176/1997

Given i Helsingfors den 21 februari 1997

Förordning om ändring av förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 2, 5 och 9 §, av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 72/1979, samt

ändras 3, 4, 6, 7 och 8 § samt 8 a § 2 mom, av dessa lagrum 6 och 7 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 1050/1981 samt 8 § och 8 a § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda förordning, som följer:

3 §

Arbetsgivaren skall anteckna arbetsgivares socialskyddsavgift samt avdrag enligt 6 § 1 mom. och rättelser enligt 7 § 1 mom. i det sammandrag som avses i 25 § 5 mom. förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) enligt vad som i nämnda bestämmelse sägs om anteckning av lönebetalning.

4 §

Bestämmelserna i 5, 6 och 7 kap. förordningen om förskottsuppbörd gäller i tillämpliga delar även arbetsgivares socialskyddsavgift.

6 §

En arbetsgivare som regelbundet betalar lön kan dra av en socialskyddsavgift som han betalat utan grund eller till för högt belopp från en socialskyddsavgift som skall betalas senare, dock senast i samband med betalningen av en socialskyddsavgift som hänför sig till lön för det kalenderår som följer efter det år då den felaktiga avgiften betalades. En arbetsgivare som betalar lön tillfälligt kan göra motsvarande avdrag senare i samband med betalningen av en socialskyddsavgift för samma kalenderår.

En arbetsgivare som regelbundet betalar lön skall till länsskatteverket lämna in en deklaration över avdrag som avses i 1 mom. på det sätt som bestäms i 32 och 33 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

7 §

En arbetsgivare som regelbundet betalar lön och till vilken har betalats dageller moderskapspenning med stöd av sjukförsäkringslagen eller dagpenning enligt det obligatoriska olycksfalls- eller trafikskadeskyddet får rätta den socialskyddsavgift han betalat för den del av lönen som motsvarar nämnda dag- eller moderskapspenning. Rättelsen görs genom att den del av socialskyddsavgiften som motsvarar dag- eller moderskapspenningen dras av från en socialskyddsavgift som betalas senare. Rättelsen skall göras senast under det kalenderår som närmast följer efter det år då dag- eller moderskapspenningen utbetalats till arbetsgivaren. En arbetsgivare som betalar lön tillfälligt får göra motsvarande rättelse under det kalenderår då dag- och moderskapspenning- en har utbetalats.

En arbetsgivare som regelbundet betalar lön skall anteckna beloppen av avdragen enligt 1 mom. i de deklarationer som avses i 32 och 33 § lagen om förskottsuppbörd. En arbetsgivare som betalar lön tillfälligt skall lämna motsvarande uppgift i en bilaga till sin årsdeklaration.

8 §

Arbetsgivares socialskyddsavgift som har betalats utan grund eller till för högt belopp och som inte kan rättas på det sätt som avses i 6 och 7 §, återbetalas på ansökan. Ansökan skall göras inom den tid som avses i 21 § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd.

8 a §

Vid rättelse av beslut iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 40 och 42 § lagen om förskottsuppbörd.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997. Förordningen tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgifter som hänför sig till lön som skall betalas 1997.

Helsingfors den 21 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.