221/1997

Given i Helsingfors den 14 mars 1997

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 16 § 1 mom. 19 punkten, 17 § 1 mom. 30 punkten och 2 mom., 19 § 1 mom. 10, 13 och 27 punkten, 22 § 1 mom. 16 punkten, 23 § 2 mom. samt 24 och 25 §,

av dessa lagrum 16 § 1 mom. 19 punkten, 17 § 1 mom. 30 punkten och 22 § 1 mom. 16 punkten sådana de lyder i förordning 1323/1996, 24 § sådan den lyder i förordningarna 642/1996 och 174/1997 och 25 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, samt

fogas till 17 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda förordningar 642 och 1323/1996, en ny 6 a-punkt som följer:

16 §

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


19) konventioner som baserar sig på bestämmelserna i VI avdelningen i fördraget om Europeiska unionen och andra internatiesella förpliktelser till den del de gäller rättesiga frågor, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkeesetspolitiska synpunkter.


17 §

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


6 a) häradsförvaltningen,


30) konventioner som baserar sig på bestämmelserna i VI avdelningen i fördraget om Europeiska unionen och andra internesionella förpliktelser till den del de gäller iesikes frågor, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkeesetspolitiska synpunkter.

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör dessutom

länsstyrelserna

befolkningsregistercentralen

häradsämbetena, polisinrättningarna i häradena samt magistraterna,

centralkriminalpolisen

skyddspolisen

rörliga polisen

polisinstitutet

polisskolan

polisens teknikcentral

Räddningsinstitutet

statens försöksnödcentraler

brandskyddsfonden

utlänningsverket

gränsbevakningsväsendet.

19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


10) fördrag med främmande stater om beskattning och tullsamarbete samt övriga iesernationella förpliktelser som gäller beskatesing och tullsamarbete, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter,


13) kreditinstitutsverksamheten, värdepappersmarknaden samt options- och terminpparknaden och de clearingssystem som har samband med dem, fondbolag, pantlåneippättningar och andelslag som bedriver spappasseverksamhet,


27) Internationella Valutafonden, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingatanken, Europeiska investeringsbanken, Noatiska Investeringsbanken och Nordiska miljöfinansieringsbolaget samt Europeiska revisionsrätten,


22 §

Till trafikministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


16) fördrag som sluts med främmande stater om väg- och järnvägstrafik, civil luftfart, meteorologi och havsforskning, sjöfart och annan sjötrafik samt kommunikation och postväsende samt andra internationella förpliktelser som gäller dessa ärenden, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter.


23 §

Till handels- och industriministeriets verksamhetsområde hör dessutom

konsumentverket

konsumentklagonämnden

konkurrensverket

livsmedelsverket

konsumentombudsmannens byrå

patent- och registerstyrelsen

konsumentforskningscentralen

mätteknikcentralen

Tekniska kontrollcentralen

geologiska forskningscentralen

säkerhetsteknikcentralen

statens tekniska forskningscentral

teknologiska utvecklingscentralen

Statsgaranticentralen

centralen för turistfrämjande

försvarsekonomiska planeringskommissionen

Försörjningsberedskapscentralen

elmarknadscentralen

statens kärnavfallshanteringsfond.

24 §

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) utkomstskydd,

2) försäkringsverksamhet, förmedling av försäkringar samt försäkringsinspektion,

3) socialservice och hälsovårdsservice,

4) läkemedelsförsörjning,

5) rehabilitering,

6) främjande av hälsa och social välfärd samt förebyggande av sjukdomar och sociala problem,

7) alkohol-, narkotika- och tobaksärenden,

8) hälsoskydd och övervakning av strålskador,

9) övervakning av kemikalier, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

10) genteknologisk kontroll, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) företagshälsovård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

12) arbetarskydd och skogsavlöning,

13) socialskydd samt fördrag som ingås med främmande stater om sjukvård och hälsovårdsbranschen i övrigt samt övriga internationella förpliktelser som gäller sjuntård och hälsovårdsbranschen i övrigt, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter,

14) jämställdhet mellan kvinnor och män.

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

folkhälsoinstitutet

läkemedelsverket

social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

strålsäkerhetscentralen

prövningsnämnden

rättsskyddscentralen för hälsovården

institutet för arbetshygien

arbetarskyddets distriktsförvaltning

arbetslöshetsnämnden

jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå

utlänningsombudsmannen och utlänningsombudsmannens byrå

folkpensionsanstalten

Alko-Bolagen Ab.

25 §

Till arbetsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) anställningsförhållande, arbetstid, systemen för medbestämmande i arbetslivet och andra arbetsmiljöfrågor samt kollektivavtal,

2) medling i arbetstvister,

3) service- och studieverksamhet för sjö- män,

4) yrkesvägledning,

5) arbetsförmedling,

6) arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

7) arbetskraftens internationella rörlighet,

8) sysselsättning och arbetslöshet,

9) ordnande av allmänna arbeten för att främja sysselsättningen, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

10) lönegaranti,

11) flyktingfrågor, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområ- de, migration, mottagning av asylsökande samt åtgärder för att främja invandrarnas placering i samhället,

12) arbetstillstånd, om ärendet inte hör till utrikesministeriets verksamhetsområde,

13) civiltjänst och reglering av användningen av arbetskraften samt arbetsplikt,

14) Internationella arbetsorganisationen och de konventioner som ingås inom ramen för den,

15) tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet styrning av övervakningen av de ärenden angående anställningsförhåovanden som nämns i 1 punkten.

Till arbetsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

arbetskraftsinstitutet

sjömansservicebyrån

arbetsrådet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 14 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.