181/1997

Utfärdat i Helsingfors den 24 februari 1997

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har

upphävt 6 § 3 mom. i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 11 januari 1995 om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (27/1995), samt

ändrat 1 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 25 a §, sådan som 25 a § lyder i beslut 780/1995, som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på handel på den inre marknaden med levande djur, animaliska produkter och animaliskt avfall samt på övrig införsel från och övrig utförsel till de övriga medlemsstaterna av ovannämnda djur och varor. Bestämmelserna i 14-17, 19, 20 och 22-24 §§ i detta beslut tillämpas på handel med i nämnda paragrafer avsedda produkter och avfall mellan Finland, Norge och Liechtenstein, annan införsel från Norge och Liechtenstein och annan utförsel till Norge och Liechtenstein. Bestämmelserna i 18 § tillämpas på handel med mjöl, som tillverkats av fisk eller andra havsdjur, med undantag av havsdäggdjur, mellan Finland, Island, Norge och Liechtenstein, annan införsel från Island, Norge och Liechtenstein samt annan utförsel till Island, Norge och Liechtenstein.


6 §
Klöv- och hovdjur

Vid införsel av idisslare till Finland skall för bekämpande av infektiös bovin rinotrakeit (IBR), bovin tuberkulos och brucellos dessutom iakttas de bestämmelser, som avdelningen särskilt utfärdar.

25 a §
Sjukdomsalstrande mikrober och parasiter

Mikrober eller parasiter som orsakar sådana djursjukdomar som skall bekämpas enligt 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar (55/1980) eller andra allvarliga djursjukdomar som kan jämföras med sådana samt odlingar, vävnader, sekret eller motsvarande varor som innehåller sådana får införas till Finland från andra medlemsstater bara med ett importtillstånd som avdelningen har beviljat och med iakttagande av villkoren i importtillståndet. Vid utförsel av mikrober eller parasiter som orsakar djursjukdomar eller odlingar, vävnader, sekret eller motsvarande varor som innehåller sådana från Finland till andra medlemsstater skall mottagarstatens införselregler iakttas.


Denna beslut träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 24 februari 1997

Biträdande avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.