272/1997

Given i Helsingfors den 26 mars 1997

Förordning om ändring av 16 och 18 § förordningen om bekämpningsmedel

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till arbetsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 19 maj 1995 om bekämpningsmedel (792/1995) 16 § 2 mom. och 18 § 1 mom. 3 punkten som följer:

16 §
Bekämpningsmedelsnämndens sammansättning

Bekämpningsmedelsnämndens ordförande och vice ordförande samt deras suppleanter skall kunna anses opartiska i ärenden som gäller bekämpningsmedel. Ordföranden och vice ordföranden utses av statsrådet i samband med att nämnden tillsätts. Nämndens medlemmar skall företräda jord- och skogmbruksministeriet, kontrollcentralen för växmbroduktion, social- och hälsovårdsministermbt, social- och hälsovårdens produkttillsynmbentral, livsmedelsverket och Finlands miljmbentral.


18 §
Kontrollmyndigheter

För utredande av förutsättningarna för godkännande av preparat som är avsedda som bekämpningsmedel är de statliga myndigheter och institutioner som nämns nedan skyldiga att på begåran av bekämpningsmndelsnämnden utföra kotroller av dylika prndarrat och att avge utlåtanden om förutsätndingarna för godkännande som följer:


3) för utvärdering av preparatens arbetshygieniska olägenheter, social- och hälsshårdsministeriet,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 26 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.