243/1997

Given i Helsingfors den 21 mars 1997

Lag om ändring av patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) 14 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 maj 1985 (387/1985),

ändras rubriken för 2 kap., 13 §, 19-21 §§, 22 § 1, 2, 5 och 7 mom., 23-27, 34 och 35 §§, 36 § 2 mom., 52 § 1 mom., 60 §, 61 § 1 mom., 67 § 1 mom., rubriken för 9 a kap., 70 a §, 71 § 2 mom., 72 § samt 74 § 1 mom.,

av dessa lagrum 13, 19 och 20 §§ och 22 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 6 juni 1980 (407/1980), 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, 22 § 7 mom. och 34 § sådana de lyder i nämnda lag av den 10 maj 1985, 25 och 72 §§ sådana de lyder i lag av den 26 juni 1992 (577/1992), 52 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom nämnda lagar av den 6 juni 1980 och den 10 maj 1985, 60 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 6 juni 1980, 61 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 21 april 1995 (717/1995) och rubriken för 9 a kap. samt 70 a § sådana de lyder i lag av den 28 juni 1994 (593/1994), samt

fogas till 12 § ett nytt 2 mom., till 61 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 21 april 1995, ett nytt 3 mom. och till 71 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 kap.

Behandlingen av patentansökan och invändningsförfarandet

12 §

Om ett beslut som gäller en patentansökan inte har kunnat delges sökanden på den adress denne har uppgett, kan delgivningen ske genom att saken kungörs i patenttidningen som ges ut av patent- och registerstyrelsen. Delgivningen anses ha skett när ovan nämnda åtgärder har vidtagits.

13 §

Ansökan om patent får inte ändras så att patent söks på något som inte framgick av ansökan när den gjordes.

19 §

Är ansökningen gjord i föreskriven ordning och anses det inte föreligga hinder för bifall till den, skall patentmyndigheten meddela sökanden att ansökan kan godkännas.

När det meddelande som avses i 1 mom. har lämnats sökanden, får ett sådant yrkande som avses i 11 § inte framställas och patentkraven inte ändras så att patentskyddet utvidgas.

Sökanden skall betala en fastställd tryckningsavgift inom två månader efter att ha erhållit ett meddelande enligt 1 mom. Ansökan skall avskrivas om avgiften inte betalas. En ansökan som har avskrivits återupptas, om sökanden inom fyra månader från utgången av nämnda tid betalar en tryckningsavgift samt en fastställd återupptagningsavgift.

När en uppfinnare söker patent och anhåller om befrielse från tryckningsavgiften inom två månader från det då han erhöll ett meddelande enligt 1 mom., kan patentmynhigheten bevilja honom denna befrielse, om det anses att betalandet av avgiften medför avsevärda svårigheter för honom. Om begäran avslås, skall en avgift som erlagts inom två månader från detta anses erlagd i rätt tid.

20 §

När sökanden har gjort det som enligt 19 § krävs av honom, skall patentmyndigheten bifalla ansökan, om hinder fortsättningsvis inte föreligger. Bifallet till ansökan skall kungöras.

Patentet har meddelats den dag då bifallet till ansökan har kungjorts. Det meddelade patentet skall antecknas i patentmyndighetens patentregister. Patenthavaren skall ges ett patentbrev.

21 §

Patentskriften, som innehåller en beskrivning av uppfinningen, patentkraven och ett sammandrag samt uppgift om patenthavaren och uppfinnaren skall av patentmyndigheten hållas allmänt tillgänglig från den dag då patentet meddelades.

22 §

De handlingar som gäller patent är offentliga från den dag då patentet meddelades.

När 18 månader har förflutit från den dag då patentansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs, skall handlingarna vara offentliga fastän patent ännu inte har meddelats. Har ansökningen avskrivits eller avslagits blir dock handlingarna offentliga endast om sökanden begär att ansökan tas upp till förnyad behandling eller anför besvär eller gör en framställning enligt 71 a eller 71 b §.


Innehåller en handling en företagshemlighet och gäller denna inte den uppfinning på vilken patent söks eller har meddelats, kan patentmyndigheten om särskilda skäl föreligger, på yrkande förordna att handlingen inte skall vara offentlig. Har ett sådant yrkande framställts, är handlingen inte offentlig innan yrkandet avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft.


Till dess patent har meddelats, eller inom 20 år från den dag då patentansökan gjordes, om patentansökan slutligt har avgjorts utan att den har lett till patent, får, om sökanden begär det, ett prov från depositionen trots stadgandet i 6 mom. första meningen lämnas endast till en särskild sakkunnig. Genom förordning stadgas när sådan begäran kan framställas och vem som får anlitas som sakkunnig av den som vill få prov.


23 §

Om en ansökan som blivit offentlig avskrivs eller avslås, skall beslutet kungöras när det har vunnit laga kraft.

24 §

Var och en kan göra en invändning mot meddelat patent. Invändningen skall göras till patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades. Invändningen skall göras skriftligt och skall motiveras.

När en invändning har gjorts mot ett patent, skall patenthavaren underrättas om detta och denne skall reserveras tillfälle att avge ett yttrande i saken. En patenthavare som inte har hemvist i Finland skall under tiden för behandlingen av invändningen ha ett ombud som avses i 12 § patentlagen.

Patentmyndigheten kan, om det föreligger särskilda skäl till detta, beakta en invändning fastän patentet har förfallit eller förfaller enligt 51 § eller upphör enligt 54 § eller fastän invändningen återtas. Om den som gjort invändningen återtar den kan han inte söka ändring i ett beslut av patentmyndigheten.

25 §

Patentmyndigheten skall med anledning av en invändning upphäva ett patent om

1) det har meddelats, fastän de villkor som stadgas i 1 och 2 §§ inte uppfylls,

2) det avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den,

3) det omfattar något som inte framgick av ansökan då den gjordes eller

4) patentskyddet har utvidgats efter att det meddelande som avses i 19 § 1 mom. har lämnats.

Patentmyndigheten skall förkasta en invändning, om det inte finns något sådant hinder som avses i 1 mom. för att hålla patentet i kraft.

Om patenthavaren under tiden för behandlingen av invändningen ändrar patentet så att det inte föreligger något sådant hinder som avses i 1 mom. för att hålla patentet i kraft i ändrad form, skall patentmyndigheten meddela patenthavaren att patentet kan hållas i kraft i ändrad form.

Patenthavaren skall i ett sådant fall som avses i 3 mom. betala en fastställd avgift för nytryckning av patentet inom två månader från att ett meddelande enligt 3 mom. har sänts till denne. Om avgiften inte betalas, skall patentet upphävas. Vad som stadgas i 19 § 4 mom. om uppfinnarens möjlighet att befrias från tryckningsavgiften gäller i tillämpliga delar också patenthavarens möjlighet att befrias från avgiften för nytryckning av patentet.

Om patentet hålls i kraft i ändrad form, skall patentmyndigheten hålla den ändrade patentskriften allmänt tillgänglig.

Patentmyndigheten skall kungöra ett beslut som fattats med anledning av en invändning sedan beslutet har vunnit laga kraft.

26 §

I ett slutligt beslut av patentmyndigheten på en patentansökan kan sökanden söka ändring, om beslutet går honom emot. Patenthavaren eller den som gjort en invändning kan söka ändring i ett slutligt beslut som patentmyndigheten har fattat med anledning av invändningen, om beslutet går honom emot. Om den som gjort invändningen återtar sina besvär, kan saken trots detta prövas, ifall det finns särskilda skäl till detta.

I ett beslut genom vilket en begäran som avses i 15 § 3 mom. eller 19 § 3 mom. om att en ansökan skall återupptas har avslagits eller ett yrkande som avses i 18 § om överföring av ansökan har godkänts, kan sökanden söka ändring. I ett beslut genom vilket yrkande på överföring av ansökan har avslagits kan den som har framfört yrkandet söka ändring.

I ett beslut genom vilket ett yrkande på ett sådant förordnande som avses i 22 § 5 mom. har avslagits kan den som framfört yrkandet söka ändring.

27 §

I de fall som avses i 26 § kan ändring sökas genom besvär hos patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd inom 60 dagar från den dag då den som anför besvären har fått kännedom om beslutet. Den som anför besvär skall inom samma tid betala en fastställd avgift. Om avgiften inte betalas prövas inte besvären.

Ändring i besvärsnämndens beslut söks genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från den dag då den som anfört besvär har fått kännedom om beslutet.

Vad som i 22 § 5 mom. stadgas om offentligheten för en handling som gäller patent, gäller i tillämpliga delar också handlingar som inges till besvärsnämnden och högsta förvaltningsdomstolen.

34 §

Ett sådant meddelande som avses i 19 § 1 mom. om att en internationell patentansökan bifallits, får inte lämnas och en sådan patentansökan får inte avslås före utgången av en frist som stadgas genom förordning, om inte sökanden samtycker till att ansökningen avgörs dessförinnan.

35 §

Utan sökandens samtycke får patentmyndigheten inte publicera en internationell patentansökan i tryckt form eller på liknande sätt och inte heller meddela patent på en uppfinning som är föremål för en sådan patentansökan förrän ansökan publicerats av internationella byrån vid världsorganisationen för den intellektuella äganderätten eller 20 månader har förflutit från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet har yrkats, från den dag från vilken prioriteten begärs.

36 §

Sökanden kan söka ändring i ett beslut som avses i 1 mom. och i vilket patentmyndigheten funnit att ansökan omfattar av varandra oberoende uppfinningar. Härvid skall 27 § 1 och 2 mom. iakttas i tillämpliga delar.


52 §

På talan därom skall domstolen förklara ett patent ogiltigt, om

1) det avser en uppfinning som inte fyller villkoren i 1 och 2 §§,

2) det avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den,

3) det omfattar något som inte framgick av ansökningen när den gjordes eller

4) patentskyddet har utvidgats efter att det meddelande om avses i 19 § 1 mom. har lämnats.


60 §

Utnyttjar någon yrkesmässigt patentsökt uppfinning efter det handlingarna i ansökningsärendet blivit offentliga enligt 22 §, skall vad som stadgas om patentintrång äga motsvarande tillämpning om patent därefter meddelas. Innan patent meddelats enligt 20 § omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse när ansökan blev offentlig som av patentkraven enligt patentet. Till straff får inte dömas, och ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan patent har meddelats, kan bestämmas endast enligt 58 § 2 mom.

Stadgandena i 58 § 3 mom. som gäller skadestånd tillämpas inte, om ersättningstalan väcks inom ett år från utgången av den invändningstid som gäller för patentet, eller om invändning har gjorts, inom ett år från att patentmyndigheten har beslutat hålla patentet i kraft.

61 §

Har ett patent upphävts genom ett beslut som har vunnit laga kraft eller förklarats ogiltigt genom en dom som har vunnit laga kraft, kan straff, ersättning eller en annan påföljd som stadgas i 57-60 §§ inte dömas ut.


I ett mål som gäller ogiltigförklaring av ett patent kan domstol enligt prövning uppskjuta det avgörande i huvudsaken som avses i 24 kap. 1 § rättegångsbalken om målet har anhängiggjorts vid laga domstol innan den tid för invändningar som infaller efter att patentet har meddelats löper ut eller innan ett beslut som gäller invändningen har vunnit laga kraft.

67 §

Tingsrätten förordnar för varje kalenderår ett nödvändigt antal sådana sakkunniga som avses i 66 §. Före förordnandet skall rätten inhämta utlåtande av statens tekniska forskningscentral. Ingen får utan laga skäl vägra ta emot ett sådant uppdrag.


9 a kap.

Tilläggsskydd

70 a §

Om tilläggsskydd stadgas i rådets förordning (EEG) nr 1768/92 om införande av tilläggsskydd för läkemedel och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel. I fråga om tilläggsskydd gäller dessutom vad som stadgas i detta kapitel.

71 §

Har patenthavaren inte ett ombud som nämns i 1 mom., kan delgivning ske genom att den handling som skall delges sänds till honom med posten i rekommenderat brev under hans i patentregistret antecknade adress. Är adressen inte antecknad i registret, får delgivning ske genom kungörelse i patenttidningen. Delgivningen anses ha skett när ovan nämnda åtgärder har vidtagits.


Om beslut som gäller invändning inte har kunnat delges den som har gjort invändningen på den adress som denne har uppgett, kan delgivningen ske genom kungörelse av ärendet i patenttidningen. Delgivningen anses ha skett när ovan nämnda åtgärder har vidtagits.

72 §

Ändring i något annat slutlig beslut som patent myndighet har fattat med stöd av av denna lag än ett sådant som avses i 26 § samt i beslut enligt 42, 71 a eller 71 b § söks genom besvär hos patent- och registerstyrelsen besvärsnämnd. Om besvärsförfarandet och behandlingen av ärenden i besvärsnämnden stadgas särskilt.

74 §

Närmare bestämmelser angående ansökan om patent, kungörelseri patentärenden, tryckning av ansökninshandlingarna, invändningsförfarandet, patentregistret och förandet av det samt patentmyndigheten utfärdas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

En patentsökan som har godkänt för utläggning innan denna lag träder i kraft behandlas och avgörs enligt de stadganden som gäller innan denna lag träder i kraft.

På en patentsökande som gjorts innan denna lag träder i kraft tillämpas 14 § i den tidigare lagen.

Helsingfors den 21 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.