213/1997

Utfärdat i Helsingfors den 4 mars 1997

Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom. 3 och 4 punkten lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/96) bestämt:

1 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på

1) dividend och gottgörelse för bolagsskatt;

2) ränta som hör till tillämpningsområdet för lagen om förskottsuppbörd, avkastning av masskuldebrevslån som skall betraktas som ränta och vinstandel av placeringsfond, då dessa betalas till staten eller en statlig inrättning, till en kommun, en samkommun eller en församling, till en penninginrättning, en försäkringsanstalt eller en pensionsanstalt, till en samfälld förmån som avses i inkomstskattelagen eller till i nämnda lag angivna samfund och sammanslutningar som införts i handelsregistret eller till en förening eller stiftelse som införts i behörigt register;

3) ränta som enligt 11 § förordningen om skatteuppbörd erläggs på skatteåterbäring;

4) försenings- och dröjsmålsränta;

5) ränta på ersättning för expropriation;

6) köpvittnesarvode;

7) inlösnings- och förrättningsarvode;

8) arvode och provision för borgen;

9) reservistlön;

10) hittelön och av kreditkortsföretag eller kreditinstitut och penninginrättning utbetald belöning för uppmärksamhet;

11) belöning för tips som myndighet betalt;

12) stipendium, understöd eller hederspris som enligt 82 § inkomstskattelagen är skattepliktiga;

13) tävlingspris, om priset inte anses utgöra lön eller ersättning för arbete enligt lagen om förskottsuppbörd eller idrottsmans arvode;

14) fiskerivårdsavgift som återbärs till ägare av vattenområde;

15) av ett offentligt eller allmännyttigt samfund utbetald verksamhets- eller annan penning, som uppgår till högst 50 mark om dagen för varje enskild mottagare, med vilken man stöder handikappade eller funktionshämmade personers vård, rehabilitering och anpassning till samhället;

16) belopp som utbetalts enligt Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria, fastän beloppet skulle betalas utan annan ersättning eller på annan grund än arbetsförhållande.

2 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på inkomst av virkesförsäljning, om skogsbeskattningen i fråga om mottagaren av prestationen verkställs på grundval av nettoinkomsten av skogsbruket eller om mottagaren är ett samfund, en samfälld förmån eller någon som bedriver förmedling av trävirke som sin näringsverksamhet.

Om en skogsvårdsförening fungerar som en förmedlare av gemensam virkeshandel, ärföreningen skyldig att verkställa förskottsinnehållning i stället för virkesköparna.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1997. Beslutet tillämpas för första gången på prestationer som betalas år 1997.

Med detta beslut upphävs skattestyrelsens beslut av den 20 december 1996 om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (SkSb 1255/96), dock så att förskottsinnehållning verkställs på studiepenning som avses i lagen om studiestöd (65/94) först från och med den 1 juni 1997.

Helsingfors den 4 mars 1997

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.