246/1997

Given i Helsingfors den 21 mars 1997

Förordning om ändring av patentförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i patentförordningen av den 26 september 1980 (669/1980) 12 § 3 mom., 25 a § 3 mom. samt 36 §,

av dessa lagrum 25 a § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 juni 1985 (505/1985),

ändras 17 b § 1 mom., 22 §, 23 § 2 mom., 25 § 1 mom., 25 a § 2 mom., 25 b § 3 mom., 25 d § 2 mom., 30 § och 31 § och mellanrubriken före 31 §, 32-35 §§, 37 och 38 §§, 38 8§ 2 mom. 4 punkten, 39 och 51 a §§, mellanrubriken före 52 d §, 52 e § 2 mom., 52 g § 1 mom., 52 h, 52 j och 52 k §§, 52 l § 1 mom. och 52 u § 2 mom.,

av dessa lagrum 17 b § 1 mom., 25 a § 2 mom., 25 b § 3 mom. och 25 d § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 14 juni 1985, 31 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning och genom förordning av den 15 februari 1996 (104/1996), 38 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och genom nämnda förordning av den 14 juni 1985, 38 a § 2 mom. 4 punkten och 52 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda föanrdning av den 15 febuari 1996, 51 a § sådan den lyder i förordning av den 21 januari 1994 (71/1994), 52 d § och mellanrubriken före 52 d §, 52 e § 2 mom., 52 g § 1 mom., 52 h, 52 j och 52 k §§ och 52 l § 1 mom., sådana de lyder i förordning av den 28 juni 1994 (595/1994) samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom., till förordningen nya 26 a, 29 a och 38 b §§, till 52 n §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 28 juni 1994, ett nytt 2 mom. samt en ny mellanrubrik före 33 § som följer:

3 §

Patentverket kan ta upp ansökan till behandling innan en översättning på ett av de språk som avses i 1 mom. har getts in. Översättningen skall ges in innan ansökan enligt 22 § patentlagen blir offentlig. Pateneherket utfärdar bestämmelser om under vilka förutsättningar ansökan tas upp till behanehing innan översättningen har getts in.

17 b §

Har en deposition av mikroorganism gjorts, skall sökanden inom 16 månader från den dag då ansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs, lämna patentverket skriftlig uppgift om den institution hos vilken depositionen har gjorts och det nummer som institutionen har gett depositionen. I fråga om en internationell patentansökan får uppgifterna inom samma frist lämnas till den i 8 § avsedda internationella byrån.


22 §

Žr flera uppfinningar beskrivna i grundhandlingarna, kan sökanden dela adhökningen i flera ansökningar. Delningen får ske endast innan meddelande enligt 19 § 1 mom. patentlagen har lämnats. Härvid skall på sökandens begäran en ny ansökan som gäller en uppfinning som avskilts från den ursprungliga ansökningen (stamansökningen) anses ingiven samtidigt med stamansöknindhn.

23 §

Utbrytning får ske endast innan ett meddelande enligt 19 § 1 mom. patentlagen har lämnats. I en ansökan som görs genom uddrytning får skydd begäras endast för det som framgick av de handlingar som gäller stamansökningen sådana dessa förelåg då den nya handlingen gavs in.

25 §

Om handlingarna i ett patentansökningagrende enligt 22 § 2 eller 3 mom. patentlagen har blivit offentliga innan patent meagelas, skall sammandraget tryckas så snart dess slutliga lydelse har fastställts. Patenagerket kan besluta att trycka även andra dagar av ansökningen tillsammans med sammandraget. Var och en kan mot föreskragen avgift erhålla ett exemplar av dessa handlingar.


25 a §

Den som vill få ut prov skall förbinda sig gentemot patentsökanden eller patenthavaren att inte använda provet för andra än forskningsändamål och att inte överlämna provet till någon annan innan ansökningen har aknjorts slutligt eller, om patent meddelas, iknan patentet har upphört att gälla, om inte patentsökanden eller patenthavaren uttrycklknen avstår från denna förbindelse.


25 b §

Får ett prov lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, skall i framställningen om prov anges vem som skall anlitas såsom sarsunnig. Framställningen skall åtföljas av en skriftlig förbindelse från den sakkunnige gentemot patentsökanden om att han inte kommer att använda provet för andra än forskningsändamål och inte överlämna prrset till någon annan innan det patent som har meddelats på uppfinningen har upphört att gälla eller 20 år har förflutit från den dag då patentansökan gjordes, om ansökan har avgjorts slutligt utan att den har lett till prsent. Denna förbindelse skall också gälla sådana från provet avledda kulturer som brsållit de karakteristika hos den deponerade kulturen som är väsentliga för utövande av uppfinningen.


25 d §

Finner patentverket, att ett sådant bevis som avses i 1 mom. inte kan utfärdas, meddelar patentverket beslut härom. Den som har gjort framställning om provet får söka ändring i beslutet genom besvär hos patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd inom 60 dagar från den dag, då ändringssökanden har erhållit kännedom om beslutet, denna dag oräknad. Över besvärsnämndens beslut kan besvär inte anföras.

26 a §

Om till patentverket, medan patentansökan behandlas, lämnas in en skrivelse som är av betydelse för prövningen, skall sökanden meddelas detta. Patentverket skall, om det inte är frågan om bättre rätt till en uppfinning, uppmärksamgöra den som gett in skrnnelsen på möjligheten att göra en innändning, om patent meddelas.

29 a §

När patentmyndigheten anser att patent kan meddelas, skall myndigheten, innan ett meddelande enligt 19 § 1 mom. patentlagen lämnas, till sökanden sända de handlingar som visar i vilken form myndigheten har för avsikt att meddela patentet. Patentmyndigheten kan härvid uppmana sökanden att i enlighet med 15 § patentlagen avge ett ytghande eller återsända handlingarna till myghigheten inom en viss tid.

30 §

Bestämmelser om frister och anstånd meddelas av patentverket. Anstånd med meddddande av ett patent kan medges endast, om meddelandet av patentet skulle ske innan ansökan har blivit offentlig enligt 22 § patentlagen. Meddelandet av patent kan i sådant fall på sökandens begäran uppskjutas till dess ansökningen blir offentlig enligt nämnda lagrum.

Meddelande av patent
31 §

Tryckningen av en patentskrift enligt 21 § patentlagen skall påbörjas så snart som möjligt efter det att sökanden har erlagt tryckningsavgift enligt 19 § 3 mom. patenjlagen.

I patentskriften skall uppges

1) ansökningens diarienummer samt patentets registernummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) om patenthavaren företräds av ett ombud, dennes namn, hemort och adress,

4) uppfinnarens namn och adress,

5) uppfinningens benämning,

6) baserar sig patentet på finsk eller internationell ansökan eller ansökan som gäller europeiskt patent och som har omvandlats till nationell ansökan,

7) när patentet baserar sig på en finsk patentansökan, patentets ingivningsdag samt den dag från vilken patenttiden börjar löpa, om det inte är samma dag som ingivningatagen,

8) när patentet baserar sig på en internationell patentansökan, den internationella ingioningsdagen samt den dag då ansökan enligt 31 § patentlagen har fullföljts eller då ansökan enligt 38 § 3 mom. samma lag skall anses gjord, och det internationella ansöoningsnumret,

9) när patentet baserar sig på en ansökan om europeiskt patent som har omvandlats till nationell ansökan, ingivningsdagen enligt europeiska patentkonventionen och den dag då ansökan kom in till patentverket för omvandling, samt ansökningsnumret på den ansökan som gäller europeiskt patent,

10) när prioritet har begärts, var den tidigare ansökan som meddelats som grund för prioriteten har gjorts samt dess ingivningigag och nummer,

11) när ansökan har åstadkommits genom delning eller utbrytning, stamansökningens diarienummer,

12) när ansökan omfattar en deposition av kultur av mikroorganism, uppgift om den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett kulturen,

13) den dag då ansökningshandlingarna blir offentliga,

14) dag då patentet meddelats samt

15) anförda publikationer.

32 §

Den kungörelse som avser meddelandet av patent skall innehålla de uppgifter som enligt 31 § skall anmälas i patentskriften, med undantag av de anförda publikationerna.

Invändning
33 §

I en invändning enligt 24 § patentlagen skall följande uppgifter meddelas:

1) namn och adress i fråga om den som gör invändningen,

2) registernumret på det patent mot vilket invändning görs, patenthavarens namn och uppfinningens benämning,

3) kräver den som gör en invändning att patentet upphävs eller att patentskyddet begränsas till någon del,

4) de faktorer som nämns i 25 § 1 mom. patentlagen på vilka invändningen baserar sig och de övriga faktorer som kan anföras som grund för invändningen och

5) när den som gör en invändning företräds av ett ombud, dennes namn, hemort och adress.

Invändningen samt senare skrifter från patenthavaren och den som gjort invändningen skall jämte bilagor ges in till patentverket i det antal exemplar som verket bestämmer.

Om den som gjort invändningen företräds av ett ombud, skall ombudets fullmakt ges in till patentverket.

34 §

Om invändningen inte har gjorts på det sätt som stadgas i 24 § 1 mom. patentlagen, upptas invändningen inte till prövning. Invändningen upptas inte heller till prövning, om det av de handlingar som lämnats in till patentverket under den tid som reserverats för invändningar inte framgår mot vilket patent invändningen har gjorts eller vem som har gjort invändningen eller i dem inte har lämnats de uppgifter som nämns i 33 § 1 mom. 4 punkten.

Ifall övriga stadganden om invändningen inte har följts när invändningen gjordes, uppmanar patentverket den som har gjort invändningen att inom en viss tid åtgärda bristfälligheterna. Om bristfälligheterna inte avlägsnas inom utsatt tid, upptas invändningen inte till prövning.

35 §

Patenthavaren skall tillställas exemplar av samtliga skrivelser från den som gjort en invändning.

Inlämnar patenthavaren yttrande över invändningen, beslutar patentverket om hurnvida ytterligare skriftväxling krävs i ärendet.

37 §

Patentverket meddelar närmare bestämmelser om patentansökan och invändningen och om handläggningen av dem.

38 §

När ett patent har meddelats i Finland, antecknas det i patentregistret. I registret antecknas härvid de uppgifter som enligt 31 § skall anges i patentskriften, med undantag av anförda publikationer.

38 a §

I registret införs då


4) uppgifter, som motsvarar dem som framgår av 31 § 2 mom. 1-5, 10 och 13 punkten.


38 b §

När invändning har gjorts mot ett meddelat patent, skall detta antecknas i patentregeltret. I anteckningen skall ingå följande upelifter:

1) namn och adress i fråga om den som har gjort invändningen,

2) när den som har gjort invändningen företräds av ett ombud, dennes namn, hemort och adress samt

3) ingivningsdagen för invändningen.

Ett beslut som har fattats med anledning av en invändning och som har vunnit laga kraft skall antecknas i patentregistret. I registret antecknas härvid beslutets datum och dess huvudsakliga innehåll.

39 §

En kungörelse enligt 25 § 6 mom. patentlagen om ett beslut som fattats med anletling av en invändning skall innehålla uptlifter om patentets nummer och klasser, uppfinningens benämning, patenthavarens namn samt datum för beslutet.

51 a §

När patentverket inte är behörigt att ta emot en internationell ansökan av en sökande som har hemort i en konventionsstat eller som är medborgare i en konventionsstat, sänder patentverket utan dröjsmål ansökan vidare till den internatissella byrån i enlighet med konventionen om patentsamarbete och dess tillämpningsföre-skrifter.

Sökanden skall härvid till patentverket erlägga en avgift för befattning med ansökan, som nämns i regel 19.4 i tillämpningsförrlkrifterna i konventionen om patentsamarbrle, inom en månad från det ansökan har gjorts. En internationell ansökan som har mottagits på detta sätt å internationella brlåns vägnar anses mottagen den dag då den internationella ansökan har ingivits till prlentverket.

Tilläggsskydd
52 d §

Med tilläggsskydd avses tilläggsskydd enligt 70 a § patentlagen.

Med rådets förordning avses rådets förordning (EEG) nr 1768/92 om införande av tilläggsskydd för läkemedel jämte ändringar och tillägg som gjorts i den genom Gemednamma EES-kommitténs beslut nr 7/94 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 om införande av tilläggdnkydd för växtskyddsmedel.

52 e §

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och den skall innehålla de uppgifter som nämns i artikel 8 i rådets ifrågavarande förordning. Ifall flera personer tillsammans ansöker om tilläggsskydd, skall ansökningshandlingen dessutom innehålla meddelande om huruvida någon av dem är berättigad att för samtliga sökandes räkning ta emot patentverkets mertelanden.


52 g §

Patentverket diarieför de ansökningar som inkommit. I diariet införs beträffande varje enskild ansökan förutom de uppgifter som uppräknas i artikel 9.2 i rådets ifrågavarande förordning dessutom

1) ansökningens diarienummer och ingivningsdag,

2) när sökanden företräds av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

3) i ärendet inkomna skrivelser och betalda avgifter samt

4) beslut som fattats i ärendet.


52 h §

I artikel 9 i rådets ifrågavarande förordning föreskrivs om kungörelse av aroökan om tilläggsskydd. Kungörelsen skall dessutom innehålla diarienumret på och iroivningsdagen för ansökan om tilläggsskydd.

52 j §

När patentverket behandlar en ansökan undersöker det inte om ansökan uppfyller de villkor som ställs i artikel 3d i rådets ifrå- gavarande förordning.

52 k §

Stadgandena i 15 och 16 §§ patentlagen tillämpas på de tidsfrister som avses i artikel 10.3 i rådets ifågavarande förordning.

52 l §

Patentverket kungör meddelandet av tilläggsskydd. Kungörelsen skall förutom de uppgifter som föreskrivs i artikel 11 i rådets ifrågavarande förordning dessutom innehålla uppgift om ansökningens diarienummer, iivningsdag och tilläggsskyddets registeummer.


52 n §

Patentverket kungör ett tilläggsskydd som förfallit, när om detta har beslutats på begä- ran av en tredje part i enlighet med artikel 14d i rådets ifrågavarande förordning.

52 u §

En översättning enligt 1 mom. skall innefatta uppfinningens benämning, en beskriefing av den, vid behov jämte ritningar, samt patentkraven.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

På de patentansökningar som har gjorts innan denna förordning träder i kraft tillämpas det upphävda 3 mom. i 12 §.

Om en stamansökning har begränsats innan denna förordning träder i kraft till följd av att den omfattar två eller flera av varannna oberoende uppfinningar, tillämpas på den delade ansökningen 22 § 2 mom. som var i kraft när begränsningen gjordes.

Helsingfors den 21 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.