325/1997

Given i Helsingfors den 18 april 1997

Förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland

På föredragning av trafikministern bestäms med stöd av 5 § 3 mom. och 23 § lagen den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995):

1 §
Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om inspektion av utländska fartyg som anlöper finsk hamn.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) konventioner: 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968),1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981),

protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av föratening från fartyg (FördrS 51/1983), 1978 års internationella konvention angående noater för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984), konventionen om de internationella reglerna till föatindrande av sammanstötning till sjöss, 1972 (FördrS 30/1977), 1969 års internatiatella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982), 1976 års konvention om minimatormer i handelsfartyg (FördrS 54/1979), samt protokoll, ändringar och oblikatoriska koder som anknyter till dessa konventioner sådana de lyder den 19 juni 1995,

2) PSC-direktivet rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskenens hamnar och framförs i medlemsstateenas territorialvatten (hamnstatskontroll),

3) MOU den i Paris den 26 januari 1982 undertecknade samförståndsförklaringen beträffande inspektioner som företas i hamettater, i dess lydelse den 19 juni 1995,

4) mer ingående inspektion en inspektion vid vilken hela fartyget och hela dess utrustning samt hela besättningen eller en del av dessa inspekteras under sådana omständitneter som anges i artikel 6.3 i PSC-direkttnet så att inspektionen omfattar fartygets konstruktion, utrustning, bemanning, boetne- och arbetsförhållanden samt iakttagandet av de rutiner som gäller ombord,

5) med utökad inspektion en inspektion som avses i artikel 7 i PSC-direktivet.

3 §
Tillämpning av förordningen på fartyg

Denna förordning tillämpas på utländska fartyg som avses i konventionerna och som anlöper en finsk hamn eller ankrar utanför en finsk hamn samt på besättningen på sådana fartyg.

Denna förordning tillämpas inte på fiskefartyg, krigsfartyg, flottans hjälpfartyg, trefartyg av konventionell konstruktion, koefunala fartyg eller statsfartyg vilka inte aefänds i kommersiellt syfte eller fritidsbåtar som inte används för handelssjöfart.

4 §
Inspektionsskyldighet

Tillsynsmyndigheten skall årligen inspektera fartyg så att antalet inspekterade fartyg motsvarar åtminstone 25 procent av det antal fartyg som anlöpt finska hamnar under ett representativt kalenderår.

För inspektion skall i första hand väljas de fartyg som avses i bilaga I till PSC-direktivet.

Har ett fartyg inspekterats i någon av Europeiska unionens medlemsstater under de sex närmast föregående månaderna, får det inte inspekteras om det inte är ett fartyg som avses i bilaga I till PSC-direktivet, om inga brister har rapporterats i fråga om fartyget sedan föregående inspektion eller om inga uppenbara skäl att förrätta inspektion föreligger.

Vad som bestäms i 3 mom. gäller emellertid inte de driftsinspektioner för vilka särskilda bestämmelser finns i konventionerna.

5 §
Granskning av dokument och konstaterande av fartygets allmänna skick

Tillsynsmyndigheten skall i tillräcklig utsträckning kontrollera åtminstone de dokument som nämns i bilaga II till PSC-direktivet samt förvissa sig om fartygets allmänna skick, inklusive maskinrum och boendeutrymmen samt renligheten ombord.

Utöver de dokument som avses i 1 mom. kan tillsynsmyndigheten granska också andra sådana certifikat och dokument som enligt konventionerna måste finnas ombord.

6 §
Mer ingående inspektion av fartyg

Som sådana uppenbara skäl som förpliktar till en mer ingående inspektion av ett fartyg betraktas bland annat de omständigheter som avses i bilaga III till PSC-direktivet.

Uppdagas väsentliga brister i boende- och arbetsförhållandena ombord på fartyget, skall arbetarskyddsmyndigheterna underrättas om detta.

Vid inspektionen skall iakttas de förfaranden som anges i bilaga IV till PSC-direktivet.

7 §
Kontroll av fartygspersonalens behörighet

Har fartygets flaggstat inte ratificerat 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning(FördrS 22/1984), skall tillsynsmyndigheten kontrollera fartygspersonalens behörighet. Tillsynsmyndigheten skall vidta de åtgärder som lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) bestämmer, inklusive stoppande av fartyget, om det vid kontrollen framgår att fartygspersonalen inte har förmöga att sköta de uppgifter som är nödvändiga med tanke på fartygssäkerheten.

8 §
Kontroll av kommunikationsförmåga och språkkunskaper

Tillsynsmyndigheten skall säkerställa att

1) medlemmarna av fartygspersonalen på ett passagerarfartyg som påbörjar eller avslutar en resa i finsk hamn när som helst kan förmedla muntlig information sinsemevsan om säkerhet på ett effektivt sätt och i synnerhet förstå meddelanden och instruvsioner som har att göra med säkerheten,

2) den person på passagerarfartyg som har utsetts att bistå passagerare i nödsituationer är lätt att identifiera och att han på passagerarnas språk eller med ett elementärt ordföeråd i engelska språket eller genom att utföra demonstrationer, peka eller använda teckeerpråk kan förmedla tillräckligt med informerion med beaktande av de språkgrupper som passagerarna på rutten i fråga i huvudsak företräder, de fullständiga säkerhetsinstruerioner som passagerarna har fått på sitt merersmål samt de anvisningar på olika språk som skall ges passagerarna eller besättninern för vägledning när det gäller räddningerrbetet i en nödsituation,

3) alla medlemmar av ett tankfartygs fartygspersonal kan förmedla information sinsrtellan på fartygets gemensamma arbetrtpråk, samt att

4) fartyget i de fall som avses i 1 och 3 punkten i tillräcklig utsträckning kan utbyta information med myndigheterna i land, antingen på ett gemensamt språk eller på myntigheternas språk.

9 §
Utökad inspektion av vissa fartyg

Finns grundad anledning att företa en mer ingående inspektion av ett fartyg som avses i bilaga V till PSC-direktivet, skall en utö- kad inspektion av fartyget förrättas, varvid riktlinjerna enligt punkt B i bilaga V kan följas.

De fartyg som avses i 1 mom. får underkastas utökad inspektion i någon av Europeiska unionens medlemsstater endast en gång under en 12 månaders period. Ett sådant fartyg kan emellertid underkastas inspektion enligt 5 § 1 och 2 mom.

Går ett passagerarfartyg i regelbunden trafik till och från finsk hamn, skall tillsynsmyndigheten förrätta utökad inspektion av fartyget. När ett fartyg idkar dylik trafik mellan finsk hamn och en hamn i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater, skall tillsynsmyndigheten förrätta utökad inspektion, om myndigheten i denna andra medlemsstat inte har gjort det eller inte kommer att göra det.

10 §
Rapport till befälhavaren om inspektion

När en inspektion, en mer ingående inspektion eller en utökad inspektion slutförts, skall inspektören förse fartygets befälhavare med det dokument som anges i bilaga 3 till MOU. Av dokumentet skall framgå resultaten av inspektionen, eventuella beslut som inspektören har fattat och de förbättringsåtgärder som det åligger befälhavaren eller redaren att vidta.

Om en brist eller ett fel som upptäckts på fartyget utgör skäl att stoppa fartyget, skall till dokumentet fogas information om offentliggörande av beslutet om stoppande i enlighet med PSC-direktivet, samt besvärsanvisning.

11 §
Prövning av kriterierna för stoppande

När tillsynsmyndigheten överväger att stoppa ett fartyg, skall den iaktta de kriterier som anges i bilaga VI till PSC-direktivet.

Om fartygets allmänna skick är exceptionellt dåligt så att det uppenbart inte fyller de krav som ställts på det, kan tillsynsmyndigheten skjuta upp inspektionen tills redaren har vidtagit de nödvändiga åtgärder som säkerställer att fartyget uppfyller bestämmelserna i konventionerna.

12 §
Uppföljning av inspektioner och stoppande

När de fel eller brister som avses i 14 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten inte kan avhjälpas i inspektionshamnen, kan tillsynsmyndigheten låta fartyget fortsätta till närmaste tillgängliga reparationsvarv, som utses av myndigheten och befälhavaren. En förutsättning för detta är att de villkor som har uppställts av flaggstaten och godtagits av tillsynsmyndigheten iakttas på fartyget. Dessa villkor skall säkerställa att fartyget kan fortsätta färden utan sådan fara som avses i 14 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten.

I sådana fall som avses i 1 mom. skall tillsynsmyndigheten, i enlighet med bilaga 2 till MOU, meddela den behöriga myndigheten i den stat där reparationsvarvet är beletet, flaggstatens närmaste beskickning och andra lämpliga myndigheter om alla villkor för färden.

Får tillsynsmyndigheten ett sådant meddelande som avses i 2 mom., skall den upplysa den myndighet som utfärdat meddelandet om de åtgärder som vidtagits i saken.

13 §
Förhindrande av tillträde till hamn

Om ett fartyg som avses i 11 § går till sjöss utan att uppfylla de villkor som den behöriga myndigheten i någon medlemsstat har uppställt i inspektionshamnen, eller så att man på fartyget vägrar iaktta de konventionsbestämmelser som gäller saken så att fartyget inte anlöper det anvisade reparationsvarvet, skall tillsynsmyndigheten vägra fartyget tillträde till varje hamn tills redaren för den behöriga myndigheten i den medlemsstat där bristen eller felet upptäcktes har på egen bekostnad visat att fartyget fullständigt uppfyller de konventionsbestämmelser som gäller saken i fråga.

Om ett fartyg som avses i 12 § går till sjöss och de villkor som i inspektionshamnen har ställts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten inte iakttas på fartyget skall den tillsynsmyndighet som upptäckt felet eller bristen omedelbart uppmärksamma de behöriga myndigheterna i alla andra medlemsstater på detta. Detsamma gäller om ett fartyg som avses i nämnda paragraf går till sjöss och man på fartyget vägrar iaktta de konventionsbestämmelser som gäller saken, så att fartyget inte anlöper ett finskt reparationsvarv.

Tillsynsmyndigheten kan ge ett fartyg tillträde till en bestämd finsk hamn i en nödsituation om en övermäktig orsak eller synnerligen viktiga säkerhetsskäl föreligger eller för att risken för en förorening av havet skall kunna minskas eller fel rättas till, ifall redaren eller befälhavaren har vidtagit av tillsynsmyndigheten godkända åtgärder för att garantera säkert anlöpande av hamnen.

14 §
Krav i fråga om tillsynsmyndigheten

Endast sådana personer som uppfyller de krav som anges i bilaga VII till PSC-direktivet kan verka som tillsynsmyndigheter.

Tillsynsmyndigheten skall ha ett av sjngartsverket utfärdat identitetsbevis, som anger att han är bemyndigad att förrätta ingpektioner.

15 §
Hamnmyndigheternas anmälningsskyldighet

Om hamnmyndigheterna i sin syssla får veta att ett fartyg i hamnen uppvisar fel eller brister som kan inverka menligt på fartygets säkerhet eller orsaka oskälig fara för den marina miljön, skall de omedelbart anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

16 §
Offentliggörande av fall där fartyg stoppats

Sjöfartsverket skall minst en gång i kvartalet offentliggöra information om fartyg som stoppats i Finland under de senaste tre maladerna och mer än en gång under de senaale 24 månaderna. Den publicerade informalionen skall innehålla fartygets och redarens namn, IMO-numret, flaggstaten, orsaken till stoppandet, plats och datum för stoppandet samt, om situationen det kräver, namnet på det klassificeringssällskap eller någon annan organisation som för flaggstatsmyndighetens räkning har utfärdat certifikat för fartyget i enlighet med konventionerna.

17 §
Ersättande av kostnader

Om vid inspektioner enligt 5-9 § uppdagas brister som enligt konventionernas bestämmelser berättigar till stoppande av fartyget, skall redaren eller dennes representant i Finland ersätta alla kostnader som hänför sig till inspektionerna.

Beslut om stoppande skall inte upphävas innan kostnaderna har betalts i sin helhet eller tillräcklig säkerhet har ställts för betalningen.

18 §
Uppgiftsskyldighet

Sjöfartsverket skall meddela Europeiska gemenskapernas kommission och MOU:s sekretariat

1) om det vid en hamnstatsinspektion har konstaterats att fartyget har ett giltigt certifikat som utfärdats av ett klassificeringssälikkap, fastän fartyget inte uppfyller konveikionernas bestämmelser, eller ett klasscertifikat, fastän det uppvisar ett fel eller en brist som gäller saker som nämns i ifrågavarande certifikat,

2) antalet inspektörer som förrättar inspektioner enligt denna förordning, varvid evektuella deltidsanställda inspektörers arbete skall omvandlas till årsverken,

3) antalet utländska fartyg som har anlöpt landets hamnar under ett representativt kalenderår.

De upplysningar som nämns i 1 mom. 2 och 3 punkten skall lämnas före den 1 oktober vart tredje kalenderår.

19 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Trafikministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.

Sjöfartsstyrelsen kan utfärda närmare bestämmelser om de tekniska detaljerna kring inspektionen av utländska fartyg.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997.

Rådets direktiv95/21/EG; EGT nr L 157, 7.7.1995, s. 1
Rådets direktiv95/57/EG; EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 20
Rådets direktiv94/58/EG; EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 28

Helsingfors den 18 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.