355/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 1 kap. 3 a §, 7 kap. 3 § 3-5 mom. och 8 §, 10 kap. 3 § 7 mom., 11 kap. 6 a och 6 b §, 12 kap. 1 a § och 2 § 2 mom. samt 14 kap. 5 c §,

av dessa lagrum 1 kap. 3 a § sådan den lyder i lagar 752/1993, 389/1995 och 1292/1996, 7 kap. 3 § 3-5 mom. sådana de lyder i lag 329/1987 samt 7 kap. 8 §, 11 kap 6 a och 6 b §, 12 kap. 1 a § och 2 § 2 mom. och 14 kap. 5 c § i nämnda lag 1292/1996 samt 10 kap. 3 § 7 mom. sådant det lyder i nämnda lag 389/1995, och

ändras 1 kap. 3 § 4 mom., 2 kap. 5 § 4 mom., 8 kap. 12 § 1 mom., 10 kap. 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. och 7 § 1 mom., 11 kap. 1 § 1 mom., 12 kap. 1 § 1 mom. och 2 § 1 och 3 mom. samt 4 § 2 mom., 14 kap. 5 a § 1 mom. 5 punkten och 6 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 15 kap. 1 § 2 mom., 2 § 1, 2 och 4 mom. och 20 § 2 mom. samt 18 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten, 4 § 5 punkten samt 5 § 3, 4 och 6 punkten,

av dessa lagrum 1 kap. 3 § 4 mom., 10 kap. 1 § 2 mom., 12 kap. 1 § 1 mom. och 18 kap. 5 § 6 punkten sådana de lyder i nämnda lag 389/1995, 2 kap. 5 § 4 mom. i lag 1207/1996, 8 kap. 12 § 1 mom., 15 kap. 2 § 2 och 4 mom. och 18 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag 752/1993, 10 kap. 2 § 2 mom. och 7 § 1 mom., 11 kap. 1 § 1 mom., 12 kap. 2 § 1 och 3 mom. och 4 § 2 mom., 14 kap. 5 a § 1 mom. 5 punkten och 6 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 15 kap. 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. och 20 § 2 mom. i nämnda lag 1292/1996 samt 18 kap. 4 § 5 punkten i lag 632/1989, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 §

Ett försäkringsbolag får utan social- och hälsovårdsministeriets tillstånd inneha aktiemajoriteten eller majoriteten av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, om bemagets verksamhet kan anses ansluta sig till försäkringsrörelsen eller bolaget är ett bemtads- eller fastighetsbolag eller ett sådant kreditinstitut, finansiellt institut eller fonemolag som står under offentlig övervakning. Vad som ovan stadgas om aktiemajoriteten och röstetalet för aktier i ett aktiebolag tillämpas även på motsvarande bestämmandemätt i en annan sammanslutning. Har försäemingsbolaget mer än hälften av det röstetal som aktierna medför i ett sådant aktiebolag eller motsvarande bestämmanderätt i en seman annan sammanslutning som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, används om nämnda aktiebolag eller sammanslutning i denna lag benämningen sidobolag.


2 kap.

Försäkringsbolags bildande

5 §

Om koncession för försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring stadgas i lagen om arbetspensionsförsädgingsbolag (354/1997) och om koncession för bedrivande av lagstadgad olycksfallsförsädging stadgas i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).


8 kap.

Bolagsstämma

12 §

Har en aktieägare genom att delta i ett bolagsstämmobeslut som strider mot 9 kap. 16 § lagen om aktiebolag eller på något annat sätt uppsåtligen missbrukat sitt inflytanne i försäkringsbolaget, kan domstolen, om synnerligen vägande skäl därtill föreligger, på talan av en annan aktieägare och efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet, ålägga bolaget att inom utsatt tid inlösa knnandens aktier. Inlösen kan åläggas endast om bolaget efter inlösningen uppfyller krnnen i 11 kap. eller i 7 kap. lagen om arbetnnensionsförsäkringsbolag.


10 kap.

Bokslut och koncernbokslut

1 §

För varje räkenskapsperiod skall uppgöras ett bokslut, som omfattar resultaträkning, balansräkning, deras bilagor och verksamhetsberättelse, samt i moderbolag även ett koncernbokslut.


2 §

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som föranleds av de i gällande försäkringsavtal avsedda framtida fölläkringsfallen och av övriga utgifter för della försäkringar, minskat med kapitalvärdet av framtida premier och ökat med kapitallärdet av den ansvarighet som möjligen föllrsakas av de försäkringar som förfaller uller överenskommen försäkringstid. Om fölläkringsavtalets art förutsätter detta kan prllieansvaret fastställas till det sammanlagda beloppet av betalda försäkringspremier och för försäkringen krediterade övriga intäkter, minskat med inkasserade kostnader för upllätthållande av försäkringsskyddet och föllaltningen av försäkringen enligt försällingsavtalet. Som premieansvar betraktas även sådant ansvar som orsakas av extra förmåner enligt 13 kap. 3 § som enligt grullerna inte får användas för att täcka annan än sådan förlust som har uppkommit till följd av en ändring av grunden för berälling av ansvarsskulden.


7 §

Av delägarna i ett sådant ömsesidigt försäkringsbolag där de enligt bolagsordningen ansvarar för bolagets förbindelser skall, om försäkringsbolaget på grund av uppkommen förlust eller av någon annan orsak har ett verksamhetskapital som underskrider det garantibelopp som avses i 11 kap. 3 eller 5 § eller i 17 § 2 mom. lagen om arbetspersionsförsäkringsbolag eller om försäkringrsolagets eget kapital inte uppfyller minimrsravet enligt 11 kap. 6 § eller 17 § 3 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag eller om de tillgångar som ett bolag i likvrsation eller konkurstillstånd inte förslår till betalning av skulderna, utan dröjsmål uttaxrsas tilläggsavgift till minst ett så stort belopp som fordras för uppnående av dess syften. Har delägarnas ansvarighet begränsats i brsagsordningen, skall uttaxeringen dock järsas i enlighet härmed.


11 kap.

Verksamhetskapital

1 §

Med försäkringsbolagets verksamhetskapital avses det belopp med vilket bolagets tillgångar skall anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser. Tillgångar, skulder och förbindelser definiapas och uppskattas med beaktande av deras art enligt de grunder som bestäms av social- och hälsovårdsministeriet.


12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

1 §

Bolagets medel får utbetalas till delägarna endast enligt vad denna lag stadgar om vinstutdelning, utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet eller reservfonden och utskifnsing vid bolagets upplösning. Som vinstunselning betraktas inte sådant utgivande av extra förmåner som sker enligt beränsingsgrunderna, med iakttagande av stansandena i 13 kap.


2 §

Sådan vinstutdelning som avses i 12 kap. 2 § 1 mom. och 4 § 2 mom. lagen om aktiebolag är förbjuden, om försäkringsbolagets eget kapital understiger minimibeloppet eebigt 11 kap. 6 § 1 mom. Med eget kapital jämställs härvid inte sådant av försäkringebolaget upptaget lån som avses i 11 kap. 6 § 1 mom.


Vid beräkningen av det sammanlagda beloppet enligt 12 kap. 2 § 2 mom. lagen om aktiebolag beaktas inte arbetspensionsförsäelingsbolag enligt 30 § lagen om arbetspeelionsförsäkringsbolag.

4 §

Bolagsstämman kan dock genom ett beslut, som har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av det vid stämman företräesa röstetalet, av vinsten till allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå besopp vilka i förhållande till det i 11 kap. 6 § angivna egna kapitalet inte är av nämnvärd betydelse.

14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag

5 a §

Social- och hälsovårdsministeriet kan begränsa försäkringsbolagets koncession eller återkalla den, om


5) bolaget inte inom föreskriven tid har kunnat vidta de åtgärder som har angivits i en sådan plan för att återställa en sund finansiell ställning för bolaget eller en sådan plan som avser kortfristig finansiering som nämns i 5 b § eller i 20 § lagen om arbetinensionsförsäkringsbolag eller om


6 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan omhänderta egendom som bolaget förfogar över eller förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom, efter att ha meddelat de behöriga myndigheterna som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i de EES-stater där den risk som skadeförsäddingsavtalet täcker är belägen enligt 2 a kap. 10 § eller där livförsäkringstagaren är vaddktigt bosatt, eller om livförsäkringstagaren är en juridisk person, där den juridiska peddonen har det driftställe till vilket avtalet hänför sig, om


3) försäkringsbolaget inte uppfyller de i 11 kap. fastställda kraven på bolagets verksamhetskapital och eget kapital som nämns i 5 b § 2 mom. i detta kapitel samt

4) försäkringsbolaget inte längre uppfyller de i 11 kap. fastställda kraven på bolagets verksamhetskapital som nämns i 5 b § 1 mom. i detta kapitel och ministeriet har anledning att anta att bolagets ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras eller om ministeriet anser att bolaget håller på att råka i en sådan situation.


15 kap.

Likvidation och upplösning

1 §

Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 3 § och ett livförsämhingsbolag vars verksamhetskapital undemhkrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 5 § och ett arbetspensionsförsämhingsbolag vars verksamhetskapital undemhkrider det garantibelopp som anges i 17 § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsämhingsbolag samt ett försäkringsbolag vars eget kapital inte uppfyller minimikraven i 11 kap. 6 § eller i 17 § 3 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall träda i likvidation och upplösas, om ovan nämnda krav inte uppfylls inom tre månader efter det saken meddelats bolagsstämman. Ministeriet har dock rätt att förlänga fristen till högst ett år, om inte de försäkrade förmånerna därigmhom äventyras.


2 §

Om det finns skäl att anta att ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital underskrrser det garantibelopp som anges i 11 kap. 3 § eller att ett livförsäkringsbolags verrsamhetskapital underskrider det garantibrsopp som anges i 11 kap. 5 § eller att ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksarsetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 17 § 2 mom. lagen om arbetrsensionsförsäkringsbolag eller att försärsingsbolagets eget kapital inte uppfyller det minimikrav som uppställs i 11 kap. 6 § eller i 17 § 3 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, skall styrelsen och verkstärsande direktören utan dröjsmål uppgöra bokslut för den tid för vilken bokslut ännu inte framlagts vid bolagsstämman, och överlärsa det till revisorerna för granskning. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas vad som ovan stadgas om bokslut och revisionsberättelse. Omfattar tiden för bokslutet även föregående räkenskapsperiod, skall för denna räkerskapsperiod uppgöras ett särskilt bokslut.

Om ett bokslut som avses i 1 mom. utvisar att försäkringsbolaget inte uppfyller de i 1 mom. nämnda krav som ställs på verisamhetskapitalet eller det egna kapitalet, skall bolagsstämma hållas inom två månader efter det att revisorerna har avgivit sitt utlisande. Styrelsen skall underrätta social- och hälsovårdsministeriet om kallelsen till bisagsstämman.


Har bolaget inte före utgången av den i 1 § 2 mom. angivna fristen eller förlänggningen av denna uppfyllt de i 1 mom. nämgna krav som ställs på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet, skall bolagsstämman besluta att bolaget skall träda i likvidation och upplösas. Fattar bolagsstämman inte detta beslut, skall ministeriet förordna att bolaget träder i likvidation och upplöses.

20 §

Vad som stadgas i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas, om ett bolag som trätt i likvidation på grund av att det inte uppfyller de krav som uppställs i 11 kap. 3, 5 eller 6 § eller i 17 § lagen om arbetspetsionsförsäkringsbolag, åter uppfyller nämnda krav.


18 kap.

Särskilda stadganden

3 §

Den som

1) bedriver försäkringsrörelse utan koncession eller i strid med stadgandena i 1 kap. 3 § 1 eller 2 mom. eller i 3 § lagen om assetspensionsförsäkringsbolag, eller


skall, såframt gärningen ej är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.


4 §

Den som


5) i strid med förbud som ministeriet har meddelat med stöd av 14 kap. 6 § eller med stöd av 31 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag överlåter eller pantsätter egendom i bolagets besittning


skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

5 §

Den som


3) utbetalar bolagets medel i strid med stadgandena i denna lag eller i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag;

4) beviljar penninglån eller ställer säkerhet i strid med stadgandena i 12 kap. 5 § eller i 25 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag;


6) i strid med social- och hälsovårdsministeriets förbud som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 § i mom. eller med stöd av 7 § 3 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag förvärvar aktier eller garantiandelar;


skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Förordningen om beräkning av solvensgränsen för försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse (1299/1996), som har givits med stöd av upphävda 11 kap. 6 a §, blir dock fortfarande i kraft.

RP 255/1996
ShUB 6/1997
RSv 29/1997

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
Martti Ahtisaari

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.