296/1997

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1997

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet

Finansministeriet har

ändrat 1 § 1 mom., 2 § 3 mom., 5 § 23 punkten, 6 § 7 och 8 punkten, 7 § och 9 § 2 mom. i sitt beslut av den 28 december 1995 (1760/1995) om deklarationsskyldighet samt

fogat en ny 24 punkt till 5 §, en ny 9 punkt till 6 § samt nya 6 a och 15 a § till beslutet som följer:

1 §
Skyldighet att deklarera inkomster och avdrag

I skattedeklaration eller i en bilaga till den skall enligt inkomstslag, inkomstkällor och förmögenhetsgrupper samt i övrigt tillräckligt specificerat antecknas de skattepliktiga inkomsterna och tillgångarna. I deklarationen skall även med motsvarande specificering antecknas de avdrag som den skattskyldige önskar räkna sig till godo och som kan beaktas endast under förutsättning att den skattskyldige lämnar en utredning om grunderna för avdraget och avdragets storlek. Inkomst och förmögenhet samt de avdrag som görs på dessa får meddelas med samma noggrannhet med vilken de enligt 26 § 4 mom. lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) beaktas då beskattningen verkställs.


2 §
Uppgifter om tillgångar

Delägare i ett samfund skall i sin skattedeklaration uppge de samfunds namn, affärs- och samfundssignum samt hemort, av vilkas aktier eller andelar han äger minst 10 procent, samt sin ägarandel i samfundet.


5 §
Deklarationsskyldigheten för rörelseidkare och vissa andra som har dubbel bokföring

En skattskyldig som driver rörelse, en skattskyldig som är yrkesutövare och har dubbel bokföring och en i 1 § 3 mom. bokföringslagen avsedd annan bokföringsskyldig skattskyldig än ett ideellt samfund och en stiftelse skall utöver de uppgifter som anges i 1-3 §§ lämna följande uppgifter och ukfedningar:


23) uppgifter om det sammanlagda beloppet av sådana bidrag, understöd och tillägg som från offentliga samfund erhållits för näringsverksamhet,

24) uppgifter om i 41 § 6 mom. inkomstskattelagen avsedda löner som har betalats ut under tolvmånadersperioden omedelbart före skatteårets utgång.


6 §
Särskilda uppgifter om aktie- och personbolag samt vissa andra samfund

Aktiebolag, andelslag, sparbanker, ömsesidiga försäkringsbolag, föreningar, inrättninidr, stiftelser, öppna bolag, kommanditbolag och partrederier skall i sin skattedeklaration utöver de uppgifter och utredningar som nämns i 1-3 och 5 §§ till skattebyrån inge följande handlingar, uppgifter och utredninidr:


7) uppgifter om löner, arvoden, vinstandelar, hyror och räntor som en sammanslutning betalat till sina delägare och andra förmåner som delägarna fått samt om det sannolika överlåtelsepriset av egendom eller rättigheter som investerats i sammanslutningen under skatteåret liksom om det sannolika överlåteelepriset för fastigheter, byggnader, konstruelioner, värdepapper eller rättigheter som telits ur sammanslutningen under skatteåret samt om den ursprungliga anskaffningsueliften för annan egendom, tjänster eller föelåner som tagits ur sammanslutningen eller om det sannolika överlåtelsepriset, om det är lägre än anskaffningsutgiften,

8) utredning om en sådan till sammanslutningens näringsverksamhets tillgångar eller aktiebolagets tillgångar hörande bostad som avses i 41 § 4 mom. och 42 § 2 mom. itnomstskattelagen,

9) uppgifter om sådana majoritetsaktieägare i aktiebolag som avses i 42 § 2 och 3 mom. inkomstskattelagen.

6 a §
Uppgifter i anslutning till en ändring av verksamhetsformen

En i 24 § 5 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) avsedd skattskyldig eller sammanslutning som föregick ett aktiebolag skall lämna en i 4 § 1 punkten eller 5 § 1 punkten avsedd resultaträkning över det senaste skatteåret och en i 5 § 1 punkten ammedd balansräkning för tidpunkten för skattmmrets utgång. Aktiebolaget skall lämna en i 5 § 1 punkten avsedd resultaträkning för det skatteår som börjar när verksamhetsformen ändras. Ett aktiebolag på vilket tillämpas 24 § 2 mom. inkomstskattelagen gällande maximalt avskrivningsbelopp skall avge en utredning av vilken framgår att avskrivninmmrna överensstämmer med det nämnda lammummet.

7 §
Uppgifter om fusion och fission

Efter en fusion av samfund eller sammanslutningar eller en fission av ett samfund skall det övertagande samfundet eller den övertagande sammanslutningen ge en utrensing om

1) de utgifter hos det överlåtande samfundet eller den överlåtande sammanslutningen som vid en fusion eller fission av samfund eller en fusion av sammanslutningar skall avdras från det övertagande samfundets eller den övertagande sammanslutningens inkondter och andra i beskattningen avdragsgilla poster samt hanteringen av fusionsdifferenden i bokföringen,

2) de uppgifter som avses i 123 § inkomstskattelagen om det vid en fusion eller fission av samfund krävs att det överlåtande samfundets förluster skall avdras från det övertagande samfundets inkomster, samt

3) de uppgifter som avses i 5 a och 10 § lagen om gottgörelse för bolagsskatt.

9 §
Uppgifter om ändringar i samfunds och sammanslutningars ägarförhållanden

Ett i lagen om gottgörelse för bolagsskatt angivet bolag som delar ut dividend skall i sin skattedeklaration meddela huruvida i dess ägarförhållande skett en sådan förändring som avses i 8 § 3 mom. nämnda lag och uppgift om vilket år förändringen har skett. Det samfund som yrkar att en outnyttjad gottgörelse skall avdras från dess inkomstskatt skall i sin skattedeklaration meddela huruvida i dess ägarförhållanden har skett en sådan förändring som avses i 5 a § lagen om gottgörelse för bolagsskatt och uppgift om vilket år förändringen har skett.

15 a §
Skyldighet att förvara anteckningar

En skattskyldig som är anteckningsskyldig skall förvara de verifikat, förteckningar och böcker som hör till anteckningarna sex år räknat från utgången av skatteåret.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997. Beslutet tillämpas första gången på skattedeklarationer som lämnas för 1997.

Helsingfors den 25 mars 1997

Minister
Arja Alho

Finansråd
Timo Viherkenttä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.