290/1997

Given i Helsingfors den 26 mars 1997

Förordning om ändring av 8 och 12 § förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 8 § 1 mom. samt 12 §, sådana de lyder i förordning 1648/1992 som följer:

8 §
Sjukhusens poliklinikavgifter

Hos en person som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan uppbäras högst 100 mark per besök. I samband med den jour som hälsovårdscentralen och sjukhuset gemensamt ordnar på sjukhuset kan samma avgift uppbäras vardagar mellan klockan 22.00 och 7.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos alla personer som har fyllt 15 år.


12 §
Kortvarig anstaltsvård

Hos personer i kortvarig anstaltsvård kan uppbäras högst 125 mark per vårddag för vård och uppehälle. Hos personer som vårdas på en psykiatrisk verksamhetsenhet kan uppbäras högst 70 mark per vårddag. Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter dock inte uppbäras hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Avgifter får inte heller uppbäras för observationstid enligt 9 § mentalvårdslagen (1116/1990), om inte personen i fråga på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av vederbörandes vilja som avses i lagens 8 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 26 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.