318/1997

Utfärdat i Helsingfors den 16 april 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om djursjukdomskrav i fråga om vissa varor som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 8 § 2 och 3 mom. samt bilaga 6 och 7 i sitt beslut av den 18 februari 1997 om djursjukdomskrav i fråga om vissa varor som importeras från tredje land (180/1997), samt

fogat till 6 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom. som följer:

6 §
Hudar och skinn av klöv- och hovdjur

Dessutom kan avdelningen bevilja privatpersoner tillstånd att från jaktexpeditioner införa hudar och skinn av vilda klövdjur och hovdjur som de nedlagt.


8 §
Ben, horn, hovar och klövar samt produkter som tillverkats av dem

Ben, horn, hovar och klövar samt produkter som tillverkats av dem får importeras för vidareförädling på följande villkor:

1) varan importeras i torkad form, och den är inte kyld eller djupfryst,

2) varan importeras med direkttransport från ursprungslandet till en veterinär gränskontrollstation inom Europeiska gemensksken och omlastas inte utanför gemenskapen,

3) efter den veterinära gränskontrollen förs varan direkt till en anläggning för vidareför- ädling, samt

4) av de handelsdokument som medföljer varan framgår de omständigheter och upplysningar som avses i punkt A i bilaga 7 och varan åtföljs av en skriftlig försäkran av iplortören enligt förlagan i nämnda punkt i bilagan, eller

av de handelsdokument som medföljer varan framgår de omständigheter och upplysningar som avses i punkt B i bilaga 7, varan åtföljs av en skriftlig försäkran av importören enligt förlagan i nämnda punkt i bilagan och varan används inte efter vidareförädlingen i livsmedel eller djurfoder.

Vid veterinär gränskontroll, transport och vidareförädling av varor som avses i 2 mom. skall följande bestämmelser iakttas:

1) veterinären vid gränskontrollstationen skall kontrasignera den försäkran som avses i 2 mom. 4 punkten och stämpla den,

2) den försäkran som avses i 1 punkten skall medfölja varan till den vidareförädlingsanläggning som nämns i försäkran och förvaras vid vidareförädlingsanläggningen i minst ett år från att varan har anlänt,

3) varan skall transporteras i förseglade containrar eller bilar eller som bulkvara i fartyg,

4) containrarna och handlingarna skall märkas med vidareförädlingsanläggningens namn och adress samt följande anteckning: "ej avsedda att användas i livsmedel eller djurfoder",

5) från gränskontrollstationen skall avsändas ett Animo-meddelande eller ett telefax för varje varuparti till tjänsteveterinären på den ort där vidareförädlingsanläggningen är belägen eller till någon annan behörig myndighet, samt

6) vidareförädlingsanläggningen skall bokföra den använda varans mängd och kvalitet så, att man kan förvissa sig om att varan har använts för det uppgivna ändamålet.Detta beslut träder i kraft den 21 april 1997.

Helsingfors den 16 april 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Bilaga 6 Intygsmall A Intygsmall B Intygsmall C Intygsmall D Intygsmall E Bilaga 7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.