253/1997

Utfärdat i Helsingfors den 19 mars 1997

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut innehåller bestämmelser om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet samt arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift och om grunderna för dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För de offentligrättsliga prestationer som avses i 3 § 1 punkten lagen om grunderna för avgifter till staten uppbär social- och hälsovårdsministeriet följande fasta avgifter:

1) ministeriets beslut i ärenden gällande sökande av ändring 1 000 mark,

2) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen med undantag av beslut om fastställande av beräkningsgrunderna för försäkringspremien och ansvarsskulden 2 000 mark,

3) beslut om fastställande av försäkringsvillkoren för den lagstadgade olycksfallsfösväkringen 2 000 mark,

4) beslut om fastställande av försäkringsvillkoren för lantbruksföretagarnas grupplisvörsäkring 2 000 mark,

5) registerutdrag ur registret över arbetslöshetskassor 100 mark,

6) intyg över vem som har rätt att teckna trafikförsäkringscentralens, patientförsäkringsföreningens, patientskadenämndens, försäkringskasseföreningens, försäkringsförkringsinspektionens, sjömanspensionskassans, pensionsskyddscentralens, arbetspensionskakrans och lantbruksföretagarnas pensionsakrtalts namn 100 mark,

7) beslut i angelägenheter gällande undersökningstillstånd 600 mark, dock i fråga om ett lärdomsprov 200 mark,

8) beslut i dispensärenden 1 000 mk.

9) beslut som gäller tillstånd att upprätthålla en adoptionsbyrå och tillstånd att sköta internationell adoptionstjänst 2 000 mark, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 200 mark,

10) beslut som gäller utländska adoptionstjänstorgan 400 mark, dock i fråga om föstyande av ett gällande tillstånd 200 mark, och

11) för tillsynen över arbetarskyddet de fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet för de prestationer som nämns i bilaga 1.

Om avgiftsbelagdheten för prestationer av försäkringsinspektionen, övervakningen av försäkringsförmedlingsverksamheten och läkemedelsersättningsnämnden besluts separat.

De utgifter som uppstått av penningautomatföreningenens övervakning debiteras av penningautomatföreningen i enlighet med de kostnader som totalt förorsakats staten.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som social- och hälsovårdsministeriet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkuetiguppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till minieteriets verksamhet,

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning samt översättningar och tolkningar,

3) sökande av information på beställning ur register och databaser som är ministeriets egna eller står till dess förfogande samt anslutning till databaser,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) användning av lokaliteter och anordningar som är i ministeriets besittning samt ämbetsverks-, utbildnings- och kontorstjändner som producerats av ministeriet,

6) publikationer som helt eller delvis bekostats av ministeriet samt elektroniska dekaprodukter,

7) fotostatkopior och andra avskrifter,

8) publicering av meddelanden och tillkännagivanden i ministeriets publikationer, samt

9) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1997.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 20 december 1995 om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift (1626/1995).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 19 mars 1997

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Arita Kaario

Bilaga

AVGIFTSTABELLARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGENS OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONERFasta avgifter
Avgift/mk
Tillstånd eller annan prestation som nämns i författningar
1. Bemyndigande för asbestrivningsarbete 1 730
2. Behandling av kemikalieuppgifter, 1-100 anmälningar, styck 180
3. Behandling av kemikalieuppgifter, över 100 anmälningar, styck 90
4. Godkännande av utbildningsprogram 780
5. Laseranläggning 760
6. Lantbrukstraktor, nationell 2 640
7. Godkännande av EEG- eller partiell besiktning av lantbrukstraktor 2 640
8. Ändring av eller tillägg till godkännande av lantbrukstraktor 1 820
9. Lyftanordningsinspektör 780
10. Kopia av kort för kranförare 70
11. Avslagsbeslut eller återkallande av tillståndsbrev för laddare 350
12. Examinator för laddare 300
13. Kompetensbrev för laddare 450
14. Nytt kort för laddare 280
15. Bultpistol 1 230
16. Tillbehör till bultpistol 1 230
17. Byggnadshiss 1 850
18. Elmateriel som används i sprängningsarbete 990
19. Annan anordning som används i sprängningsarbete 1 520
20. Kopia av kort för tornkransförare 70
Undantagslov
21. Märkning av asbest 2 250
22. Transport av kran 780
23. Kraninspektör 850
24. Undantag från bestämmelserna i statsrådets beslut om säkerheten vid bygg-nadsarbeten 1 550
25. Kromathalt i bygg- och murcement 1 550

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.