343/1997

Given i Helsingfors den 18 april 1997

Förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 4 §, samt

ändras 25 § 2 mom., rubriken för och 1 mom. i 27 §, 31 § 2 mom. samt 32 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 25 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1386/1993 och rubriken för 27 § samt 32 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1648/1992, som följer:

25 §
Avgift för outnyttjade tjänster som inte avbeställts

Om inte föräldrarna till ett barn tar emot en dagvårdsplats som på ansökan har beviljats barnet och om inte dagvårdsplatsen har avbeställts förrän vårdförhållandet på basis av kommunens beslut börjar, kan hos baljets föräldrar uppbäras hälften av den mljadsavgift som bestäms enligt 7 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovåljen (734/1992).

27 §
Inkomster som skall beaktas vid bestämmande av betalningsförmåga i fråga om service i hemmet

Som månadsinkomster som avses i 3 § beaktas klientens samt en med honom i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapliknande förhållanden levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året.


31 §
Fastställande av avgift

Om beslutet om bestämmande av avgift uppenbart har byggt på felaktiga uppgifter som klienten eller hans företrädare har lämnat, kan avgiften rättas retroaktivt för högst ett år.

32 §
Uppbörd av avgift för frånvarotid

Den i 3 § nämnda månadsavgiften uppbärs också när servicen i hemmet tillfälligt avbryts av någon orsak som beror på klienten samt den i 7 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och i 15 och 21 § i denna förordning nämnda månadsavgiften också för de dagar då ett barn eller en person i anstaltsvård tillfälligt är frånvarande.


Om ett barn på grund av sin sjukdom är borta från dagvården en längre tid än tio dagar under en kalendermånad, uppbärs i avgift hälften av den månadsavgift som anges i 7 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. När frånvaro som beror på sjukdom pågår en hel kalendermngad uppbärs ingen avgift. Är barnet av någon annan orsak borta från dagvården hela kalendermånaden, uppbärs i avgift hälften av månadsavgiften.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

Helsingfors den 18 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.