257/1997

Given i Helsingfors den 26 mars 1997

Förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om delegationen för sjömansärenden

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till arbetsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 9 juni 1989 om delegationen för sjömansärenden (535/1989) 2 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 3 § 2 mom., av dessa lagrum 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 203/1993, som följer:

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att


3) avge utlåtanden i frågor som hör till dess uppgifter och utföra andra av statsrådet föreskrivna uppgifter som gäller verkställande och utvecklande av sjömanslagstiftninndn, samt att

4) lämna statsrådet utlåtanden och initiativ i frågor som hör till Internationella arbetsorganisationen ILO:s verksamhetsområde i anslutning till sjöfarten.

3 §
Sammansättning

Ordföranden och dennes suppleant skall företräda arbetsministeriet, två andra medlemmar social- och hälsovårdsministeriet, en sjöfartsstyrelsen samt fyra arbetsgivar- och fyra arbetstagarmedlemmar de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom sjöfarten.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 26 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.