295/1997

Utfärdat i Helsingfors den 3 april 1997

Statsrådets beslut om byggavfall

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 5 och 18 § avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) beslutat:

1 §
Mål och syfte

Syftet med detta beslut är att minska mängden byggavfall och dess skadlighet samt att främja återvinningen av avfall. Det riktgivande målet är att av allt byggavfall, med undantag av mark- och stensubstansavfall och muddermassor, skall återvinnas minst 50 procent i genomsnitt år 2000.

2 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på planering av byggande samt på byggande och avfall som uppstår därav.

Detta beslut tillämpas inte på byggnadsprojekt i fråga om vilka mängden av annat byggavfall än mark- och stensubstansavfall och muddermassor är högst 5 ton eller mängden av mark- och stensubstansavfall och muddermassor är högst 800 ton. Beslutet tillämpas inte heller på förpackningsavfall eller förorenat marksubstansavfall.

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) byggande nybyggnad, reparationsbyggande och underhåll av byggnader eller angga fasta konstruktioner ovanför eller under marken eller i vattnet samt installationsarbgge, rivning och mark- och vattenbyggande i anslutning därtill,

2) byggavfall i 3 § 1 mom. 1 punkten avfallslagen (1072/1993) avsett avfall som inte uppkommer vid sedvanligt boende,

3) byggavfallsinnehavare byggavfallsproducenten, fastighetsinnehavaren, den som ordnar eller den som huvudsakligen genoodör byggandet eller någon annan företagare som är verksam på byggnadsarbetsplatsen och som förfogar över byggavfallet, samt

4) den som huvudsakligen genomför byggandet den huvudsakliga entreprenören eller, då sådan saknas, byggherren eller någon annan som leder eller övervakar byggnadggrojektet.

4 §
Minskning av mängden och skadligheten

Den som huvudsakligen genomför byggandet skall i samarbete med planerare, entrndrenörer och andra parter i byggandet plannda och genomföra byggandet i enlighet med 4 § avfallslagen, särskilt så, att

1) det uppkommer så lite byggavfall som möjligt och att användbara föremål och ämnen tas till vara och återanvänds i mån av möjlighet,

2) byggnadsmaterial används sparsamt och avfall som lämpar sig för byggande används i stället för byggnadsmaterial i mån av möjlighet, samt

3) byggavfallet inte förorsakar någon fara eller skada för hälsan eller miljön eller nå- gon betydande olägenhet eller svårighet för ordnandet av avfallshanteringen.

5 §
Tillvaratagande och återvinning

Byggandet skall planeras och genomföras samt byggavfallet insamlas och transporteras så, att de avfallstyper som skall utnyttjas och följande avfallstyper hålls åtskilda eller sorteras åtskils från varandra och från annat byggavfall och byggnadsmaterial:

1) betong-, tegelstens-, mineralplatt-, keramik- och gipsavfall,

2) oimpregnerat träavfall,

3) metallavfall, samt

4) mark- och stensubstansavfall och muddermassor.

Byggavfallsinnehavaren skall ansvara för att byggavfallet återvinns, om det är tekniskt möjligt och om återvinningen inte medför oskäliga merkostnader i jämförelse med avfallshantering som ordnas på annat sätt.

En annan byggavfallsinnehavare än den som huvudsakligen genomför byggandet skall vidta i 1 och 2 mom. nämnda åtgärder i samarbete med den som huvudsakligen genomför byggandet.

6 §
Hänvisningsbestämmelse

I 10 kap. avfallslagen stadgas om tvångsmedel och påföljder vid försummelse att iaktta detta beslut.

7 §
Ikraftträdelsestadgande

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1997.

På byggnadsprojekt där byggnadsarbetena har inletts före den dag beslutet träder i kraft tillämpas detta beslut från och med den 1 januari 1998.

Helsingfors den 3 april 1997

Miljöminister
Pekka Haavisto

Miljövårdsråd
Matti Vehkalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.