346/1997

Given i Helsingfors den 3 februari 1995

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §
Konventionens ikraftträdande

Bestämmelserna i den i Paris den 13 januari 1993 ingångna konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §
Myndigheter

Utrikesministeriet är i Finland högsta verkställande myndighet som svarar för den högsta ledningen av konventionens tillämpning och tillsynen över att den iakttas.

Utrikesministeriet kan ge Helsingfors universitets verifikationsinstitut för konventionen mot kemiska vapen uppdrag som ansluter sig till sådana inspektioner som avses i konventionen och 5 § samt andra myndighetsuppdrag i anslutning till tillämpningen av konventionen.

Handels- och industriministeriet svarar för den exportövervakning som konventionen förutsätter. För uppgifter som hör till tillämpningsområdet för lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/90) svarar emellertid försvarsministeriet.

Som den tillståndsmyndighet som avses i 4 § fungerar läkemedelsverket.

3 §
Informationsutbyte mellan myndigheterna

En myndighet som utför tillsyn enligt denna lag har utan hinder av stadgandena om tystnadsplikt rätt att av andra myndigheter få information som behövs för sådan tillsyn som avses i konventionen eller denna lag.

De myndigheter som nämns i 2 § får utan hinder av stadgandena om tystnadsplikt överlämna information som konventionen förutsätter och som de har fått enligt denna lag till de medborgare och myndigheter i andra konventionsstater som avses i artikel VII i konventionen samt till den organisation som avses i artikel VIII i konventionen.

4 §
Verksamhet som är beroende av tillstånd

Produktion, förvärv, lagring eller användning av sådana kemikalier och utgångsämnen som är förtecknade i lista 1 i konventionens bilaga om kemikalier får i Finland ske endast för forsknings-, medicinska, farmaceutiska eller skyddsändamål, på sätt som närmare stadgas genom förordning.

5 §
Inspektions- och tillsynsrätt

För inspektioner som avses i artiklarna VI och IX i konventionen har utrikesministeriet och det institut som nämns i 2 § 2 mom. samt, i närvaro av en företrädare för utrikesministeriet, inspektörer från Organisationen för förbud mot kemiska vapen och en sådan observatör som avses i artikel IX.12 i konventionen rätt att i enlighet med konventionen

1) få tillträde till sådana områden, byggnader, fabriker och andra anläggningar som enligt konventionen får inspekteras,

2) hejda och inspektera varutrafiken till och från inspektionsobjektet,

3) rekvirera eller ta prover samt fotografier och andra bildupptagningar av inspektionsobjektet,

4) till inspektionsobjektet hämta mätinstrument eller andra tekniska anordningar för framtagning eller registrering av information och utnyttja där befintliga anordningar samt

5) av en verksamhetsidkare vid inspektionsobjektet eller av dennes anställda få den information som behövs för inspektionen.

Utrikesministeriet har rätt att för tillsynen över att konventionen iakttas förordna om inspektion av ett sådant objekt som avses i 1 mom. Om inspektionen gäller 1 mom.

Innan inspektionen förrättas skall verksamhetsidkaren beredas tillfälle att bli hörd, om detta är möjligt utan att syftet med inspektionen äventyras och utan att de inspektionsförpliktelser åsidosätts som följer av konventionen.

Denna paragraf berättigar inte till inspektion av privatbostäder.

6 §
Handräckning

Polisen, de tillsynsmyndigheter som nämns i kemikalielagen (744/89) samt i fråga om import och export av kemikalier tullverket och gränsbevakningsväsendet skall ge handräckning för tillsyn över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den blir iakttagna samt för verkställigheten av dem.

7 §
Skyldighet att ge upplysningar

En verksamhetsidkare skall ge det verifikationsinstitut som nämns i 2 § 2 mom. de upplysningar som behövs för tillsyn över efterlevnaden av de förpliktelser som konventionen uppställer, på sätt som närmare stadgas genom förordning.

8 §
Tystnadsplikt

Den som i uppdrag som ansluter sig till denna lag eller tillämpning av konventionen har fått kännedom om någons affärs- eller yrkeshemligheter, får inte olovligen röja eller utnyttja dem.

Från Organisationen för förbud mot kemiska vapen erhållen information som har klassificerats som konfidentiell får inte röjas eller utnyttjas i strid med konventionen.

9 §
Brott mot tystnadsplikt

Den som bryter mot den tystnadsplikt som stadgas i 8 § skall för brott mot tystnadsplikt enligt konventionen mot kemiska vapen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om tjänstemäns och offentligt anställda arbetstagares brott mot tystnadsplikt stadgas i 40 kap. 5 § strafflagen.

10 §
Import och export av kemikalier

Om begränsning av import och export av kemikalier som nämns i konventionen stadgas genom förordning.

Om import och export av kemikalier som nämns i konventionen gäller dessutom i tillämpliga delar lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74) samt lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/90) samt vad som stadgas eller bestäms med stöd av dessa lagar.

11 §
Tillsynsmyndighetens förbud och föreskrifter

Om en verksamhetsidkare bryter mot 4 eller 7 § eller mot stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem, kan utrikesministeriet eller vederbörande tillsynsmyndighet, dock inte det verifikationsinstitut som nämns i 2 § 2 mom., förbjuda verksamhetsidkaren att fortsätta eller upprepa sitt mot stadgandena eller bestämmelserna stridande förfarande och förordna att verksamhetsidkaren i övrigt skall uppfylla sina i stadgandena och bestämmelserna angivna förpliktelser.

12 §
Vite

Tillsynsmyndigheten kan förena ett förbud eller åläggande enligt 11 § med vite. Vitet döms ut av länsstyrelsen.

13 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

RP 247/1994
UtUB 12/1994

Helsingfors den 3 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.