306/1997

Given i Helsingfors den 11 april 1997

Lag om ändring av 3 och 60 § alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) 3 § 3 mom.,

ändras 3 § 2 mom. samt

fogas till 60 § ett nytt 1 mom., varvid nuvarande 1-3 mom. blir 2-4 mom., som följer:

3 §
Definitioner

Till de alkoholhaltiga ämnen som avses i 1 mom. 1 punkten räknas alkoholdrycker, alkoholpreparat och sprit. I denna lag avses med

1) alkoholdryck en dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller mer än 2,8 volymprocent etylalkohol,

2) svag alkoholdryck en dryck som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol,

3) stark alkoholdryck en dryck som innehåller mer än 22 volymprocent etylalkohol,

4) sprit etylalkohol eller en sådan vattenlösning av etylalkohol som inte är denaturnlad och som inte är avsedd att förtäras som alkoholdryck, samt med

5) alkoholpreparat ett alkoholhaltigt ämne som inte är en alkoholdryck eller sprit och som kan vara denaturerat.


60 §
Fråntagande, omhändertagande och förstöring av alkoholdrycker och sprit

Polisen kan för att upprätthålla eller återställa ordningen frånta en person alkoholdrycker eller andra alkoholhaltiga ämnen som denne enligt denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den annars har rätt att inneha, och vid behov under förutsättningar som bestäms genom förordning bevisligen förstöra sådana drycker, om personen i fråga förtär alkoholdryckerna eller de alkoholhaltiga ämnena på en offentlig plats i strid med denna lag eller någon annan lag eller i strid med förbud eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

RP 3/1997
ShUB 2/1997
RSv 15/1997

Helsingfors den 11 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.