens konkurrensbegränsningar och deras skadliga verkningar bedöms, skall också denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den beaktas.

Vad denna paragraf stadgar om teleföretag, gäller i tillämpliga delar också idkare av abonnemangstelevisionstjänst och rundradioverksamhet i de fall som avses i 26 och 27 §§.

37 §
Tekniska föreskrifter

Teleförvaltningscentralen fastställer de tekniska föreskrifterna för telenät, teleterminalutrustningar och andra teleutrustningar.

38 §
Avhjälpande av störningar

Om ett telenät eller en teleterminalutrustning elektroniskt eller elektromagnetiskt stör ett annat telenät, en teleterminalutrustning, en radioanläggning eller en elanläggning, trots att det nät eller den utrustning eller anläggning som orsakar störning eller störs motsvarar stadgandena och bestämmelserna om emission av störningar och störningstolerans, skall Teleförvaltningscentralen för parterna lägga fram ett förslag till avstörningsåtgärder eller åtgärder som begränsar verkningarna av störningen.

Om parterna inte kan komma överens om vilka åtgärder som behövs för avstörningen eller begränsning av störningen, avgörs saken av Teleförvaltningscentralen.

39 §
Marknadstillsyn

Av Teleförvaltningscentralen förordnade kontrollörer övervakar importen, saluförandet och främjandet av försäljningen av teleterminalutrustningar och dekodningssystem.

En kontrollör, som framlägger utredning om Teleförvaltningscentralens förordnande enligt 1 mom., har rätt att för tillsynen få tillträde till den plats där teleterminalutrustningen eller dekodningssystemet finns eller där sådana på sannolika skäl misstänks finnas. Kontroll och tillsyn får dock inte genomföras på hemfridsskyddade platser, om det inte finns särskilda skäl att misstänka att brott mot 45 § 1 mom. 1, 2 eller 5 punkten har skett.

Om det på sannolika skäl misstänks att stadgandena om import eller saluförande av teleterminalutrustningar eller 25 § har överträtts, har kontrollören rätt att ta utrustningen för undersökning och förbjuda att utrustningen eller systemet saluförs eller överlåts vidare under den tid undersökningen varar. Undersökningen skall företas utan dröjsmål. Till den från vilken utrustningen eller systemet har tagits för undersökning skall utfärdas ett intyg av vilket framgår omfattningen av den egendom som tagits för undersökning och orsaken till detta.

På begäran av kontrollören skall den som saluför teleterminalutrustningar lämna kontrollören uppgifter om utrustningarnas och systemens tekniska konstruktion och överlåtelse av sådana. Dessutom skall den som saluför teleterminalutrustningar lämna uppgifter om säkerställande av att de motsvarar kraven.

40 §
Rätt till upplysningar

Utan hinder av vad annanstans stadgas om hemlighållande, har ministeriet och Teleförvaltningscentralen rätt att för utförande av de uppgifter som stadgas i detta kapitel av teleföretag, deras sammanslutningar, ägare och innehavare av telenät samt teleentreprenörer få behövliga uppgifter om uppgiftslämnarnas ekonomi samt om deras verksamhet som lyder under denna lag.

Ministeriet kan ålägga ett teleföretag att anmäla sådana avtal som gäller förvärv av rörelse, köp av aktiemajoritet eller förvärv av beslutanderätt som gäller en annan näringsidkares verksamhet och som är nödvändiga vid bedömningen av om teleföretaget har ett betydande marknadsinflytande.

41 §
Överföring av behörighet

Ministeriet kan överföra sådana uppgifter enligt denna lag som hör samman med den tekniska verkställigheten av lagen till Teleförvaltningscentralen inom de gränser som ministeriet bestämmer.

10 kap.

Tvångsmedel, påföljder och ändringssökande

42 §
Tvångsmedel

Om någon bryter mot denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan ministeriet eller Teleförvaltningscentralen ålägga honom att rätta sitt fel eller sin försummelse. Beslutet kan förstärkas genom föreläggande av vite eller äventyret att verksamheten avbryts helt eller delvis eller att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits på den försumliges bekostnad betalas av statens medel och uppbärs hos den försumlige i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

43 §
Förbud mot utövande av televerksamhet

Ministeriet kan förbjuda ett teleföretag att utöva televerksamhet och återkalla ett telenätföretags koncession helt eller delvis, om

1) teleföretaget inte iakttar stadgandena eller bestämmelserna om televerksamhet, och inte trots uppmaning inom en skälig utsatt tid rättar sitt förfarande, eller om

2) teleföretaget med beaktande av den utövade verksamhetens omfattning och art inte uppfyller de villkor för beviljande av koncession som anges i 7 § 3 mom.

44 §
Olovlig televerksamhet

Den som utövar televerksamhet

1) utan sådan koncession som krävs enligt denna lag eller utan att göra televerksamhetsanmälan enligt denna lag eller i strid med ett förbud som meddelats med stöd av 43 §,

2) i strid med denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller

3) i strid med koncessionsvillkoren,

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för utövande av televerksamhet utan tillstånd dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

45 §
Brott mot stadgandena om televerksamhet

Den som uppsåtligen

1) i strid med 15 § 1 mom. 4 punkten ansluter teleterminalutrustning till det allmänna telenätet,

2) bryter mot stadgandena i 23 § om import, försäljning och saluförande av teleterminalutrustning,

3) utför arbete som nämns i 12 § 2 mom. utan auktorisering enligt lagrummet,

4) försummar de skyldigheter som 13 § stadgar för ägare av telenät, eller

5) i strid med 25 § innehar, tillverkar, använder, importerar eller saluför dekodningssystem eller främjar försäljningen av sådana,

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för brott mot stadgandena om televerksamhet dömas till böter.

Till straff för brott mot den i 50 § stadgade tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller stängare straff för den stadgas i någon annan lag.

46 §
Förverkandepåföljder

På den ekonomiska fördel som ett brott som nämns i 44 och 45 §§ har berett gärningsmannen eller någon annan till vars fördel han handlat och på föremål som använts för att begå brottet tillämpas strafflagen. Teleutrustning eller dekodningssystem som har varit föremål för ett brott som nämns i 45 § 1, 2 och 5 punkten skall förklaras förverkade, om inte omständigheterna är synnerligen förmildrande.

47 §
Skadeståndsskyldighet

Ett teleföretag som genom ett förfarande som strider mot de föreskrifter som med stöd av 10 eller 11 § har meddelats om sammankopplingsskyldighet har vållat något annat teleföretag skada, är skyldigt att ersätta skadan.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas också på skada som ett telenäts ägare eller innehavare vållar ett teleföretag genom ett förfarande som strider mot 9 §.

48 §
Ändringssökande

I ministeriets och Teleförvaltningscentralens beslut får ändring sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ministeriet och Teleförvaltningscentralen kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall iakttas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställighet av beslutet tills besvären har avgjorts.

I ett beslut om föreläggande av vite som ministeriet eller Teleförvaltningscentralen har meddelat med stöd av 42 § får ändring inte sökas genom särskilda besvär.

Ändring i ett beslut som en kommunal byggnadsnämnd har fattat med stöd av 31 § 2 mom. får sökas så som byggnadslagen (370/1958) stadgar om sökande av ändring i byggnadsnämndens beslut.

11 kap.

Särskilda stadganden

49 §
Handräckning

Teleförvaltningscentralen har rätt att få handräckning av polisen, tullmyndigheterna och gränsbevakningsväsendet för verkställighet av denna lag och de stadganden och bestämmelser som meddelats med stöd av den. Dessutom övervakar tullverket vid sidan av Teleförvaltningscentralen att stadgandena och bestämmelserna om import av teleterminalutrustningar iakttas.

50 §
Tystnadsplikt

Den som är eller har varit anställd hos en teleinrättning får inte olovligen röja vad han i sitt uppdrag fått veta om innehållet i en uppgift som förmedlats i televerksamheten. Tystnadsplikten gäller också de telekommunicerande parternas identitet och uppgifter som gör det möjligt att identifiera parterna. Utan hinder av vad som sägs ovan kan identifieringsuppgifter som hör samman med bestämmandet av teleräkningen lämnas ut till den som är skyldig att betala räkningen. Tystnadsplikten gäller också auktoriserade teleentreprenörer enligt 12 § och deras anställda.

Polisen har utan hinder av 1 mom. rätt att med samtycke av innehavaren av teleanslutningen få

1) sådana identifieringsuppgifter för telekontakter som tagits till teleanslutningen vilka behövs för utredning av brott som avses i 24 kap. 3 a § strafflagen, samt

2) identifieringsuppgifter om meddelanden som sänts från en mobilteleapparat, om detta är nödvändigt för att utreda brott som har lett till att mobilteleapparaten eller dess anslutning orättmätigt har kommit i någon annans besittning.

Utan hinder av 1 mom. och vad användaren har avtalat med teleföretaget om hemlighållande av identifieringsuppgifterna för hans teleanslutning, har teleföretaget rätt att till polisen och räddningsmyndigheter och andra myndigheter som tar emot nödmeddelanden lämna identifieringsuppgifter om den anslutning från vilken ett nödmeddelande har kommit. Som identifieringsuppgifter kan utöver anslutningsnumret lämnas uppgift om installeringsadressen för anslutningen och dess innehavare samt uppgift om den stödstations läge via vilken ett nödmeddelande som lämnats med en mobilteleapparat har styrts till det allmänna telenätet.

Om en myndighets rätt att i andra fall vid förundersökning av ett brott få identifieringsuppgifter om ett i televerksamhet förmedlat meddelande stadgas i tvångsmedelslagen.

Den som vid utförande av uppgifter som avses i denna lag eller i stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den har fått vetskap om en affärs- eller yeseshemlighet, får inte röja den för utomstesnde eller använda den till egen nytta.

51 §
Åtgärder med anledning av att televerksamhet upphör

Om ett teleföretags koncession återkallas, eller om teleföretaget annars upphör med sin verksamhet eller om dess tillhandahållande av tjänster annars upphör, skall ministeriet besluta om de åtgärder som skall vidtas för att upprätthålla televerksamheten och om vilket teleföretag som är skyldigt att överlåta en anslutning till användare för vilka tillhandahållandet av tjänster har upphört.

Ett telenätföretag får inte stänga en anslutning som det överlåtit till ett annat teleföretag eller förhindra användningen av en fast förbindelse till följd av betalningsdröjsmål eller avtalsbrott, förrän ministeriet har underrättats om den planerade åtgärden. Meddelandet skall ges senast en vecka före åtgärden.

Om avtal inte nås om överföring av ett telenät till ett annat teleföretag, kan statsrå-det besluta om överföring mot ersättning. I fråga om grunderna för ersättningen skall iakttas vad lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter stadgar om inlösningsersättning.

52 §
Arbete som kan skada telekablar

Innan ett arbete som kan skada telekablar inleds skall den som utför arbetet för att undvika skador ta reda på var eventuella telekablar på området är utlagda. Telenätföretagen skall utan avgift lämna upplysningar om var telekablarna finns.

53 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

54 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

Genom denna lag upphävs telelagen av den 20 februari 1987 (183/1987) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

55 §
Övergångsstadgande angående gällande koncessioner

Ett teleföretag som har en gällande koncession och som vill fortsätta med sådan verksamhet enligt denna lag som är beroende av koncession eller anmälan, skall beroende på verksamhetens art göra en i 6 § avsedd anmälan eller ansöka om koncession enligt 7 § senast den bestämda dag som stadgas i förordning. Ett teleföretag som inom utsatt tid gjort televerksamhetsanmälan eller ansökt om koncession får fortsätta med att utöva televerksamhet på samma villkor och med samma begränsningar som enligt den tidigare koncessionen, tills koncession enligt denna lag har beviljats eller televerksamhetsanmälan inkommit till ministeriet.

När koncessioner som avses i 1 mom. behandlas, tillämpas inte vad 7 § 2 mom. stadgar om meddelande om att koncessioner står att söka, till den del det är fråga om koncession för televerksamhet som det ansökande teleföretaget redan utövar.

Om koncession enligt denna lag inte beviljas, har den som när denna lag träder i kraft har utövat televerksamhet med stöd av koncession rätt att av staten få full ersättning för den skada som orsakas av att telenätet inte längre kan användas för televerksamhet eller annars på ett sätt som medför skälig nytta.

RP 163/1996
TrUB 1/1997
RSv 23/1997
Rådets direktiv 92/44/EEG; EGT nr L 165, 19.6.1992, s. 27
Kommissionens besut 94/439/EG; EGT nr L 181, 15.7.1994, s. 40
Parlamentets och rådets direktiv 95/62/EG; EGT nr L 321, 30.12.1995, s. 6
Kommissionens direktiv96/2/EG; EGT nr L 20, 26.1.1996, s. 59
Kommissionens direktiv96/19/EG; EGT nr L 74, 22.3.1996, s. 13
Parlamentets och rådets direktiv 97/13/EG; (ej publicerat i EGT)

Helsingfors den 30 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.