293/1997

Given i Helsingfors den 4 april 1997

Förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde bestäms med stöd av lagen den 10 januari 1997 om stöd för skostesor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter (48/1997):

1 §
Hur stödet för skolresor beräknas

I form av stöd för skolresor ersätts den del av skolresekostnaderna som överskrider 300 mark i månaden ökad med 50 mark. Studeranden betalar högst 250 mark av skolresekostnaderna per månad. Denna del kallas studerandens betalningsandel.

När en studerande använder fler än ett färdsätt för sin skolresa, dras studerandens betalningsandel av från resekostnaderna för kollektivtrafik, om sådana kostnader finns. Finns inte resekostnader för kollektivtrafik, dras studerandens betalningsandel av från de resekostnader som orsakas av transport som läroanstaltens huvudman ordnat.

2 §
Hur resekostnaderna beräknas

När en studerande nyttjar annan transport än kollektivtrafik för sin skolresa, räknas de månatliga resekostnaderna enligt 21,5 skolarbetsdagar på basis av den riksomfattande seriebiljettaxan för busstrafk som trafikministeriet fastställt med stöd av 11 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991). Om en sådan taxa inte fastställs, skall undervisningsministeriet fastställa grunderna för hur skolresekostnaderna skall beräknas.

3 §
Hur färdsättet bestäms

Om högst fem kilometerna i ena riktningen av en studerandes skolväg inte omfattas av kollektivtrafik eller skolskjuts som lgeoanstaltens huvudman ordnar, eller om vägeetiden i samband med skolresorna i medeltal är högst två timmar per skolarbetsdag i månaden, anses studeranden ha möjlighet att anlita dessa färdsätt. Avvikelse från detta är dock tillåten om skolresolresan blir alltför svår eller tung för studeranden.

4 §
Definition på stödmånad

När en studerande anlitar kollektivtrafik för sin skolresa, ersätts resekostnaderna endast om studeranden köper den billigaste biljettprodukten för färdmedlet för en tid som motsvarar en månad.

Skolresekostnader ersätts inte för en kortare tid än en månad. De månader då studierna inleds och avslutas beaktas dock som en månad, om dessa månader omfattar sammanlagt minst 16 dagar som ingår i läsåret och som två månader om antalet sådana dagar är minst 46.

5 §
Avlönad arbetspraktik

En studerande har inte rätt till stöd för skolresor under den tid han utför arbetspraktik, om förvärvsinkomsten för praktiken är minst 3 000 mark i månaden.

6 §
Läroanstaltens utredning och dess bindande verkan

Läroanstaltens utredning om skolvägen är bindande för folkpensionsanstalten, om det inte finns grundad anledning anta att uppgifterna är felaktiga. Om så är fallet kan folkpensionsanstalten avvika från utredningen när den fattar sitt beslut.

7 §
Beviljande av stöd för skolresor på avvikande grunder

Stöd för skolresor kan beviljas i samband med stödet för nästa eller föregående läsår, om studierna inleds eller avslutas i juni, juli eller augusti.

8 §
Fakturering av stöd för skolresor

Läroanstaltens huvudman och den som säljer biljetter skall kalendermånadsvis i efterhand sända folkpensionsanstalten en faktura på stödet för skolresor specificerad enligt person senast den tionde dagen i den följande månaden. Stödet för skolresor betalas då senast den 24 dagen eller därpå följande bankdag i den månad då fakturan har anlänt.

9 §
Skyldigheten för läroanstaltens huvudman att betala tillbaka överbetalt stöd

Läroanstaltens huvudman är skyldig att till folkpensionsanstalten betala tillbaka det överbetalda stödet för skolresor. Folkpensionsanstalten kan dock avstå från att återkräva överbetalda stöd för skolresor, om det överstigande beloppet är obetydligt.

10 §
Avtal med den som säljer biljetter

I avtalet mellan folkpensionsanstalten och den som säljer biljetter skall överenskommelse träffas om åtminstone följande frågor:

1) parternas uppgifter,

2) de funktionella förutsättningar att sköta uppgifterna,

3) förfarandet då tvistefrågor skall avgö- ras,

4) avtalets giltighet och uppsägning av avtalet.

11 §
Tillämpning av bestämmelserna i förordningen om studiestöd

I fråga om maskinellt undertecknande av ett beslut om stöd för skolresor iakttas i tillämpliga delar förordningen om studiestöd (260/1994). Bestämmelserna om utbetaingsdag och avrundning av månadsbelopp i förordningen om studiestöd iakttas i tillämiga delar när stöd för skolresor utbetalas till studeranden själv.

12 §
Närmare anvisningar

Folkpensionsanstalten kan meddela närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 4 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.