260/1997

Given i Helsingfors den 26 mars 1997

Förordning om ändring av förordningen om tillsynen över arbetarskyddet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till arbetsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 21 december 1973 om tillsynen över arbetarskyddet (954/1973) 2 § 1 mom. a punkten, 6 § 2 mom., 9 § 2 mom., 18 § 3 mom. och 37 §, dessa lagrum sådana de med undantag av 18 § 3 mom. lyder i förordning 198/1993, som följer:

2 §

Vid tillämpning av tillsynslagen och denna förordning avses med:

a) arbetarskyddsmyndighet det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det nedan ministeriet, och arbetaynkyddets distriktsförvaltning;


6 §

Ministeriet meddelar vid behov branschvis närmare anvisningar om hur ofta arbetsställen skall inspekteras samt när undersökning på ett arbetsställe skall förrättas.


9 §

De kostnader som föranleds av en undersökning som avses i 1 mom. betalas med statsmedel, vid behov enligt grunder som fastställs av ministeriet.

18 §

Valet av arbetarskyddsfullmäktige samt vicefullmäktige skall förrättas mellan den 1 november och den 31 december under det år som föregår deras verksamhetsperiod. Då arbetarskyddsfullmäktige och vicefullmäktige väljs första gången, skall valet dock förrättas inom två månader från det att samarbetsskyldigheten uppstod.


37 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas av ministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 26 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.