332/1997

Given i Helsingfors den 18 april 1997

Lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 22 § 2 mom., 23 §, 25 § 1 mom. samt 26 och 32 § lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),

av dessa lagrum 22 § 2 mom. samt 26 och 32 § sådana de lyder i lag av den 23 december 1992 (1479/92), som följer:

22 §
Beslut

I ärenden som gäller ersättning för uppehälle och ersättning för inkvartering skall dock ett skriftligt beslut meddelas endast om sökanden kräver det. Kravet skall framföras hos folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan inom sju dagar från det den som saken gäller fått del av avgörandet. I annat fall står avgörandet fast.

23 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut som gäller en förmån enligt denna lag får söka ändring i beslutet hos arbetslöshetsnämnden och den som är missnöjd med arbetslöshetsnämndens beslut får söka ändring hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. Om arbetslöshetsnämnden stadgas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Besvärsskriften skall lämnas in till folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet.

Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress han uppgivit, om inte något annat visas.

Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut skall trots ändringssökande följas till dess ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

25 §
Indragning av förmåner

Betalningen av förmånerna upphör den dag då studeranden har avbrutit utbildningen eller då det bestämts att utbildningen skall avbrytas. Arbetskraftsbyrån skall utan dröjsmål underrätta folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan om att utbildningen har avbrutits.


26 §
Indrivning av utbildningsstöd i vissa fall

Om en studerande har fått utbildningsstöd för den tid för vilken han retroaktivt har beviljats dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) eller pension som avses i 45 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, får folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan från den pension eller dagpenning som betalas retroaktivt innehålla det belopp som för denna tid har betalts utan grund. Om återkrav av utbildningsstöd gäller dessutom 45 § 2, 3 och 5 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

32 §
Tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Om inte något annat stadgas i denna lag, skall på utbildningsstöd, ersättning för uppehälle och ersättning för inkvartering dessutom tillämpas vad 28 § 6 mom., 29 § 1 mom., 32, 36, 36 a, 39, 40 a och 40 b §, 42 § 2-4 mom., 43, 43 a och 46 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om arbetslöshetsdagpenning och ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas efter ikraftträdandet. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på sådana ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som anhängiggörs efter ikraftträdandet.

RP 7/1997
ShUB 5/1997
RSv 24/1997

Helsingfors den 18 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.