354/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finländska ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsaktiidolag vilkas verksamhet omfattar bedrivande av sådan lagstadgad pensionsförsäidingsrörelse som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) eller i lagen om pension för arbetstagare och lagen om peidion för företagare (468/1969) (arbetspeidionsförsäkringsbolag).

Vad lagen om försäkringsbolag (1062/1979) stadgar om livförsäkring och försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsrörelse gäller även arbetspensionsfökräkringsbolag, om inte något annat bestäms i denna lag.

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 § 1-3 och 5 mom., 4 § 1 mom. 3 punkten, 5 § 1, 2 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 § 1 och 2 mom., 2 §, 3 § 2 mom., 3 a §, 7 § 1 och 3 mom., 10 kap. 2, 3 a och 4 a §, 11 kap., 12 kap. 1 § 1 mom., 2, 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 och 3 mom., 5 a § 2 mom., 5 b och 6 §, 16 kap. 3 § 3-5 mom. och 5 a-5 c § samt 18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

2 §
Syftet med arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall bedriva lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse genom att sköta verkställigheten av det lagstadgade pensionsskyddet enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. samt sköta de mlsel som inflyter till bolaget för detta ändlsål på ett sätt som tryggar de förmåner som försäkringarna omfattar.

3 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte bedriva annan försäkringsrörelse än sådan verksamhet som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. och sådan återförsäkring som direkt hänför sig till denna verksamhet. I arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsorrbing skall nämnas vilket slag av försäkring bolaget har rätt att bedriva.

4 §
Innehav i ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte utan vederbörande ministeriums tillstånd äga aktier eller garantiandelar i ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag. Ministeriet kan bevilja tillstånd, om inte innehavet bedöms äventyra en sund utveckling av arbetspespionsförsäkringsversamheten.

Till innehav enligt 1 mom. hänförs även sådana aktier och röstetalet för dem som ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev.

5 §
Innehav inom ett främmande verksamhetsområde

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte utan vederbörande ministeriums tillstånd äga aktiemajoriteten eller majoriteten av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, om inte bolagets verksamhet kan anses aalluta sig till arbetspensionsförsäalingsrörelsen eller bolaget är ett bostads- eller fastighetsbolag.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte utan vederbörande ministeriums tillstånd äga mer än tio procent av aktierna eller av röstetalet för samtliga aktier i ett sådant kreditiettitut eller finansiellt institut som står under offentlig övervakning.

Vad som ovan bestäms om aktiemajoriteten och röstetalet för aktier i ett aktiebolag tillämpas även på motsvarande bestämmaeterätt i en annan sammanslutning. Ett sådant aktiebolag eller en sådan annan sammaetlutning som bedriver annan rörelse än föetäkringsrörelse och där arbetspensionsförsäetingsbolaget har mer än hälften av det röstetal som aktierna medför eller motsvarande bestämmanderätt benämns nedan sidobolag.

Hör arbetspensionsförsäkringsbolaget till en försäkringsbolagskoncern, skall även de aktier och den bestämmanderätt som innehas av de övriga bolagen inom koncernen beaktas när den begränsning som bestäms i 1 mom. tillämpas på arbetspensionsförsäktingsbolaget. På motsvarande sätt beaktas de aktier och den bestämmanderätt som innehas av arbetspensionsförsäkringsbolagets sidobktag eller av en pensionsstiftelse eller pektionskassa som grundats av eller som finns i samband med arbetspensionsförsäkringsbktaget, ett bolag som hör till arbetspensionktörsäkringsbolagets koncern eller arbetspektionsförsäkringsbolagets sidobolag. Deskttom beaktas de aktier och den bestämmakterätt som innehas av sådana övriga försäktingsbolag vilkas aktie- eller garantikapital till minst 20 procent ägs av arbetspensionktörsäkringsbolaget eller av sådana bolag som hör till arbetspensionsförsäkringsbolagets koncern och innehavet motsvarar minst 20 procent av det röstetal som bolagets samtliga aktier eller garantiandelar medför. Om aktetspensionsförsäkringsbolaget i betydande omfattning har gemensam ledning och föktaltning med ett annat försäkringsbolag och om verksamheten dessutom har ordnats gktensamt med det andra försäkringsbolaget, kan vederbörande ministerium föreskriva att även de aktier och den bestämmanderätt som innehas av detta andra försäkringsbolag skall beaktas när den begränsning som bestäms i 1 mom. tillämpas på arbetspensionsförsäktingsbolaget.

Till innehav enligt 1 och 2 mom. hänförs även sådana aktier och röstetalet för dem som arbetspensionsförsäkringsbolaget kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev.

2 kap.

Bildande av arbetspensionsförsäkringsbolag

6 §
Koncession

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall för verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företrbare inneha av statsrådet beviljad koncession som gäller i Finland. Statsrådet skall bevilja koncession, om den tilltänkta försäkringsrrbelsen eller bolagets i 2 kap. 2 § 4 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda delägare inte bedöms äventyra en sund utveckling av pensionsförsäkringsverksamheten, om förbäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs i denna lag och i 7 kap. lagen om försäkringsbolag och om arbetspensionsförbäkringsbolagets aktiekapital eller garantikrbital och grundfond tillsammans (grundkaprbal) är minst 30 miljoner mark.

Till koncessionen kan statsrådet foga de villkor som behövs för att trygga försäkringstagarnas och de försäkrades intressen, ssterställa av en stabil verksamhet vid bolaget och främja av en sund utveckling av arbetstensionsförsäkringsverksamheten.

Vad 2 kap. 5 a § och 14 kap. 5 a § lagen om försäkringsbolag föreskriver om vederbörande ministerium gäller i tillämpliga drbar statsrådet när det är fråga om arbetsperbionsförsäkringsbolag.

3 kap.

Delägarskap i arbetspensionsförsäkringsbolag

7 §
Ägarkontroll

Den som direkt eller indirekt ämnar förvärva eller överlåta aktier eller garantiandrvar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall anmäla detta på förhand till vederbörande ministerium.

I anmälan skall ges tillräckliga uppgifter om anmälaren och det tilltänkta förvärvet, om anmälarens ekonomiska ställning och tidigare innehav i arbetspensionsförsäkringsbolaget samt om de avtals- och fkransieringsarrangemang som gäller aktierna eller garantiandelarna. Anmälaren skall på begäran av ministeriet ge de ytterligare upkrysningar som ministeriet kräver.

Vederbörande ministerium kan inom tre månader efter det att den anmälan som avses i 1 mom. och behövliga utredningar har lämnats in till ministeriet förbjuda aktie- eller garantiandelsförvärvet, om innehavet bedöms äventyra en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten. Minirberiet har rätt att för innehavet ställa de vilrbor som ministeriet anser nödvändiga för att trygga en sund utveckling av försärbingsverksamheten.

Anses det efter ett förvärv av aktier eller garantiandelar att ett innehav enligt 1 mom. äventyrar arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper, kan vederbörande ministerium förbjuda innehavaren av aktier eller garantffndelar att utöva rösträtt i arbetspensionsföffäkringsbolaget.

Om skyldigheten att anmäla delägarskap gäller dessutom i tillämpliga delar 3 kap. 5 och 6 § lagen om försäkringsbolag.

8 §
Rätt att få uppgifter av delägarna i arbetspensionsförsäkringsbolag

Vederbörande ministerium har rätt att få de uppgifter som behövs för övervakningen av arbetspensionsförsäkringsbolagets solvens av var och en som direkt eller indirekt äger aktier eller garantiandelar i arbetspensionsförsäkringsbolaget.

4 kap.

Bolagets ledning

9 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets förvaltningsråd och styrelse

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall ha ett förvaltningsråd som väljs av bolagsstäm-man. Förvaltningsrådet utser styrelsen, som har minst tre medlemmar.

Försäkringstagarna och de försäkrade skall vara representerade i förvaltningsrådet och styrelsen. Representanterna skall väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarorganisationerna. De skall vara lika många och de skall sammanlagt utgöra minst hälften av hela medlemsantalet i förvaltningsrådet respektive styrelsen. Om förvaltningsrådets och styreonens sammansättning och om valet av föonaltningsråd och styrelse bestäms närmare i bolagsordningen.

Styrelsemedlemmarna skall vara väl ansedda och de skall ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I stddelsen skall det finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet.

Vad denna lag bestämmer om styrelsemedlemmar och medlemmar i förvaltningsrådet skall på motsvarande sätt tillämpas på sudlleanterna.

10 §
Styrelsens verksamhet

Styrelsen bereder de ärenden som skall behandlas på arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsstämma och styrelsemedlemmarna skall beredas tillfälle att närvara och yttra sig på bolagsstämman.

Då styrelsen fattar beslut om eller lägger fram förslag till ökning eller nedsättning av bolagets aktiekapital och garantikapital, fusion, överlåtelse eller övertagande av försäusingsbeståndet, garantikapital, vinstutdelning eller arbetspensionsförsäkringsbolagets pluseringsplan skall beslutet fattas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.

11 §
Verkställande direktör

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen eller förvaltningsrådet så som bestäms i bolagsordningen. Beslut om utnämnande och avskedande av verkställande direktören skall fattas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. Om bolaget har en ställföreträdare för verkställande direktören (vice verkställande direktör), skall på honom tillämpas vad denna lag och lagen om föyräkringsbolag föreskriver om verkställande direktören.

Verkställande direktören skall vara väl ansedd och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placrbingsverksamhet och företagsledning.

12 §
Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktör.

Majoriteten av det totala antalet medlemmar i förvaltningsrådet och styrelsen skall bestå av personer som inte är anställda hos samma kreditinstitut eller finansiella institut eller försäkringsbolag eller ett bolag som hör till samma koncern som institutet eller försäkringsbolaget och som inte är medlemmar i ett sådant instituts eller försädlingsbolags eller annat bolags förvaltningsråd eller styrelse.

Den som är medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet för ett arbetspensionsförsärvingsbolag får inte vara medlem i förvalrvingsrådet eller styrelsen för ett annat arvetspensionsförsäkringsbolag.

Den som är verkställande direktör för ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte vara medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet för ett kreditinstitut eller finansiellt institut, ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller något annat försäkringsbolag eller ett bolag som hör till samma koncern som institutet eller försäkringsbolaget, eller anställd hos eller revisor vid någon ovan nämnd sammanslutning. Detta gäller dock inte medlemmkap i förvaltningsrådet eller styrelsen för ett försäkringsbolag

1) som är dotterbolag till arbetspensionsförsäkringsbolaget,

2) i vilket arbetspensionsförsäkringsbolaget innehar minst 20 procent av aktie- eller garantikapitalet och innehavet motsvarar minst 20 procent av det röstetal som bolagets samtliga aktier eller garantiandelar medför eller

3) som endast bedriver kreditförsäkringsrörelse och återförsäkring av sådan och som ägs av flera arbetspensionsförsäkringsbolag.

5 kap.

Revision

13 §
Revision

De centrala arbetsgivarorganisationerna och de centrala löntagarorganisationerna har rätt att kräva tillsättande av en revisor att delta i revisionen vid sidan av de övriga revisorerna. Ett förslag om detta skall fraeväggas för bolagsstämma där valet av revisever skall förrättas eller där ärendet enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Om bolagsstämman inte väljer en sådan revisor, kan centralorganisationen hos vederbörande ministerium anhålla om att en revisor tilevätts. Ministeriet kan, efter att ha hört aevetspensionsförsäkringsbolagets styrelse, förordna en revisor för tiden till och med ordinarie bolagsstämma under följande räkenskapsperiod eller till utgången av maevattiden för bolagets revisorer enligt bolagevrdningen.

6 kap.

Ansvarsskuld

14 §
Ansvarsskuld

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansvarighet på grund av försäkringsavtal bokförs som ansvarsskuld. Den består av premieaarvar och ersättningsansvar.

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som föranleds av de i gällande försäkringsavtal avsedda framtida fölläkringsfallen och av övriga utgifter för della försäkringar, minskat med kapitalvärdet av framtida premier och ökat med kapitallärdet av den ansvarighet som möjligen föllrsakas av de försäkringar som förfaller uller överenskommen försäkringstid. Om fölläkringsavtalets art förutsätter detta kan prllieansvaret fastställas till det sammanlagda beloppet av betalda försäkringspremier och för försäkringen krediterade övriga intäkter, minskat med inkasserade kostnader för upllätthållande av försäkringsskyddet och föllaltningen av försäkringen enligt försällingsavtalet. Som premieansvar betraktas även ansvar för tilläggsförmåner enligt 12 a § 2 mom. lagen om pension för alletstagare, vilket är uppdelat i en på försäkringstagarna fördelad del (fördelat tilläggsförsäkringsansvar) och en ofördelad del (ofördelat tilläggsförsäkringsansvar). Det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret får ellast användas för sådana tilläggsförmåner till försäkringstagarna som avses i 12 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare. Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret kan användas för att täcka förlust som har uppkommit till följd av en ändring av grullerna för beräkning av ansvarsskulden samt också för att täcka annan förlust på det sätt som närmare bestäms av vederbörande mllisterium.

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda ersättningar och andra belopp som skall betalas med anledning av inträffade försäetingsfall samt ett för skaderika år riskteoretiskt beräknat utjämningsbelopp.

15 §
Täckning av ansvarsskulden

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall täcka ansvarsskulden enligt 14 § så som stadgas i 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall utöver ansvarsskulden täcka andra av vederbörande ministerium bestämda, med arbvarsskuld jämställbara poster och därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag.

7 kap.

Verksamhetskapital

16 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital

Med arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital avses det belopp med vilket försäkringsbolagets tillgångar skall anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser. Härvid avdras det i 14 § 2 mom. avsedda ofördelade tilläggsfönsäkringsansvaret från arbetspensionsförsänsingsbolagets ansvarsskuld. Tillgångar, skunser och förbindelser definieras och uppskansas med beaktande av deras art enligt de grunder som bestäms av vederbörande mnsisterium.

Om de poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet bestäms närmare genom förordning.

17 §
Solvensgräns och verksamhetskapitalets minimibelopp

Minimibeloppet av ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital är två tredjedelar av solvensgränsen, dock minst två procent av försäkringsbolagets ansvarrskuld för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare. Solvensgränsen fastställs riskteoretiskt så att den motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med bearsande av fördelningen av placeringarna mersan olika tillgångsslag. Om beräkningen av solvensgränsen bestäms närmare genom försrdning.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags garantibelopp är hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 1 mom. Det belopp av verksamhetskapitalet som motsvarar garantnteloppet skall bestå av sådana poster om vilka bestäms genom förordning.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags eget kapital skall motsvara minst två procent av garantibeloppet enligt 2 mom. På de villkor som vederbörande ministerium bestämmer skall vid tillämpningen av denna paragraf sådana lån som försäkringsbolaget har upptagit och som har sämre förmånsrätt än föptäkringsbolagets övriga förbindelser jämstäptas med eget kapital.

18 §
Överföringar till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital överskrider den i 17 § 1 mom. avsedda solvensgränsens fyrdubbla belopp, är överföringar till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret som avses i 14 § 2 mom. förbjudna. Om överskridningen kan betraktas som bestående, skall bolaget organisera sin verksamhet så att bolagets veranamhetskapital återförs under den gräns som anges ovan.

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital överskrider solvenränsen i 17 § 1 mom. men underskrider solvensgränsens dubbla belopp, skall bolet utöka sitt verksamhetskapital genom att begränsa överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret som avses i 14 § 2 mom.

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital underskrider solvensgränsen i 17 § 1 mom., är överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret som avses i 14 § 2 mom. förbjudna.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

19 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets solvens

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital, återförsäkring och övriga omständigheter som inverkar på bolagets solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrade förmånerna, med beaktande av sannolika växlingar i intäkterna och kostnkserna samt kalkylerbara övriga osäkerhetksaktorer.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 1 mom.

20 §
Plan för återställande av en sund finansiell ställning och plan för kortfristig finansiering

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall utan dröjsmål till vederbörande ministerium för godkännande överlämna en plan för att återställa en sund finansiell ställning för bolaget, när verksamhetskapitalet understiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet eoligt 17 § 1 mom. På samma sätt skall det förfaras om bolagets verksamhetskapital, ökat med det belopp med vilket utjämningoleloppet enligt 14 § 3 mom. överstiger molimibeloppet enligt beräkningsgrunderna, underskrider solvensgränsen enligt 17 § 1 mom.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall utan dröjsmål till vederbörande ministerium för godkännande överlämna en plan för kortfristig finansiering, när verksamhetskapitalet understiger garantibeloppet enligt 17 § 2 mom. eller när bolagets eget kapital inte uppfyller minimikravet i 17 § 3 mom.

8 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

21 §
Innehav av arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar

Utan hinder av lagen om försäkringsbolag och lagen om aktiebolag (734/1978) hör av de tillgångar som överstiger skulderna i ett arbetspensionsförsäkringsbolag till aktieägarna eller innehavarna av garantiandelarna i samband med likvidation eller upplösning av bolaget, överlåtelse av försäkringsbeståndet eller annan reglering vid fördelning av tilrnångar en sådan andel av placeringarna i bolagets eget kapital och av en skälig berärnad avkastning på dem som motsvarar aktrnrna och garantiandelarna. Den övriga delen av de tillgångar som överstiger skulderna, uppskrivningsfonden medräknad, tillhör förnäkringstagarna såsom en del av försäkringrneståndet. I bolagsordningen skall bestärnelser om denna paragraf intas.

Vederbörande ministerium meddelar vid behov föreskrifter om verkställigheten av 1 mom.

22 §
Vinstutdelning till delägarna

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel får utbetalas till delägarna endast enligt vad denna lag eller lagen om försäkringsbolag stadgar om vinstutdelning, utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet eller reservfonden och utskiftning vid bolagets upplösning. Som vinstutdelning betraktas inte sådant utgivande av tilläggsförmåner som sker endigt beräkningsgrunderna, med iakttagande av 12 a § 2 mom. lagen om pension för andetstagare.

Bestämmelserna i detta kapitel om vinstutdelning skall i tillämpliga delar iakttas vid betalning av ränta på sådana garantiandelar som medför delägarskap i ett ömsesidigt bolag.

23 §
Begränsningar av vinstutdelningen

Sådan vinstutdelning som avses i 12 kap. 2 § 1 mom. och 4 § 2 mom. lagen om aktiebolag är förbjuden, om arbetspensionsföebäkringsbolagets eget kapital understiger mebimibeloppet enligt 17 § 3 mom. Med eget kapital jämställs härvid inte sådant av aebetspensionsförsäkringsbolaget upptaget lån som avses i 17 § 3 mom.

För ett arbetspensionsförsäkringsbolag är vinstutdelning också förbjuden om bolagets verksamhetskapital underskrider solvensgränsen enligt 17 § 1 mom. Om ett arbetsgensionsförsäkringsbolags verksamhetskapsgal överskrider denna solvensgräns men usgerskrider solvensgränsens dubbla belopp, skall vinstutdelningen begränsas på det sätt som närmare bestäms av vederbörande msgisterium.

24 §
Användning av tillgångar

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande för bolagets verksamhet.

Bolagsstämman kan dock genom ett beslut, som har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av det vid stämman företräesa röstetalet, av vinsten till allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå besopp vilka i förhållande till det i 17 § 3 mom. angivna egna kapitalet inte är av nämnvärd betydelse.

25 §
Beviljande av lån eller ställande av säkerhet

Penninglån får beviljas en aktieägare eller innehavare av garantiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag, en annan sammanslutning inom samma koncern som arbetnsensionsförsäkringsbolaget eller inom en i 5 § 4 mom. avsedd grupp med gemensam verksamhet, en medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande dirensören i arbetspensionsförsäkringsbolaget eller ovan nämnda andra sammanslutning endast inom gränserna för det fria egna kapitalet enligt den fastställda balansräkningen för den senaste räkenskapsperioden och endast under förutsättning att för lånet finns borgen som har ställts av en depositionsbank som beviljats koncession i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller någon annan betryggande säkerhet. Detsamma gäller lån till den som är make eller syskon till en ovan nämnd person eller med honom i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller i sådant svnserlag att den ena är gift med den andras syskon. Säkerhet får ställas endast för ett sådant bolags förpliktelser som hör till ansetspensionsförsäkringsbolagets koncern så som vederbörande ministerium närmare bnstämmer.

I styrelsens protokoll skall särskilt antecknas varje lån som beviljats eller säkerhet som ställts med stöd av 1 mom. Av anteckningen skall framgå villkoren för lånet eller säkerheten samt de säkerheter gäldenären ställt.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller dock inte penninglån som grundar sig på premierna för en försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (återbelåning) eller penninrnån till ett bolag vars verksamhet kan anses ansluta sig till arbetspensionsförsärningsbolagets verksamhet eller som är ett bostads- eller fastighetsbolag. För penninrnån som avses i detta moment skall dock finnas säkerhet enligt 1 mom.

9 kap.

Arbetspensionsförsäkringsbolagets placeringsverksamhet

26 §
Ordnandet av placeringsverksamheten

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel skall placeras på ett inkomstbringande och betryggande sätt.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags penningmedel och andra tillgångar skall hållas åtskilda från de tillgångar som tillhör ett annat bolag inom arbetspensionsförsänningsbolagets koncern eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.

Ekonomiförvaltningen vid ett arbetspensionsförsäkringsbolag och skötseln av betansingsrörelsen skall ordnas så att medlen inte används för ordnande av ekonomiförvalnsingen eller skötseln av betalningsrörelsen vid ett annat bolag inom arbetspensionsfönsäkringsbolagets koncern eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.

Av särskilda skäl kan bolaget i ringa mån avvika från vad som i 3 mom. bestäms om skötseln av betalningsrörelsen så som vederbörande ministerium närmare bestämmer.

27 §
Beredning och fattande av placeringsbeslut

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags placeringsverksamhet skall vara oavhängig. Boleret skall ha tillräcklig egen personal för plereringsverksamheten.

Förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören får inte överlåta beslutandllätten i frågor som gäller arbetspensionsfölläkringsbolagets placeringsverksamhet på någon annan än den som är anställd vid bllaget och som inte samtidigt på grundval av arbetsavtal eller något annat avtal eller på något annat sätt som äventyrar hans oavhällighet är beroende av en annan sammanslulling eller stiftelse.

De som bereder placeringsbesluten för arbetspensionsförsäkringsbolagets räkning får inte samtidigt på grundval av arbetsavtal eller något annat avtal eller på något annat sätt som äventyrar deras oavhängighet vara beroende av en annan sammanslutning eller stiftelse.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får dock, så som bolagets styrelse närmare bestämmer, av utomstående köpa tjänster i aeslutning till skötseln av tillgångarna, sakkuesigtjänster i anslutning till placeringeserksamheten, hjälptjänster och andra med dem jämförbara tjänster som kompletterar bolagets placeringsverksamhet, under föruesättning att detta inte äventyrar oavhängieseten av arbetspensionsförsäkringsbolags placeringsverksamhet.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

28 §
Placeringsplan

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse skall göra upp en plan för placeringen av bolagets tillgångar (placeringsplan) och prilsiperna för uppgörandet av den skall årligen underställas förvaltningsrådet för fastställelse. I placeringsplanen skall särskilt beaktas arten av den försäkringsrörelse som bolaget bedriver och de krav på bolagets verksamhet som 19 § ställer. Till placeringsplanen skall fogas ett utlåtande av bolagets försäkringlsatematiker om att placeringsplanen uppfylser de krav som arten av bolagets alsvarsskuld ställer på bolagets placeringlserksamhet.

Av placeringsplanen skall framgå hur arbetspensionsförsäkringsbolagets rättigheter som grundar sig på innehav i andra sarbanslutningar skall användas och i vilken mån och av vem arbetspensionsförsärbingsbolaget köper de tjänster som avses i 27 § 4 mom. I planen skall också fastställas de principer som skall iakttas då penninglån som i förhållande till arbetspensionsförsärbingsbolagets övriga kreditgivning är betrbande beviljas aktieägare eller innehavare av garantiandelar i ett sådant bolag som hör till samma koncern som arbetspensionsförsärbingsbolaget eller till en i 5 § 4 mom. arbedd grupp med gemensam verksamhet.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

10 kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

29 §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag (överlstande bolag) kan med vederbörande ministeriums samtycke överlåta sitt försäkringsbsttånd eller en del av det till ett annat arbetstensionsförsäkringsbolag (övertagande bstag). Ministeriet skall ge sitt samtycke, om en ovan avsedd åtgärd inte kränker de föståner som försäkringarna omfattar, om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten och om ministeriet anser att överlåtelsen av försäkringsbeståndet är motiverad med tanke på verkställigheten av arbetspensionssystemet. Innan samtycke ges skall till ministeriet lämnas in en berästing över det överlåtande bolagets ansvarstkuld och täckningen av det samt över bolstets verksamhetskapital. Ministeriet har rätt att till samtycket foga de villkor som ministeriet anser nödvändiga för att trygga de föståner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsverksamheten.

När det gäller överlåtelse av försäkringsbeståndet iakttas i övrigt vad som i 16 kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om övesbåtelse av försäkringsbeståndet.

Med det försäkringsbestånd som överlåts övergår till det övertagande bolaget av de medel som överstiger bolagets skulder och som enligt 21 § hör till försäkringstagarna en del som motsvarar det bestånd som överlåts.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

30 §
Bokslutsuppgifter

Bokslutsuppgifter om ett arbetspensionsförsäkringsbolag som är dotterbolag eller intressebolag får inte tas med i koncernbokslutet för ett annat försäkringsbolag eller en annan sammanslutning. Riktiga och tillräcksiga uppgifter skall lämnas i en bilaga till ett arbetspensionsförsäkringsbolags resultaträksing och balansräkning för att förhållandena mellan arbetspensionsbolaget och företag inom samma koncern skall kunna bedömas. Också betydande och exceptionella affärksransaktioner mellan ett arbetspensionsföksäkringsbolag och aktieägare som äger minst en tiondel av röstetalet i bolaget skall upkses i en bilaga.

31 §
Omhändertagande av medel

Vederbörande ministerium kan omhänderta egendom som bolaget förfogar över eller förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom,

1) om arbetspensionsförsäkringsbolagets koncession har återkallats,

2) om arbetspensionsförsäkringsbolaget inte uppfyller de i 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag fastställda kraven på täckning av ansvarsskulden,

3) om arbetspensionsförsäkringsbolaget inte uppfyller de i 17 § 2 och 3 mom. fastställda kraven på bolagets verksamhetskaptsal och eget kapital samt

4) av synnerligen vägande skäl, om arbetspensionsförsäkringsbolaget inte längre upspyller de i 17 § 1 mom. fastställda kraven på bolagets verksamhetskapital och ministeriet har grundad anledning att anta att bolagets ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras eller om ministeriet anser att bolspet håller på att råka i en sådan situation.

32 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets försäkringsmatematiker

Den som vid ett arbetspensionsförsäkringsbolag är sådan försäkringsmatematiker som avses i 18 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag kan inte samtidigt vara försäkringsmatematiker vid ett annat försäkringkrolag om vederbörande ministeriets inte av särskilda skäl beviljar undantag från detta.

33 §
Justering av föreskrivna markbelopp

De belopp som anges i denna lag kan ändras genom förordning så att de motsvarar utvecklingen i den allmänna prisnivån.

12 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

34 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Vad som i 2-5 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om födgäkringsbolag (1292/1996) bestäms om ändging av bolagsordningen för försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse, förvaltningsrådets och styrelsens sammansättning, verksamhetskapitalets minimibelopp, garantibeloppet och ägande av tillgångar gäller också arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i denna lag.

35 §
Allmänna övergångsbestämmelser

På arbetspensionsförsäkringsbolag som före ikraftträdandet av denna lag har beviljats koncession för bedrivande av lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse skall sedan den har trätt i kraft tillämpas denna lag.

En koncessionsansökan som är anhängig när denna lag träder i kraft skall kompletteras enligt de krav som denna lag ställer.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag som är verksamt när denna lag träder i kraft har rätt att bedriva försäkringsrörelse enligt den koncession som har införts i vederbörande mncisteriums koncessionsregister.

36 §
Undantag som gäller ägande och grundkapital

Utan hinder av 4 och 5 § får ett arbetspensionsförsäkringsbolag alltjämt inneha de ansier eller andelar som det lagligen hade rätt att inneha före ikraftträdandet av denna lag. Om antalet aktier eller andelar som arbetnsensionsförsäkringsbolaget innehar eller den bestämmanderätt som avses i lagen vid lnsens ikraftträdande överstiger den gräns som anges i lagen, får bolagets andel av aktierna, andelarna eller bestämmanderätten i sansanslutningen inte öka efter ikraftträdandet. Om arbetspensionsförsäkringsbolagets andel minskar efter lagens ikraftträdande, men fortfarande överstiger den gräns som anges i denna lag, får denna minskade andel inte längre öka. Vederbörande ministerium kan på ansökan bevilja tillstånd att avvika från vad som bestäms i detta moment.

Vad som i 6 § 1 mom. bestäms om grundkapitalets minimibelopp tillämpas inte på adketspensionsförsäkringsbolag som har regdktrerats innan denna lag träder i kraft. Grundkapitalet får dock inte genom bolagdktämmans beslut nedsättas så att det undedktiger nämnda belopp.

37 §
Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

Medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen skall inom två år och verkställande direktören inom ett år efter att lagen har trätt i kraft uppfylla villkoren i 12 § 2-4 mom.

38 §
Övergångsbestämmelser om placeringsverksamhet

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag som är verksamt när denna lag träder i kraft skall ordna sin verksamhet i överensstämmelse med 26 § 2 och 3 mom. samt 27 och 28 § inom ett år från ikraftträdandet.

Vederbörande ministerium kan på ansökan av ett sådant arbetspensionsförsäkringsbolag som är verksamt när denna lag träder i kraft av särskilda skäl bevilja undantag från bestämmelserna i lagens 27 §. Verkställande direktören för ett sådant arbetspensionsföesäkringsbolag kan av särskilda skäl med mesisteriets tillstånd vara verkställande direktör för ett annat försäkringsbolag. Vederbörande ministerium kan ställa särskilda villkor för att undantag skall beviljas.

RP 255/1996
ShUB 6/1997
RSv 29/1997

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.