197/1997

Given i Helsingfors den 11 mars 1997

Förordning om ändring av förordningen om enskilda vägar

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 28 december 1962 om enskilda vägar (690/1962) 14, 15, 18 a, 22 a, 22 b, 27, 28, 31, 32, 34 och 40 §§,

av dessa lagrum 14 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 11 december 1981 och den 15 november 1991 (870/1981 och 1348/1991) samt 15, 18 a, 22 a, 22 b, 27, 28, 31, 32, 34 och 40 §§ sådana de lyder i sistnämnda förordning, samt

ändras 13, 16-18, 19-21 och 23-25 §§, mellanrubriken före 26 § samt 26, 42 och 42 b §§,

av dessa lagrum 13 § sådan den lyder i förordning av den 23 december 1977 (998/1977) och 16-18, 19-21, 23-25, 26, 42 och 42 b §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 15 november 1991, som följer:

13 §

En enskild väg är av avsevärd betydelse för samfärdseln på orten, om

1) vägen används allmänt för genomfartstrafik eller

2) det vid vägen finns serviceinrättningar eller andra funktioner som ger upphov till trafik i avsevärd omfattning.

Som tillfartsväg till fast bosättning anses bosättningens huvudsakliga vägförbindelse till ett lokalt förvaltnings- eller servicecentrum. Som fast bosatt hushåll anses en bostad som bebos året om och som är införd som hemort i det i befolkningsdatalagen (507/1993) angivna befolkningsdatasystemet.

16 §

Ansökan om statsbidrag för underhåll av en enskild väg skall lämnas in till vägdistriktet senast i augusti året före det kalendeisr från vars början statsbidrag söks. Till aisökan skall fogas protokollsutdrag från den förrättning vid vilken väglaget har grundats och en aktuell delägarförteckning samt en karta över vägen och dess influensområde. Av delägarförteckningen och kartan skall framgå den fasta bosättningen inom vägens influensområde.

17 §

Vägdistriktet avgör ansökan om statsbidrag före utgången av det år då den lämnats in. I beslutet fastställs den av vägdistriktet uppmätta längden av den vägsträcka för vilken bidrag beviljas samt underhållsklassen för vägens olika avsnitt.

Av särskilda skäl kan vägdistriktet behandla också en bidragsansökan som inlämnats efter föreskriven tid.

18 §

Beslutet om statsbidrag är i kraft tills vidare. Har de förhållanden på vilka bidragsbeslutet grundar sig förändrats avsevärt, kan vägdistriktet ändra sitt beslut.

När ett ärende som avses i 1 mom. blir anhängigt på initiativ av vägdistriktet, skall väglaget innan ärendet avgörs ges tillfälle att bli hört.

19 §

Vägar som beviljas statsbidrag indelas i fyra underhållsklasser. Underhållsklassen för en väg bestäms på grundval av underhållsbehovet. Olika avsnitt av vägen kan höra till olika underhållsklasser.

20 §

När de kalkylerade underhållskostnaderna fastställs är de kilometerkostnader för underhållet som används som utgångspunkt 4 700 mark enligt 1995 års kostnadsnivå. Vägverket ser över kostnaderna vart femte år. De mellanliggande åren används kilometerkostnader som justerats enligt jordbyggnadskostnadsindex.

Kilometerkostnaderna per underhållsklass fastställs utgående från de kostnader som avses i 1 mom., varvid följande koefficienter används:

Underhållsklass Koefficient
1 1,50
2 1,25
3 1,00
4 0,75
21 §

Väglaget skall senast före utgången av februari följande år tillställa vägdistriktet en utredning över underhållsårets kostnader för färjsträckor, broar som årligen nedmonteras och vintervägar.

Av särskilda skäl kan vägdistriktet behandla också en i 1 mom. nämnd utredning som inlämnats efter föreskriven tid.

23 §

Vägdistriktet skall minst en gång under tre år genom inspektion på vägen övervaka underhållet av de vägar som får statsbidrag. Vägdistriktet skall ge väglagets representanter möjlighet att delta i inspektionen.

24 §

Vägdistriktet skall betala in statsbidraget på det bankkonto som väglaget uppger, om möjligt senast inom december under underhållsåret. Bidrag för färjsträckor, för broar som nedmonteras och för vintervägar samt eventuella förskott betalas dock senast i maj. Bidragsprocenten fastställs i utbetalningsbeslutet. Bidraget betalas i hela mark och avrundas nedåt till närmaste mark.

25 §

Vägdistriktet skall årligen göra ett sammandrag av sina beslut enligt 17 och 18 §§ samt av de uppgifter som avses i 20 § 3 mom. och tillställa kommunen ett utdrag ur det.

Bidrag för förbättring av väg
26 §

Statsbidrag för förbättring av väg kan enligt prövning beviljas för arbeten som föranleds av att en i 5 § 1 mom. lagen om enskinla vägar avsedd väg, därtill hörande omrnlen samt anläggningar och anordningar, sänlkilt broar, har skadats, om arbetena inte kan anses ingå i det underhåll av väg som avses i 6 § 3 mom. i nämnda lag.

Statsbidrag för förbättring av väg skall sökas hos vägdistriktet i god tid innan arbetena inleds. Till ansökan skall fogas en plan över förbättringsarbetena och ett kostnadsförslag.

Bidragsprocenten, betalningstidtabellen för bidraget samt eventuella villkor för utförande av arbetet bestäms i vägdistriktets bidragsbeslut. Bidrag betalas inte, om inte särskilt skäl därtill föreligger, för sådana arbeten som har utförts utan vägdistriktets tillstånd före vägdistriktets bidragsbeslut.

42 §

Vägdistriktet skall ålägga ett väglag att återbära ett erhållet statsbidrag eller en del därav, om

1) oriktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter har lämnats för erhållande av bidrag,

2) föreskrifter som meddelats som villkor för bidraget inte har följts eller uppgifter eller annat material som behövs för övervakningen inte har lämnats eller om arbeten som berättigar till bidrag har försummats helt eller delvis,

3) bidrag har utbetalts till ett för stort belopp eller utan grund, eller

4) på vägen har uppsatts en förbudstavla i strid med 96 § lagen om enskilda vägar eller färdsel på vägen annars har förhindrats.

På belopp som återbärs skall betalas en årlig ränta från förfallodagen enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen med ett tillägg av tre procentenheter. Om återbäring eller ränta inte betalas inom föreskriven tid, skall på det förfallna beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta från förfallo-dagen enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

Ett belopp som återbärs jämte ränta och dröjsmålsränta kan återkrävas så att det dras av från statsbidrag som betalas ut senare.

Vägdistriktet kan avstå från återkrav av statsbidrag, om det bidrag eller den del därav som skall återbäras är obetydligt eller om återbetalningen skall anses oskälig med beaktande av omständigheterna.

42 b §

I ett sådant beslut som vägdistriktet fattat med stöd av 42 § kan väglaget söka ändring genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets vägen eller största delen av den ligger. Ändring skall sökas i den ordning som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I andra beslut om statsunderstöd som vägdistriktet fattat får ändring inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1997.

Stadgandet i 42 § 1 mom. 4 punkt i denna förordning tillämpas också om en förbudstavla har uppsatts på vägen i strid med ikraftträdelsestadgandet i lagen av ändring av lagen om enskilda vägar (1606/1995) ester färdsel på vägen annars har förhindrats.

I fråga om statsbidrag som skall återbäras tillämpas på räntan för tiden innan denna förordning träder i kraft de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Om denna förordning leder till ett slutresultat som är lindrdnare för den återbetalningsskyldige än de tidigare stadgandena, tillämpas dock denna förordning.

På en betalning som är fördröjd när denna förordning träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Om denna förordning leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än de tidigare stadgandena, tillämpas dock denna förordning.

De besvär enligt 42 b § förordningen om enskilda vägar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft slutbehandlas i enlighet med de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 11 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.