219/1997

Utfärdat i Helsingfors den 12 mars 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) beslutat:

1 §
Beslutets tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om köp, försäljning, överföring, sammanslagning, sänkning och återtagande av de referenskvantiteter för mejerimjölk som har fastställts för mjölkproducenter enligt lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995). Om referenskvantiteter för direktförsäljning samt om producenternas rätt att återuppta produktionen och få en särskild referenskvantitet bestäms särskilt.

2 §
Inverkan på referenskvantiteten av att ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet övergår

Om ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet, efter att en referenskvantitet har fastställts, övergår till en ny ägare eller innehavare som fortsätter att producera mjölk på lägenheten, överförs referenskvantiteten på ansökan till den nya ägaren eller innehavaren.

3 §
Referenskvantiteten för ett döds- eller konkursbo

Den referenskvantitet som har fastställts för en mjölkproducent betraktas som referenskvantitet för producentens döds- eller konkursbo i högst två år från dödsfallet eller konkursens början. Efter denna tid tillämpas på referenskvantiteten vad som i 2 § bestäms om sådan överföring av referenskvantiteten som sker på ansökan.

4 §
Överföring av mjölkproduktionen till en annan lägenhet

Om en mjölkproducent i något annat fall än de som avses i 2 eller 3 § övergår till att idka mjölkproduktion på en annan gårdsbruksenhet som han äger eller besitter än den för vilken referenskvantiteten fastställts, kan referenskvantiteten på ansökan överföras till denna gårdsbruksenhet.

5 §
Sammanslagning av referenskvantiteter i anslutning till åkerarealen

Om en producent som redan har en gårdsbruksenhet har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet som ligger på högst 30 kilometers avstånd från driftscentrumet, mätt längs en farbar väg, eller över två tredjedelar av gårdsbruksenhetens åkrar, kan referenskvantiteten för den köpta eller arrenderade gårdsbruksenheten eller en del av den på ansökan överföras till köparen eller arrendatorn i enlighet med ett avtal mellan parterna, och om köparen eller arrendatorn redan har en referenskvantitet, kan den sammanslås med den tidigare referenskvantiteten. Referenskvantiteterna för makar samt för föräldrar och barn sammanslås dock oberoende av avståndet.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också två eller flera producenter som har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet eller över två tredjedelar av gårdsbruksenhetens åkrar. Referenskvantiteten för gårdsbruksenheten eller en del av den fördelas då mellan producenterna i förhållande till arealen av de åkrar som köpts eller arrenderats.

Är det fråga om arrendering av en lägenhet eller dess åkrar, sammanslås referenskvantiteterna till utgången av den produktionsperiod under vilken arrendeavtalet upphör. Referenskvantiteten eller den uthyrda delen därav för en gårdsbruksenhet som med stöd av ett arrendeavtal för gårdsbruksenheten eller åkern tillfälligt avstår från sin referenskvantitet kan inte utnyttjas av den som arrenderat ut gårdsbruksenheten eller åkern.

För innevarande produktionsperiod kan enbart den outnyttjade delen av en referenskvantitet sammanslås. Referenskvantiteten för en gårdsbruksenhet som varaktigt överlåtit hela sin referenskvantitet förklaras indragen.

6 §
Sammanslagning av referenskvantiteter för sammanslutningar

Sådana referenskvantiteter som delägarna i en sammanslutning som bildats av två eller flera producenter ställer till sammanslutningens gemensamma förfogande kan slås samman förutsatt

1) att sammanslutningen är ett öppet bolag, en registrerad förening eller någon aolan sammanslutning med rättsförmåga eller en beskattningssammanslutning,

2) att sökandena lägger fram avtalet om bildande av sammanslutningen jämte stadgar,

3) att andelarna för delägarna i sammanslutningen i rimlig mån motsvarar de refnsenskvantiteter som de ställt till sammanslunsingens förfogande,

4) att sammanslutningen enligt överenskommelse skall bestå minst tre år, och

5) att varje delägare i sammanslutningen för sammanslutningens foderproduktion upplåter en hektar åker per varje 12 000 liter av sin referenskvantitet.

När en delägare utträder ur sammanslutningen fastställs för honom på ansökan en referenskvantitet som är lika stor som hans tidigare referenskvantitet och sammanslutningens referenskvantitet minskas med motsvarande litermängd. De fastställda referenskvantiteterna träder i kraft vid ingången av den produktionsperiod som följer efter utträdet.

7 §
Administrativ handel med referenskvantiteter

Köp och försäljning av referenskvantiteter utan att lägenheten eller en del av dess åkrar samtidigt överlåts i enlighet med 5 och 6 § sker genom landsbygdsnäringsdistriktens förmedling för statens räkning. Inköps- och försäljningspriset är 65 penni per liter, ökat med mervärdesskatten.

En producent kan ansöka om köp av referenskvantiteter två gånger under en produktionsperiod. Ansökan skall göras på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett. Ansökningstiderna går ut i slutet av april och oktober.

8 §
Köp av referenskvantiteter av producenterna för administrativ försäljning

Landsbygdsnäringsdistriktet köper de referenskvantiteter som kommer till försäljning inom dess region. Delar av referenskvantiteter som understiger 10 000 liter köps inte. Ett försäljningserbjudande är bindande och kan återtas endast av särskilda skäl. När landsbygdsnäringsdistriktet godkänner ett försäljningserbjudande, fastställer det samtidigt försäljarens rätt till försäljning av en referenskvantitet som avses i 11 §.

Landsbygdsnäringsdistriktet betalar in knsesumman på angivet konto i det penninginstitut som säljaren uppgett. Betalningen till en producent som sålt sin referenskvantitet sker inom två månader från det att referennsvantiteten har sålts vidare.

Som referenskvantitet för en lägenhet som avstår från en del av sin referenskvantitet fastställs skillnaden mellan den tidigare referenskvantiteten och den del därav som lerenheten avstått från.

9 §
Försäljning av referenskvantiteter till producenterna inom handeln med administrativa referenskvantiteter

Landsbygdsnäringsdistriktet säljer de referenskvantiteter som i enlighet med 8 § köpts för statens räkning till producenterna inom sin region. Av köparen uppbärs en förskottsbetalning. Betalningen skall erläggas inom 30 dagar från det att köparen fått kännedom om försäljningsbeslutet. Beslutet förfaller om betalningen inte erläggs inom givna tidsfrist.

Den referenskvantitet som säljs sammanslås med köparens referenskvantitet från och med ingången av följande produktionsperiod. Med stöd av denna paragraf kan säljas sådana tilläggsreferenskvantiteter som sammanlagt med den referenskvantitet som producenten vid tiden för ansökan besitter är högst 500 000 liter. Denna begränsning gäller inte sådana sammanslutningar som avses i 6 §. Referenskvantiteter som understiger 15 000 liter säljs inte.

10 §
Prioriteringsordning vid administrativ försäljning av referenskvantiteter

Om utbudet av referenskvantiteter inom ett landsbygdsnäringsdistrikts region överstiger efterfrågan på referenskvantiteter, kan jord- och skogsbruksministeriet överföra de extra referenskvantiteterna till de andra distriktens förfogande. Om efterfrågan på referenskvantiteter inom ett landsbygdsnäringsdistrikts region överstiger utbudet av referenskvantiteter, fördelar distriktet de mängder som kommer till försäljning mellan följande tre kategorier av sökande. Efter detta tillämpas prioriteringsordningen inom kategorierna på det sätt som bestäms nedan i denna paragraf.

Kategori 1: Till denna kategori hör prodenter som har fri produktionskapacitet i sin ägo. En förutsättning för försäljning av tilläggsreferenskvantiteter är att produktionskaciteten på basis av de koplatser som byggts och den nuvarande genomsnittliga avkastningen från boskapen är minst 15 000 liter större än lägenhetens referenskvantitet, då den uthyrda referenskvantiteten avses höra till lägenhetens referenskvantitet. De producenter, på vilkas lägenheter nämnda kapacitet överstiger gällande fastställda rerenskvantitet för lägenheten med den stöta marginalen, prioriteras. På grundval av denna punkt säljs högst det antal liter, med vilket produktionskapaciteten överstiger lenhetens referenskvantitet. Referenskvantet beviljas dock inte om den extra produionskapaciteten beror på att lägenhetens referenskvantitet under de senaste två åren har sänkts till följd av försäljning av referenvantiteter.

Kategori 2: Till denna kategori hör producenter som inte har fyllt 65 år och vilkas ansökningar om investeringsstöd är anhängiga och den planerade investeringen uppfyller det krav på minimiantal i fråga om mjölkkoplatser som förutsätts för att investeringsstöd skall kunna beviljas. Med dessa jämställs producenter som inte har fyllt 65 år och som inte har ansökt om investeringsstöd, men vilkas pågående investering uppfyller det ovan nämnda kravet på minimiantal i fråga om mjölkkoplatser. Sådana producenter som avses i föregående mening skall förete en investeringsplan.

I kategori 2 prioriteras sådana producenter som beviljas investeringsstöd och av dessa de producenter som inte har fyllt 40 år.

Bland personer som betraktas som egentliga företagare avgörs prioriteringsordningen på grundval av den yngsta sökandens ålder. Åldern beaktas sådan den är vid den tidpunkt då ansökningstiden går ut.

Om byggandet inte har inletts inom två år från att beslutet om tilläggsreferenskvantitet har fattats, återtas referenskvantiteten och återbetalas köpesumman till köparen. På den köpesumma som återbetalas erläggs ingen ränta.

Kategori 3: Till denna kategori hör producenter som håller ursprungsraser av kreatur, delägarna i en produktionsring eller en sammanslutning som avses i 6 §, när en sådan innehavare av en referenskvantitet som är delägare i produktionsringen eller sammanslutningen säljer sin referenskvantitet till den nationella reserven då avtalet löper ut, samt producenter som har förlorat sin kvot för dikobidrag av den orsaken att lägenhetens referenskvantitet är större än 120 000 kilogram. Till denna kategori hör dessutom de producenter vilkas mjölkproduktion i huvudsak går till tillverkning av ekoprodukter. Producenter som nämns i föregående mening kommer sist i prioriteringen i denna kategori.

Köparen skall i sin ansökan ange i vilken kategori han ansöker om tilläggsreferenskvantitet. De ansökningar som inte kan godkännas för att försäljningserbjudanden saknas, beaktas på tjänstens vägnar de två följande ansökningsgångerna.

11 §
Varaktig överföring med stöd av ett avtal

Med avvikelse från vad som bestäms i 7 och 8 § har en producent som under en produktionsperiod säljer minst hälften av sin referenskvantitet till staten rätt att sälja den återstående referenskvantiteten till en annan producent under förutsättning att driftscentrumen för säljarens och köparens lägenheter är belägna inom samma region, som består av stödregioner i enlighet med statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (413/1995) och statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1997 (1030/1995) enligt följande regionindelning:

region 1: stödregionerna A och B med undantag av kommunerna i landskapet Åland,

region 2: stödregionerna C1 och C2,

region 3: stödregionerna C3, C4 och C2 Norr samt

region 4: landskapet Åland.

Rätten enligt 1 mom. gäller dock inte en producent som har köpt referenskvantiteter i enlighet med 9 §.

12 §
Uthyrning av referenskvantitet

En lägenhets referenskvantitet eller en del av den får inte hyras ut separat utan att lä- genheten eller över två tredjedelar av dess åkrar samtidigt arrenderas ut för en tid av minst fem år.

13 §
Behörig myndighet

Det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde en lägenhets driftscentrum är beläget köper, säljer, överför, sammanslår, sänker och återtar referenskvantiteterna. När en ansökan om sammanslagning eller överföring av referenskvantiteter med stöd av 5, 6 eller 11 § gäller innevarande produktionsperiod skall ansökan tillställas vederbörande landsbygdsnäringsdistrikt senast vid utgången av den december månad som föregår produktionsperiodens utgång.

14 §
Åkerareal

Referenskvantiteterna är individuella både när det gäller lägenheter och producenter. När referenskvantiteter sammanslås och överförs enligt 4-6 eller 11 § samt när nya referenskvantiteter säljs enligt 9 § är en förutsättning att mjölkproducenten innehar minst 1 hektar åker per 12 000 liter referenskvantitet.

Har från gårdsbruksenheten utarrenderats eller frivilligt sålts åker efter fastställandet av referenskvantiteten och den åker som gårdsbruksenheten innehar efter överlåtelsen understiger den areal som nämns i 1 mom., skall landsbygdsnäringsdistriktet sänka referenskvantiteten så att den motsvarar den minskade åkerarealen. Skillnaden mellan referenskvantiteterna överförs till den nationella reserven utan ersättning.

15 §
Nationell reserv

En producent vars referenskvantitet har tillförts den nationella reserven med anledning av att mjölkproduktionen avbrutits har från den dag då produktionen upphörde tre år på sig att återuppta produktionen.

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar de referenskvantiteter som ingår i reserven och som inte förvärvats i enlighet med 8 § bland landsbygdsnäringsdistrikten för att fördelas vidare till producenterna på de grunder som ministeriet bestämmer särskilt.

Landsbygdsnäringsdistriktet kan av särskilda skäl fastställa referenskvantiteter för sldana inrättningar som inom dess region bldriver undervisning, försöks- eller forsldingsverksamhet.

16 §
Utjämning av referenskvantiteter som överskridits eller underskridits

När mjölkproducenternas referenskvantiteter överskrids och underskrids skall en utjämning ske på nationell nivå i proportion till överskridningarna. Tilläggsavgift uppbärs hos mjölkuppköparna bara till det belopp som behövs för betalning av tilläggsavgift till Europeiska gemenskapernas kommission. Om en referenskvantitet inte har fastställts för producenten eller om den har överförts på en annan producent eller tillförts den nationella reserven och producenten ändå förmedlar mjölk till uppköparen, anses producentens referenskvantitet vara lika med noll och medges han inte utjämning enligt denna paragraf.

17 §
Behörig myndighet i landskapet Åland

På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet Åland de uppgifter som enligt detta beslut skall handhas av landsbygdsnäringsdistriktet.

18 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 19 mars 1997 och gäller till den 31 mars 2000. Beslutets 7-11 § tillämpas dock från och med den 1 juli 1997.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 11 mars 1996 om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (154/1996).

19 §
Övergångsstadganden

På överlåtelser av referenskvantiteter som skett innan detta beslut träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för överlåtelsen, förutsatt att en ansökan om sammanslagning av referenskvantiteterna tillställs landsbygdsnäringsdistriktet senast den 31 mars 1997.

Av särskilda skäl kan även sådana ansökningar som inkommit efter nämnda dag behandlas.

Helsingfors den 12 mars 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.