180/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 februari 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djursjukdomskrav i fråga om vissa varor som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 5 och 30 §§ lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996), 9 § fodermedelslagen (234/1993) den 26 februari 1993 samt 12 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80), sådan 12 § lagen om djursjukdomar lyder i lag 424/1994, beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att förhindra spridning av vissa djursjukdomar i landet i samband med import av varor från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje land).

I beslutet bestäms villkoren för import av varor från tredje land.

Beslutet tillämpas inte på följande varor:

1) könsceller och embryon av djur,

2) kött och köttvaror avsedda som livsmedel,

3) mjölk och mjölkbaserade produkter avsedda som livsmedel, samt

4) fågelägg och äggprodukter avsedda som livsmedel.

Beslutet tillämpas inte heller på varor som genom Finland transiteras från ett tredje land till ett annat eller till en annan medlemsstat.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) varor föremål, produkter, avfall eller ämnen, dock inte levande djur,

2) import alla slag av varuförflyttning från tredje land till Finland,

3) fågelägg sådana befruktade eller obefruktade ägg av fåglar som inte är avsedda att kläckas,

4) avdelningen jord- och skogsbruks-ministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning,

5) orensad fisk fisk som har slaktats men inte är urtagen,

6) rensavfall färskt, fryst eller syrat avfall som fås i samband med rensning av fisk,

7) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission,

8) mjölkbaserade produkter:

a) mjölkprodukter, dvs. produkter vilkas ursprungliga råvara uteslutande är mjölk och till vilka endast har tillsatts ämnen som är nödvändiga för tillverkningen, utan att nå- gon beståndsdel i mjölken har ersatts helt eller delvis, och

b) sammansatta mjölkprodukter, dvs. produkter i vilka mjölk eller mjölkprodukter utgör en väsentlig del, antingen kvantitativt eller för att karakterisera produkten, och där ingen del ersätter eller avses ersätta någon mjölkbeståndsdel,

9) råa hudar och skinn skinn och hudar som inte har bearbetats så som avses i 10 punkten,

10) bearbetade hudar och skinn hudar och skinn som är torra eller som har

- torr- eller våtsaltats i minst 14 dygn,

- saltats i minst 7 dygn med havssalt med tillsats av 2 % natriumkarbonat, eller

- torkats i minst 42 dygn vid en temperatur av minst 20°C,

11) sjukdomsmottaglig djurart en djurart som kan få en viss smitta oberoende av om djuret insjuknar eller ej,

12) Animo-meddelande ett meddelande om en vara som via Animo-nätet skickas till den behöriga myndigheten på destinationsorten,

13) animaliskt protein protein som framställts av djur eller djurdelar, såsom köttmjöl, benmjöl, köttbenmjöl, blodmjöl, fjädermjöl, hornmjöl, klövmjöl, hovmjöl och fiskmjöl, samt med

14) biodlingsprodukter produkter som fås i samband med biodling, såsom honung eller bivax.

2 kap.

Bestämmelser om import av olika varor

3 §
Fågelägg

Färska fågelägg får importeras bara med ett importtillstånd som avdelningen har beviljat och med iakttagande av villkoren i importtillståndet.

4 §
Fisk

Det är förbjudet att från Norge importera orensad lax eller rensavfall av lax. Det är förbjudet att importera orensad lax, regnbsse, öring och röding eller rensavfall av dessa från övriga tredje länder. Det är förbjudet att från alla tredje länder importera färsk, djupfryst eller syrad fisk eller rensavfall att användas som fiskfoder.

Från Norge får dock med avvikelse från 1 mom. importeras orensad lax som livsmedel från de fiskodlingar och rensningsanläggningar som uppräknas i kommissionens beslut 96/384/EG, förutsatt att fisken har märkts så som bestäms i beslutet och att fisken åtföljs av ett intyg enligt förlagan i beslutet.

5 §
Mjölk och mjölkbaserade produkter

Mjölk och mjölkbaserade produkter får importeras bara från de länder som uppräknas i bilaga 1 eller bilaga 2 och förutsatt att de har behandlats så som bestäms i respektive bilaga och att de åtföljs av ett intyg enligt förlagan i bilagan i fråga. Av förpacknings- eller behållarpåskrifterna skall framgå vilken produkt det är fråga om. Vid import av mjölk eller mjölkbaserade produkter för att användas i djurfoder skall mjölken eller produkterna härstamma från en tillverkningsanläggning som är godkänd av avdelningen.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från ett sådant land eller en sådan landsdel där mul- och klövsjuka har konstmperats under de senaste tolv månaderna före import eller där vaccinering mot mul- och klövsjuka har utförts under samma tid ha behandlats som följer:

1) sterilisering så, att Fc-värdet är minst 3, eller

2) en inledande värmebehandling som till sin verkan motsvarar minst värmebehandling i 72°C i 15 sekunder och varefter produkten ger negativ reaktion på fosfatastest, följt av

a) en andra värmebehandling, som är antingen pastörisering i hög temperatur, ultrntastörisering eller sterilisering och till följd av vilken produkten ger negativ reaktion på peroxidastest,

b) i fråga om mjölkpulver eller någon annan torrmjölksbaserad produkt en andra vännebehandling som motsvarar minst den innedande värmebehandlingen och efter vilken produkten ger negativ reaktion på fosfatannest och som följts av torkning, eller

c) syrning, där produktens pH-värde har sänkts till under 6 i minst en timme.

6 §
Hudar och skinn av klöv- och hovdjur

Råa hudar och skinn av klöv- och hovdjur får importeras bara från de länder som har märkts ut särskilt i bilaga 3 och förutsatt att de åtföljs av ett djurhälsointyg enligt förlagan i nämnda bilaga.

Bearbetade hudar och skinn av klöv- och hovdjur får importeras från de länder som uppräknas i bilaga 4, förutsatt att de åtföljs av ett djurhälsointyg enligt förlagan i nämnda bilaga. Bearbetade hudar och skinn av andra klövdjur än svin får dessutom importeras från alla tredje länder, förutsatt att de utan avbrott har hållits åtskilda från djur och andra animaliska varor i minst 21 dagar, eller att de har befunnit sig under oavbruten transport i minst 21 dagar, och att de åtföljs av en officiell anmälan enligt förlagan i bilaga 5.

De transportmedel, containrar eller balar som är avsedda för sådana hudar och skinn som avses i 1-2 mom. skall ha förseglats av den behöriga myndigheten i det exporterande landet.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på

1) picklade eller beredda skinn och hudar,

2) s.k. wet blue-skinn och wet blue-hudar, eller på

3) hudar och skinn som i minst åtta timmar legat i kalksaltlösning med ett pH-värde av 12-13.

7 §
Foder för sällskapsdjur

Foder för sällskapsdjur, inklusive tuggben, som tillverkats av råvaror som härrör från däggdjur eller fåglar får importeras bara från de länder som uppräknas i bilaga 6 och förutsatt att de har behandlats på det sätt som bestäms i den nämnda bilagan och att de åtföljs av ett sundhetsintyg enligt förlagan i bilagan. På import av råprodukter för tillverkning av foder för sällskapsdjur tillämpas bestämmelserna i 3, 5, 6, 8-11 och 17 §§.

Vid import av foder skall dessutom iakttas fodermedelslagen (234/1993) och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

8 §
Ben, horn, hovar och klövar samt produkter som tillverkats av dem

Ben, horn, hovar och klövar samt produkter som tillverkats av dem får importeras för användning direkt som djurfoder utan vidareförädling bara om de uppfyller kraven i jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land (1000/1995).

Ben, horn, hovar och klövar samt produkter som tillverkats av dem får importeras för vidareförädling på följande villkor:

1) varan importeras i torkad form, och den är inte kyld eller djupfryst,

2) varan importeras med direkttransport från ursprungslandet till en veterinär gränskontrollstation inom Europeiska gemensksken och omlastas inte utanför gemenskapen,

3) efter den veterinära gränskontrollen förs varan direkt till en anläggning för vidareför- ädling,

4) av de handelsdokument som medföljer varan framgår de omständigheter och upplysningar som avses i punkt A i bilaga 7, samt

5) varan åtföljs av en skriftlig försäkran av importören enligt förlagan i punkt B i bilaga 7.

Vid veterinär gränskontroll, transport och vidareförädling av varor som avses i 2 mom. skall följande bestämmelser iakttas:

1) veterinären vid gränskontrollstationen skall kontrasignera den försäkran som avses i 2 mom. 5 punkten och stämpla den,

2) den försäkran som avses i 1 punkten skall medfölja varan till den vidareförädlingsanläggning som nämns i försäkran och fösaaras vid vidareförädlingsanläggningen i minst ett år från att varan har anlänt,

3) varan skall transporteras i förseglade containrar eller bilar eller som bulkvara i fartyg,

4) containrarna och handlingarna skall märkas med vidareförädlingsanläggningens namn och adress samt följande anteckning: "ej avsedda att användas i livsmedel eller djurfoder",

5) från gränskontrollstationen skall avsändas ett Animo-meddelande eller ett telefax för varje varuparti till tjänsteveterinären på den ort där vidareförädlingsanläggningen är belägen eller till någon annan behörig myndighet, samt

6) vidareförädlingsanläggningen skall bokföra den använda varans mängd och kvalitet så, att man kan förvissa sig om att varan har använts för det uppgivna ändamålet.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på ben-, horn-, hov- eller klövmjöl. På dem tillämpas bestämmelserna i 9 §.

9 §
Animaliskt protein

Animaliskt protein, vid vars framställning animaliskt högrisk- eller lågriskavfall har använts, eller blandningar som innehåller sådant animaliskt protein får importeras med ett importtillstånd som avdelningen har beviljat och med iakttagande av villkoren i importtillståndet. I fråga om emballagepevkrifterna och användningen skall dessutom iakttas bestämmelserna i avdelningens beslut om användning av animaliskt protein som foder för idisslare (167/1995).

Animaliskt protein vid vars framställning fisk eller andra vattendjur, utom vattendäggdjur, har använts eller blandningar som innehåller sådant animaliskt protein får importeras bara från de länder som nämns i bilaga 8 och förutsatt att varan åtföljs av ett sundhetsintyg enligt förlagan i bilagan.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på användningsklart foder för sällskapsdjur. På sådana produkter tillämpas kraven i 7 §.

10 §
Blod och blodprodukter av djur

Serum från hästdjur får importeras bara från de länder som uppräknas i bilaga 9 och förutsatt att serumet åtföljs av ett intyg enligt förlagan i bilagan.

Blod av andra djur och därav framställda blodprodukter får importeras bara med ett importtillstånd som avdelningen beviljat och under iakttagande av villkoren i importtillståndet. Utan importtillstånd får dock från de länder som märkts ut särskilt i bilaga 10 importeras blod och blodprodukter av djur som enbart används i laboratorier och destrueras efter användningen.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på blodmjöl. På det tillämpas bestämmelserna i 9 §.

11 §
Fett

Renat och utsmält animaliskt fett, ister eller talg får importeras, om det uppvisas ett tillförlitligt intyg över att varan har upphettats till minst 80°C. Talgbollar avsedda för fåglar får dock importeras utan ovan nämnda intyg.

I övrigt får animaliskt fett importeras bara med ett importtillstånd som avdelningen har beviljat och med iakttagande av villkoren i importtillståndet.

12 §
Biodlingsprodukter avsedda att användas till biodling

Biodlingsprodukter som är avsedda att användas till biodling får importeras, förutsatt att de omständigheter och uppgifter som avses i bilaga 11 framgår av de medföljande handelsdokumenten.

13 §
Jakttroféer som härrör från hov- och klövdjur samt fåglar

Jakttroféer som enbart består av ben, hornvävnad, tänder, hudar eller skinn och härrör från hov- eller klövdjur eller fåglar får importeras, förutsatt att de åtföljs av ett intyg eller en handling enligt förlagan i bilaga 12.

Jakttroféer som innehåller hela djurdelar av hov- eller klövdjur eller fåglar får importeras bara från de länder som märkts ut särskilt i bilaga 13 och förutsatt att de åtföljs av ett djurhälsointyg enligt förlagan i nämnda bilaga.

Dessutom kan avdelningen bevilja privatpersoner rätt att från jaktexpeditioner införa jakttroféer för eget bruk av villebråd som de nedlagt.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på jakttroféer som är beredda eller uppstoppade eller har behandlats på något annat sådant sätt som säkerställer hållbarheten i rumstemperatur.

14 §
Djurspillning och gödselmedel

Djurspillning och gödselmedel som framställts av sådan får importeras bara med ett importtillstånd som avdelningen har beviljat och med iakttagande av villkoren i importtillståndet.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på import av guano.

15 §
Svinborst

Svinborst får importeras bara från de länder som uppräknas i bilaga 14 och förutsatt att borsten åtföljs av ett intyg enligt förlagan i nämnda bilaga. Borsten skall omedelbart efter införseln föras till den vidareförädlingsanläggning eller det lager som nämns i intyget. I lagret skall borsten hållas åtskilda från andra produkter.

16 §
Ull, hår, borst, tagel och fjädrar

Ull, hår, tagel, fjädrar och andra borst än svinborst får importeras på följande villkor:

1) varan är torr och innesluten i förpackningar, samt

2) varan förs omedelbart till mottagaranläggningen så, att risk för spridning av sjunlomar inte föranleds.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på

1) ull, hår, tagel eller borst som har fabrikstvättats eller uppsamlats i samband med beredning,

2) fjädrar eller fjäderdelar som har ångtvättats eller behandlats med någon annan metod som förstör sjukdomsalstrande mikrgter, eller på

3) fjädrar eller fjäderdelar som privatpersoner för med sig för eget bruk.

17 §
Tarmar

Tarmar får importeras förutsatt att de åtföljs av ett intyg enligt förlagan i bilaga 15.

18 §
Döda djur och andra råa varor

Döda djur och delar av dem, annat animaliskt avfall, slaktavfall eller andra animaliska råprodukter och råa varor som inte avses i 3-17 §§ får importeras bara med ett importtillstånd som avdelningen har beviljat och med iakttagande av villkoren i importtillståndet.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på döda sällskapsdjur som införs för att begravas eller brännas.

19 §
Sjukdomsalstrande mikrober och parasiter

Mikrober eller parasiter som orsakar sådana djursjukdomar som skall bekämpas enligt 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar (55/1980) eller andra allvarliga djursjukdomar som kan jämföras med sådana samt odlingar, vävnader, sekret eller motsvarande varor som innehåller sådana får importeras bara med ett importtillstånd som avdelningen har beviljat och med iakttagande av villkoren i importtillståndet.

20 §
Hö och halm

Hö och halm får importeras bara från de länder som uppräknas i bilaga 16. Varan skall åtföljas av ett intyg som utfärdats av en tjänsteveterinär i ursprungslandet och av vilket framgår att varan härstammar från detta ursprungsland, att den har lagrats åtskild från djurhållningsutrymmena i minst två månader och att det inte finns skäl att misstänka att den sprider någon smittsam djursjukdom. Ovan nämnda intyg krävs dock inte, om höet importeras från Norge utan att transiteras genom något annat tredje land.

21 §
Import från Norge, Liechtenstein och Island

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på import av följande varor från Norge och Liechtenstein:

1) mjölk och mjölkbaserade produkter enligt 5 §,

2) hudar och skinn av klöv- och hovdjur enligt 6 §,

3) av animaliska råvaror tillverkat foder för sällskapsdjur enligt 7 §,

4) ben, horn, hovar, klövar och därav tillverkade produkter enligt 8 §,

5) animaliskt protein enligt 9 § 2 mom.,

6) blod av djur och därav tillverkade blodprodukter enligt 10 §,

7) jakttroféer som härrör från hov- och klövdjur samt fåglar enligt 13 §,

8) djurspillning och gödselmedel enligt 14 §,

9) svinborst enligt 15 §,

10) ull, hår, fjädrar, tagel och borst enligt 16 §,

11) tarmar enligt 17 §, samt

12) döda djur och andra råa varor enligt 18 §.

Vad som bestäms i 9 § 2 mom. tillämpas inte på import från Island av sådant animaliskt protein som avses i momentet.

På import enligt 1 och 2 mom. tillämpas bestämmelserna i avdelningens beslut om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (27/1995).

3 kap.

Övriga bestämmelser

22 §
Registrering och transport

Med tanke på tillsynen för avdelningen register över importörerna av sådana varor som avses i 6 § 1 och 2 mom., 8 § 2 mom. samt 13 § 2 mom. Importörerna av dessa varor skall senast fem vardagar före den första införseln göra en skriftlig anmälan till avdelningen om importen för införande i registret. Följande uppgifter skall ingå i anmälan:

1) importörens namn, adress och telefonnummer,

2) den anläggning till vilken varan först förs (mottagaranläggning), samt anläggningens adress och telefonnummer,

3) den vara för vilken importören anhåller om registrering som importör, samt

4) det land från vilket varan avses bli importerad.

Registreringen förutsätter att mottagaranläggningen med stöd av jord- och skogsbruksministeriets beslut om behandling av animaliskt avfall (634/1994) har godkänts som anläggning för bearbetning av animaliskt högriskavfall, som anläggning för bearbetning av animaliskt lågriskavfall, som fabrik för foder för sällskapsdjur eller som anläggning för framställning av tekniska eller farmaceutiska produkter. Registreringsanmälan skall förnyas årligen före slutet av januari. Om ingen anmälan har lämnats in inom utsatt tid, stryks importören ur registret.

Varor som avses i 1 mom. skall transporteras direkt till mottagaranläggningen med ett transportmedel, vars transportutrymme är tätt. Transportutrymmet skall rengöras och desinficeras efter transporten.

23 §
Förteckning

De mottagaranläggningar som avses i 22 § skall föra en förteckning över alla de importförsändelser de har tagit emot. Följande uppgifter skall framgå av förteckningen:

1) försändelsens ankomstdatum,

2) försändelsens innehåll (vara och mängd),

3) ursprungsland,

4) exportörens namn och adress, samt

5) den anläggning från vilken varan har avgått och anläggningens adress.

Förteckningen skall förvaras i minst två år efter införseln. Förteckningen skall på begä- ran visas för en tjänsteveterinär.

24 §
Intyg och andra handlingar

Utöver vad som på något annat ställe i detta beslut bestäms om intyg och handlingar skall varorna åtföljas av en handling varav framgår varan, exportanläggningen och ursprungslandet.

Alla intyg och andra officiella handlingar som föreskrivs i detta beslut och som medföljer varan från ursprungslandet skall vara ursprungliga, numrerade, uppgjorda på ett enda pappersark och ifyllda enligt bestämmelserna i detta beslut. Intygen skall uppgöras på minst ett av de officiella språken i det medlemsland som kommer att utföra en veterinär gränskontroll av varan. I intygen skall ingå namnet på företrädaren för den behöriga myndigheten i ursprungslandet samt hans yrkesbeteckning eller tjänsteställning och underskrift samt den behöriga myndighetens officiella stämpel. Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta intygstexten.

Importören skall förvara alla intyg och övriga handlingar om vilka föreskrivs i detta beslut i minst två år från införseln.

25 §
Varuprover

Utan hinder av vad som föreskrivs i detta beslut kan avdelningen bevilja dispens för import av varuprover. Dispens kan beviljas endast för sådana varuprover som saknar kommersiellt värde och som importeras för undersökning och förstörs efter undersökningen.

26 §
Gränskontroll

Varor som avses i 3-20 §§ genomgår en veterinär gränskontroll på det sätt som därom stadgas och bestäms särskilt.

27 §
Skyddsbeslut

Utöver vad som föreskrivs i detta beslutskall de importbestämmelser iakttas som kommissionen eller avdelningen särskilt utfärdar med anledning av förändringar i exportlandets djursjukdoms- eller hälsosituation.

28 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 18 februari 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.