356/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Lag om ändring av 3 och 12 a § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § och 12 a § 4 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961),

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § i lagar 390/1995 och 1775/1995 och 12 a § 4 mom. i nämnda lag 390/1995, som följer:

3 §

För anordnande av pensionsskydd skall arbetsgivare ha pensionsförsäkring i ett försäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), eller i en pensionskassa som grundas för arbetstagare som är anställda hos en viss arbetsgivare eller hos ett till en viss grupp av arbetsgivare hörande företag och som förutsätts i lagen om försäkringskassor (1164/1992), eller i en pensionsstiftelse enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995). Ett försäkringsbolag får inte vägra ge eller upprätthålla en hos bolaget sökt pensionsförsäkring till den del denna inte överskrider ett pensionsskydd som uppfyller i denna lag föreskrivna minimivillkor. Ett ömsesidigt försäkringsbolag kan dock vägra ge försäkring, om den som söker försäkringen inte enligt bolagsordningen kan godkännas som delägare i bolaget.

Försäkringsbolag, pensionskassor och pensionsstiftelser som bedriver verksamhet som avses i denna lag benämns nedan pensionsanstalter. Pensionsanstalternas gemensamma ärenden sköts av pensionsskyddscentralen enligt vad som stadgas nedan.

12 a §

Ändras grunderna för ansvarsskulden så att ansvarets belopp minskar, används de frjorda medlen för kostnader som nämns i 12 § 1 mom. 4 punkten enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet faställer. Om det dock är fråga om tilläggsföåner enligt 11 §, skall skillnaden överföras till det på försäkringstagarna fördelade tilläggsförsäkringsansvaret som avses i 14 § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsäingsbolag, om det inte av särskilda skäl skall anses att de frigjorda medlen skall aändas så som avses i den första meningen i detta moment.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

RP 255/1996
ShUB 6/1997
RSv 29/1997

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.